Z pracovne dekana 2021

22.12.2021 Odložte perá

Milá naša akademická obec, drahí prírodovedci,

pred pár dňami som zažil riadne rozpačité stretnutie. Na jednej z chodieb, akoby naschvál, stretol som sa s jedným z Vás a oboch to úsmevne vystrašilo. Jeho (toho času bez respirátora), pretože v rukách držal veľký hrniec kapustnice pre katedru a mňa, lebo som netušil, ako zareagovať. No...dosť trápna chvíľka. Nečakajte monumentálne rozuzlenie, pretože žiadne nebolo. Ale viem, že on má doteraz zlý pocit, čakajúc na prípadné konsekvencie, veď takéto momenty nijako nezapadajú do aktuálnych protipandemických opatrení. Všetci sme sa družných posedení bôľne zriekli. Ale keďže verím, že tento mail ostane len medzi nami prírodovedcami, teda v rámci mailinglistu sotva pár tisíc očí, veľmi tajne dodám, že aspoň niekto vyvoňal chodbu predvianočnej fakulty. Ďakujem mu, chvíľku sme sa totiž vrátili do normálnych čias družnej a osobnej akademickej debaty, otvorených ľudských rozhovorov. Sám neverím, že to píšem, ale podobne ako všetci ostatní i ja pociťujem frustráciu z týchto sterilných rokov. Takže ďakujem za zakázaný moment – stál za to. Sami uznáte, že keď v decembri nezacítite v chodbách fakulty kapustnicu, človek má pocit jasných symptómov covidu, teda straty čuchu.

Rád by som Vám všetkým, milí moji kolegovia, doktorandi a študenti zaželal požehnané Vianoce s reálnou vôňou kapustnice. Nie online dištančnou. Prežite ich v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších a hoci treba publikovať, tak povedzme toho 24. decembra aspoň na poobedie odložte pero. Fakulta to iste zvládne. Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre ňu tento rok urobili, za veľký dúšok tolerancie a zodpovednosti, ktoré z našej fakulty robí jednu z najprestížnejších.  

Rád by som Vás zároveň všetkých pozval na už tradičné novoročné zamyslenie nad našimi úspechmi, strádaniami i snami v pondelok 10.januára 2022 o 11:00. Online. Začiatkom januára dostanete odkaz na príslušné podujatie.

S úprimnou vďakou, Váš peterfedor

29.11.2021 Kontrola OTP

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 

v zmysle platnej právnej úpravy na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia môžem konštatovať, že na základe údajov vedúcich pracovísk je na našej fakulte 86 % zamestnancov kompletne očkovaných, alebo takých, ktorí  prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Ďakujem všetkým za múdre rozhodnutie, zodpovednosť i empatiu voči svojmu okoliu. Rovnako akceptujem každé objektívne a racionálne rozhodnutie v rámci 14% našich nezaočkovaných zamestnancov (resp. zamestnancov, ktorí odmietli poskytnúť relevantnú informáciu), ktorí sa pre povolenie vstupu na fakultu potrebujú v súlade s osobitným predpisom (vyhláškou ÚVZ SR pod č. 264/2021) testovať najmenej raz týždenne (test nesmie byť starší ako 7 dní). Takýmto zamestnancom zabezpečuje fakulta bezplatné antigénové testovanie v rámci nášho MOM (parkovisko na južnej strane) v čase medzi 8:00 a 16:45 (okrem obedovej prestávky v čase medzi 11:45 – 12:30) po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom. Prosím všetkých, ktorých sa to týka, aby využívali služby nášho MOM, pretože tu máme dohodnuté najnižšie ceny testovania, ktoré v zmysle zákona musíme za nich zaplatiť. V inom prípade je takýto zamestnanec povinný pred testovaním kontaktovať pani Bc. Silviu Váryovú, zodpovednú osobu podľa manuálu MH SR (silvia.varyova@uniba.sk). 

Aktuálny pracovný režim na fakulte je všetkým dobre známy a riadi sa harmonogramom vypracovaným na jednotlivých pracoviskách. Na vrátnici nebude prebiehať osobitná kontrola pracovníkov fakulty (ktorí prejdú cez turnikety), ale vedúci pracoviska je povinný zabezpečiť kontrolu negatívneho výsledku testu danému zamestnancovi (a doktorandovi), ktorý sa testom musí preukázať (ich zoznam vedúci dobre poznajú) a ktorého prítomnosť je zároveň v zmysle harmonogramu na pracovisku nutná. V prípade individuálneho vstupu študentov na fakultu v súlade s harmonogramom pracoviska je vedúci povinný zabezpečiť kontrolu, v akom statuse v rámci režimu OTP sú, t. j. či sú kompletne očkovaní, či prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo sú nezaočkovaní a potrebujú sa tak v súlade s osobitným predpisom preukázať negatívnym výsledkom testu nie staršieho ako 7 dní. 

Ďakujem Vám všetkým, že tieto slová neberiete na ľahkú váhu a zodpovedne pristupujete ku minimalizácii zdravotných rizík (a k zákonu takému, aký je).

S úctou, Váš peterfedor

27.11.2021 OTP režim

Vážená akademická obec PriF UK,

fakulta je v súčasnosti ponorená do striktného režimu OTP, pričom v súlade s aktuálnou vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf

môže do jej budovy vstúpiť (aj to len na báze harmonogramu pracoviska) len osoba:

a) kompletne očkovaná,

b) ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

c) ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu

Za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP. V súčasnosti prebieha na pôde fakulty analýza stavu zaočkovanosti jej zamestnancov. V pondelok v poobedňajších hodinách Vás budeme informovať o ďalších súvislostiach, vrátane možností bezplatného testovania. V každom prípade sa potrebujeme vyhnúť akejkoľvek zbytočnej traumatizácii očkovaných zamestnancov, ako aj tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami zbytočnými kontrolami. Sme nútení osobitne sa sústrediť na zamestnancov (a študentov), ktorých vstup na fakultu je podmienený preukázaním sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie náročnej situácie.

S úctou, Peter Fedor – online dekan

21.11.2021 Režim výučby

Vážená akademická obec PriF UK,

napriek Uzneseniu Vlády SR č. 665/2021 oznámil Úrad verejného zdravotníctva SR, že k dnešnému dňu nevydá vyhlášku upravujúcu podmieňovanie vstupu zamestnancov na pracoviská v režime OTP, a tak nebude jasný ani termín účinnosti a s tým súvisiaci časový priestor pre zamestnávateľov na prípravu. Nie je jednoduché pracovať v takomto chaose... V každom prípade by som Vás v týchto súvislostiach všetkých rád informoval, aby ste v najbližších dňoch očakávali zmeny v pracovnom režime a rovnako i v podobe samotnej výučby.

Predovšetkým vzhľadom na zhoršujúcu sa zdravotnú situáciu aj priamo na našej fakulte (počet pozitívne testovaných študentov dramaticky rastie) prejde výučba v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia od 29. novembra 2021 do všeobecne dištančnej formy. Nastupujúci týždeň využite, prosím, na realizáciu prípadných restov v praktickej výučbe. Posunutím začiatku semestra o týždeň skôr a dôrazom na praktickú výučbu v septembri a októbri by kvalita prírodovedného štúdia nemala v dištančnej forme počas svojej záverečnej fázy 2 posledných týždňov utrpieť. Ďakujem Vám, že ste pre to urobili maximum.

Napriek avizovanej dištančnej metóde výučby je individuálny vstup študentov do laboratórií pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení povolený.  

O režime skúškového obdobia Vás budeme informovať najneskôr v poslednom týždni výučbovej časti zimného semestra tak, aby sme zvážili naozaj aktuálne možnosti. Do konca roka však situácia nevyzerá byť najružovejšia.  

Ďakujem Vám všetkým za to, že zodpovedne chránite zdravie seba i svojich blízkych, že v maximálnej možnej miere dodržiavate protipandemické opatrenia a rovnako za Vašu nemalú toleranciu jedného k druhému.

S úctou, peterfedor

17.11.2021 Ku Dňu študentstva

Milá akademická obec našej fakulty,

vo sviatočný deň Vás nebudem otravovať dlhou kontempláciou a zaprášenými citátmi. Rád by som Vám všetkým poďakoval za včerajšiu ochotu vyjsť do ulíc a vyjadriť ostentatívne presvedčenie, že renomovaná univerzita, akou naša alma mater nesporne je, patrí so svojimi hlboko zakorenenými tradíciami akademickej samosprávy k tým najvzácnejším pokladom Slovenska. Ďakujem, že ste tam boli, alebo ste na pokojný protest aspoň mysleli.  

Naša fakulta je v mnohých scientometrických ukazovateľoch tou najprestížnejšou slovenskou vedecko-pedagogickou inštitúciou. Napríklad v počte špičkových vedeckých kolektívov nepochybne dominuje a má ich viac ako mnohé celé univerzity sumárne za všetky fakulty. Viete prečo? Iste, táto pýcha je nesporne aj reflexiou renomovaných vedeckých osobností, slovutných profesorov, docentov a ostatných tvorivých pracovníkov, ktorých renomé siaha ďaleko za hranice Slovenska. Ja osobne si však myslím, že dôvodom existencie každého špičkového kolektívu je skutočnosť, že okrem bohov scientometrického Olympu je ich vedecký progres postavený aj na esenciálnej participácii doktorandov a študentov ako takých. Niet špičkového kolektívu bez mladíckej zvedavosti a otázok, ktoré sú základom zaujímavých úvah a inšpirácií celého tímu. Jednoducho len mladí ľudia sa dokážu pýtať niektoré otázky, ktorými tí starší často predčasne pohŕdajú. A v tom je úspech našej fakulty, ktorá zvedavosťou mladého človeka necháva často inšpirovať tých starších a skúsenejších. V tom je kľúč progresu.

Milí moji študenti, ctení doktorandi, nebojte sa pýtať aj na to, čo starší považujú za dávno nepriestrelné. Dubium est initium sapientiae (pochybovanie je základom múdrosti). Môj dnešný mail je vlastne (verím že v mene celej našej učiteľskej obce) úprimnou gratuláciou práve Vám, našim študentom ku Vášmu dnešnému dňu. Naozaj zo srdca sa tešíme, že Vás na fakultne máme, že ste sa rozhodli venovať prírodným vedám, že svojim usilovným študijným prístupom chcete posunúť hranice poznania sveta prírody a že v dnešnej podivuhodnej covid dobe tolerujete našu prípadnú neobratnosť v režime dištančného vzdelávania. Verte, že pre Vás robíme všetko, čo nám táto doba dovoľuje.

S úctou, Váš peterfedor

09.11.2021 Zodpovedný protest za slobodné univerzity

Milá akademická obec Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,

pred istým časom som sa Vám v súvislosti s úsilím o okliešťovanie akademickej samosprávy prihováral atmosférou Danteho Pekla. Vtedy som ešte veril, že podobne ako jemu aj nám sa z pekla nakoniec podarí vrátiť k stáročným tradíciám slobodného vedeckého bádania ďaleko od politických vplyvov, masívnej výchovy študentov pre automobilový priemysel a fabrikového manažmentu univerzitnej komunity. Ale dnes je to celé oveľa sofistikovanejšie, kedy by v kontexte prepotrebnej diferenciácie vysokých škôl a snahy o podporu nefalšovanej kvality mala prejsť intelektuálne podkutá akademická autonómia do rúk politicky koketujúcich záujmov (paradoxne s často nevýrazným intelektom).  Prozreteľne to vycítil už v polovici 17. storočia slávny Jakobeus, ktorý vo svojich hromžiacich Slzách, vzdychoch a prosbách slovenského národa (Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota) volá k našej akademickej obci:  

„Čudnými fígľami teraz ten Sofista so mnou boj vedie,a súc klamnej ľsti a k nepravde primiešať pravduzvyknutý, prekrúti niektoré veci a zveličí malé.Takto ten prefíkanec sa premieňa na svetlo samo,božskú tvár ukazuje, keď podobu klamnú bol prijal.Teraz vyčíňa znova a v temných hlbinách sietehusté zas pletie i obmotáva tu príbytky mojichdetí, by lapil nič netušiace v sieť dôvtipným fígľom".

Naozaj, vizionár. Áno, kolegyne, kolegovia, milí študenti, osobitná podpora tých najkvalitnejších fakúlt je neskutočne esenciálna, ale keď tradične slobodne volený akademický senát stráca svoje výsostné postavenie pri výbere vedúcich osobností (rektorov a dekanov), ktorí by ju mali hľadať, keď vzletné a plne legitímne ciele univerzity majú v tak výraznej miere ovplyvňovať politici, zrazu sublimuje ušľachtilosť akejkoľvek ušľachtilej myšlienky.

Ostáva ešte pár momentov nádeje. Napríklad Zodpovedný protest za slobodné univerzity, pre ktorý je na 16. novembra 2021 od 12:00 udelené rektorské voľno na účasť na ňom (Šafárikovo námestie 13:00).

https://protest.uniba.sk/

V tejto súvislosti vzhľadom na vážnosť spoločenskej situácie na poli úsilia o oklieštenie akademickej samosprávy poskytujem podľa § 141 ods. 3 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  zamestnancom fakulty v utorok 16. 11. 2021 v čase od 12.00 hod. do skončenia štandardného pracovného času zamestnanca pracovné voľno s náhradou mzdy a pre účely účasti na protestnom zhromaždení (v prílohe).

Nejdem už viac písať, pretože všetky argumenty boli rozmanitými osobnosťami, médiami i štrajkovými výbormi mnohokrát napísané. Ak to nestačí, tak úsmevne ale s hrôzou vedzte, že predkladaná novela môže aj mňa zabetónovať vo funkcii dekana do konca života. A to už by bolo ozaj vážne. Sám proti tomu idem protestovať a teším sa na Vašu podporu.

S úctou, peterfedor

Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU), Radou vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravuje „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“. Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.

07.11.2021 Informačné okienko o progrese projektu ACCORD

projekt ACCORD je nesporne historicky unikátnou investíciou do vysokého školstva. V niektorých momentoch sa zdá, že pre Ministerstvo školstva a celý byrokratický aparát verejného obstarávania (osobitne UVO) je pritvrdým orieškom, s ktorým úradníci zápasia veľmi neefektívne (až amatérsky). Napriek všetkým nástražným mínam, monumentálnej byrokracii, nepripravenosti rezortu školstva na takéto schémy a celkom nesporne aj drastického rastu cien stavebných materiálov ACCORD napreduje a v našich laboratóriách sú už v prevádzke mnohé z neho zakúpené unikátne prístroje za niekoľko miliónov EUR. Som si istý, že tento projekt napriek špecifikám slovenského verejného obstarávania včas úspešne ukončíme. Robíme pre to naozaj všetko.

V tejto súvislosti by som si Vás všetkých dovolil pozvať na krátke online informačné okienko o aktuálnom stave, progrese i nástrahách jednotlivých aktivít ACCORDu na našej fakulte (ale aj v kontexte s našimi ACCORD partnermi - FMFI, STU), aby sme Vás uistili, že skepsa v ňom stále nemá opodstatnené miesto.

Podujatie prebehne v piatok 12. novembra 2021 od 11:00 v rámci linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8843b17b2d04439f9790a4daa20670be%40thread.tacv2/1635403422131?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2270368cce-82cf-4937-a086-f6072982a4a0%22%7d

Teším sa na stretnutie s Vami, s úctou, peterfedor

12.09.2021 Otvorenie nového akademického roka 2021/22

Všeobecné usmernie [.pdf]

Školenie pre prvákov - Zoznám sa s Univerzitou Komenského
17.9.2021 od 13:00 do 14:00 hod., online

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

v tomto absurdnom čase pandemických otáznikov a často chaotických odpovedí nie je ľahké vrátiť sa úplne plnohodnotne k tradičnému akademickému životu. Akým pohladením pre fakultu boli v týchto dňoch početní študenti, ktorí sa vracali späť do laboratórií, aby sa z digitálnej formy opätovne zhmotnili. Rozmanitých predikcií vývoja najbližších mesiacov je opäť aspoň toľko, koľko máme odborníkov na COVID. V každom prípade sme urobili všetko, aby nás výstrelky podivuhodného semafora ovplyvnili čo najmenej. Prosím Vás všetkých na začiatku nového zimného semestra, aby ste k normalizácii akademického života prispeli v maximálnej možnej miere, dodržiavali základné protipandemické opatrenia, vyvinuli vlastnú iniciatívu získať z trošku oklieštenej prezenčnej výučby maximum a predovšetkým nezabúdali na nemalú dávku vzájomnej tolerancie: nás pedagógov k nahusteným študijným povinnostiam zo všetkých síl sa usilujúcich študentov, ale rovnako aj Vás študentov k nedokonalostiam súčasnej výučby. Každý z nás sa snaží urobiť maximum pre spokojnosť a nároky tých ostatných.
Nech Vám tento semester prinesie opäť trošku viac pohladenia tradičného akademického života. Som si istý, že to zvládneme dôstojne, bezpečne a kvalitne. Začíname skôr a v prvých týždňoch bežíme rýchlejšie, ale prírodovedci sa nikdy práce a štúdia nebáli. Tradičné otvorenie akademického roka na UK celkom prirodzene nebude, ale... vlastne ostávame jedinou (jedinečnou) fakultou našej alma mater, ktorej (tak trošku úsmevne) otvorenie zimného semestra 2021 poctí návštevou (Bratislavy) aj sám Svätý Otec :-).
S úctou, Váš peterfedor

31.08.2021 Organizácia zimného semestra 2021

Všeobecné usmernie [.pdf]

Vážená akademická obec Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

                napriek nášmu letnému entuziazmu z návratu k normálnemu vysokoškolskému životu (aj vďaka vyše 80 % zaočkovanosti našich študentov) bude pandémia ešte stále ovplyvňovať minimálne najbližšie mesiace. V súvislosti s Príkazom rektora UK 16/2021 (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_16.pdf), ktorého dikcia vzišla z intenzívnych diskusií o aktuálnej pandemickej situácii (vrátane pragmatických stanovísk našich infektológov z minulého týždňa) sme naozaj realisticky a na viacerých úrovniach (vedenie PriF UK, zúžené kolégium dekana PriF UK, rozvrhová komisia) zvažovali možnosti a špecifiká organizácie zimného semestra 2021. Na rozdiel od niektorých iných fakúlt nie je prírodovedné vzdelávanie plnohodnotne (možno ani neplnohodnotne) realizovateľné striktne dištančnou metódou, preto sme sa usilovali navrhnúť model, ktorý v čo najvyššej miere garantuje vysokú kvalitu výučby v mantineloch priestorových, časových a personálnych limitov jednotlivých pracovísk. Dovoľte teda náčrt rámca organizácie ZS 2021: 

 1. Na rozdiel od univerzitnej schémy výučbovej časti ZS (20. septembra – 17. decembra 2021) sa 13-týždenný zimný semester na PriF UK posunie o jeden týždeň skôr (13. septembra – 10. decembra 2021). Aspoň symbolicky hráme o čas pred kulmináciou pandémie a s ňou súvisiacim zatváraním škôl. Študenti majú možnosť sa ubytovať na internátoch prakticky od začiatku septembra. Prvý týždeň semestra nie je symbolický, ale plne študijný. 
 2. Rozvrh ZS 2021 je vo všeobecnosti (nie v detailoch) jednoliaty (prednášky, cvičenia, semináre), pričom väčšie prednášky prebehnú dištančnou metódou (obyčajne v neskorších poobedňajších hodinách), kým cvičenia a semináre sa uskutočnia prezenčne (ak nedôjde ku ex offo novým protipandemickým opatreniam). V súlade so spomínaným príkazom rektora UK v rámci cvičení, seminárov či prednášok (osobitne brané) nie je možné kombinovať prezenčnú a dištančnú metódu.  
 3. Počas prvých 3 týždňov (13. septembra  - 1. októbra 2021) bude v rozvrhu výrazne dominovať dôraz na posilnené prezenčné praktiká (podľa možností a záujmov jednotlivých programov) s cieľom využiť čas pred potenciálnou kulmináciou pandémie. Študenti musia počítať s tým, že týždeň má 5 študijných dní (ktoré nezačínajú až o 11:00 a nekončia už o 14:00) a v prvej etape môže byť výrazne zhustený. V tejto súvislosti bude pochopiteľne ich odôvodnená absencia na voliteľných predmetoch (príp. telesnej výchove a jazykoch) akceptovaná (do 1. októbra 2021).  
 4. Záver semestra bude logicky poznačený zvoľnením študijného režimu z dôvodu už absolvovaných cvičení. 
 5. Presný rozvrh jednotlivých predmetov sa v dôsledku uvedených zmien stále upravuje (rámcový rozvrh je známy už od začiatku augusta). Jednotlivé pracoviská majú kompetenciu pre jeho modifikáciu z dôvodu posilnenia praktickej výučby. Finálny rozvrh bude k dispozícii na fakultnej stránke https://fns.uniba.sk/rozvrhy/ najneskôr 9. septembra 2021.
 6. V prípade nových protipandemických opatrení môže dôjsť ku zmenám organizácie ZS 2021. 
 7. Doktorandské štúdium prebieha až do prípadného odvolania prezenčnou metódou. 
 8. Jednotlivé pracoviská sú zodpovedné za dodržiavanie aktuálnych protipandemických opatrení. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti. Táto schéma organizácie zimného semestra je výsledkom konsenzu a reflektuje na špecifické potreby jednotlivých programov. V mnohých prípadoch korešponduje s nevyhnutnosťou prednášok pred samotnými cvičeniami, odráža priestorové a personálne limity. Jednoducho v praxi vyzerajú idealistické predstavy vždy trošku inak. V každom prípade Vás všetkých prosím, aby sme bez váhania využili začiatok jesene na absolvovanie esenciálnych momentov praktickej výučby. Nikto nevie, kedy nám tu zhasnú, v každom prípade prekvapiť nás to jednoducho nemôže.  

S úctou, peterfedor

23.08.2021 Tábor mladých chemikov 2021

Tím z chemickej sekcie pod vedením Mgr. Táni Sebechlebskej, PhD., pripravil pre mladých, nádejných chemikov program plný vedy, výskumu a hlavne príjemnej zábavy, ktorý rovnako ako po minulé roky mal početnú účasť. Tešíme sa záujmu mládeže a už teraz pripravujeme ešte bohatší plán táboru na rok 2022.

23.-27.08.2021 Letná škola CHEMOUK 2021

Úspešní riešitelia korešpondenčného seminára z chémie pre stredoškolákov „CHEMOUK“ https://fns.uniba.sk/chemouk/ si aj tento rok mohli prísť na našu fakultu vyskúšať na vlastnej koži laboratórne priestory a prostredníctvom chemických pokusov objavovať čaro chémie. Tím Dr. Stankovičovej pre účastníkov pripravil bohatý program ako odborný tak aj spoločenský.

23.08.2021 Letná škola detí zamestnancov 2021

Aj tento rok sa na našej fakulte uskutočnil denný letný tábor Týždeň prírody pre deti zamestnancov PriF UK. Tím dr. Dörnhöferovej pripravil pre mladých výskumníkov množstvo interaktívnych aktivít (Trilobity, Jaskyne Malých Karpát, V ríši tŕňov a pichliačov, Invázne druhy hmyzu, Poď do kina - západné Slovensko, Farbičky v rastlinách, Staré mapy, Ľudské telo, návšteva Botanickej záhrady a biologickej stanice Šúr), ktoré im umožnili nahliadnuť do tajomstiev prírody vôkol nás. Úspešným absolventom dekan fakulty odovzdal diplomy „Magistrík“.

25.06.2021 "Pekná univerzita, čo sa zastáva takej zlezby a ľudia nemajú čo jesť a lichvy čo žrať"

Milá a ctená akademická obec,

prírodné vedy a vzdelávanie to nikdy nemali ľahké a spoločnosť ich často tienila všakovakými inými prioritami. Len tak úsmevne ako demonštračný príklad nepochopenia spomeniem literárny skvost slávneho Františka Hečka, ktorý píše vo svojom románe Svätá tma ústami vládneho komisára o našej Výskumnej stanici Šúr: „Inde taká hnusná chrobač už dávno vydochla, len u nás ju chráni „univerzita“, bodaj zhorela! Pekná univerzita, čo sa zastáva takej zlezby a ľudia nemajú čo jesť a lichvy čo žrať! Keď to tak necháme, pamätajte na moje slová: toľko chrobače sa nám tu nakotí, že nás všetkých požerie“.​V každom prípade si obzvlášť tento akademický rok užilo prírodovedné vzdelávanie nemálo prekážok, strádania, chaosu a nepochopenia: od ex offo ignorácie špecifík prírodovednej edukácie (výnimky pre hybridnú výučbu nemali zelenú), cez slabý signál dištančnej výučby ďaleko od plnohodnotných cvičení až po zdravotné riziká redukujúce no zároveň obmedzujúce akademické prostredie. Je mi celkom jasné, že heroický výkon podali pedagógovia, ktorí usilovne hľadali možnosti, ako svojim poslucháčom kompenzovať stratu prezenčnej formy výučby, ale rovnako i študenti, ktorí zákonite museli siahnuť po vyššej miere samoštúdia ďaleko od svojich pedagógov. Stratili sme svoje súkromie, púšťali (hoci len online) ostatných do pohodlia našich domov, často v už v bizarnom čase. S úsmevom sa mi vynára sťažnosť nášho kolegu, ktorý akosi (verím že nie tradične) skúšal ešte okolo 23. hodiny (pri dištančnom MS Teams čas veľmi nevnímame), keď sa otec očami poklipkávajúcej študentky opýtal (nevediac o zapnutom mikrofóne), či je toto vysokoškolské vzdelávanie vôbec normálne. Dovoľte, milé kolegyne, vážení kolegovia a milí študenti, aby som Vám za zdolanie tohto nenormálneho obdobia úprimne poďakoval. Bolo namáhavejšie (hoci podľa "komeniológov" pohodlnejšie a modernejšie) ako inokedy. Ale zvládli sme ho všetci skvele a napriek nepriazni rozmanitých úradov sme i v tých najtuhších časoch zamestnávali obhajujúcich študentov, aby v súlade so zákonom dokázali aspoň ako-tak napredovať. Boli sme jednou z mála polootvorených fakúlt, hľadali sme možnosti, ako nerezignovať a aspoň v minimálnej miere zabezpečiť kontakt študentov s laboratóriami, hoci kontrolnými orgánmi sa to poriadne hemžilo (ja sám v tomto zmysle evidujem 11 podnetov a udaní, ktoré si však už nezaslúžia ďalšiu pozornosť).

V auguste a v polovici septembra bude v našich laboratóriách v súlade s možnosťami a aktuálnou pandemickou situáciou naozaj živo a študenti, ktorých sa táto bloková kompenzácia týka, boli o nej už iste informovaní. Usilujeme sa vrátiť do normálneho akademického života čo najrýchlejšie ale opatrne. Sme jednou z mála fakúlt, ktoré pristúpili k organizácii klasických magisterských promócií tak, aby sa ich mohli v obmedzenej miere zúčastniť aj rodičia. Verím, že v septembri dáme druhú šancu niektorým koronou zmietnutých akcií k jubileu fakulty, vrátane olovrantu v Botanickej záhrade, návštevy Výskumnej stanice Šúr alebo podujatia pre našich študentov. Iste cítite, že entuziazmus sa s ožívaním akademického prostredia rýchlo prebúdza. Ale ako prírodovedci ostávame zároveň realistami. Jesenná (hoci oslabená) pandemická vlna je stále v hre. Prosím Vás v tejto súvislosti všetkých o zodpovednosť v najbližších mesiacoch, pretože najbližšia forma výučby je predovšetkým v našich rukách. Ak nemáte špecifické zdravotné problémy a ak nevlastníte prísne tajné dôkazy o vakcinácii ako nástroji čipovania mimozemšťanmi alebo americkými imperialistami (aj to som už počul), zvážte, prosím, očkovanie tak, aby sme sa na fakulte cítili na jeseň naozaj bezpečne. Apelujem na Vašu zodpovednosť bez ohľadu na vek či akademické postavenie. Prírodovedci si už nemôžu dovoliť izolovať DNA len virtuálne online v pohodlí svojich domovov, pretože virtuálne budú aj ich vedomosti.

Nadchádzajúci zimný semester bude podivuhodný. Niektorí v tom čase už tretiaci sa dostanú prvýkrát do laboratória. Je čo doháňať a naprávať. Viem, že mnohí  z nás už pozabudli aj na tradičný prezenčný pracovný režim, na ktorý sa bude veľmi ťažko zvykať. Ale musíme sa už konečne aj osobne stretnúť, veď akademická práca je aj o verejných a osobných dišputách, ktoré môžu byť motivujúce a inšpirujúce. Želám Vám všetkým pekné leto a prajem Vám, aby ste nabrali dostatok síl na to, čo nás na jeseň čaká. Pravda, kto iný by to tak dobre zvládol ako prírodovedci.

S úctou a vďakou, Váš peterfedor

20.06.2021 Ceny dekana

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

nie je žiadnym tajomstvom, že doktorandské štúdium je výkladnou skriňou každej prestížnej univerzity. Naša fakulta v ňom dominuje nielen kvantitatívne (sotva sa na Slovensku nájde iná s vyšším počtom doktorandov), ale predovšetkým kvalitatívne, o čom svedčia pozoruhodné výstupy najmä v publikačnej činnosti. Jednoducho premostenie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave s externými vzdelávacími inštitúciami (predovšetkým SAV) je kľúčom ku excelentným výsledkom.

Na piatkovom zasadnutí Vedeckej rady PriF UK sme s potešením odovzdali tohtoročné ceny dekana študentom doktorandského štúdia za ich pozoruhodný publikačný výstup v tých najprestížnejších vedeckých periodikách. Ocenenie je pritom v zmysle svojho štatútu reflexiou špičkového výskumu, jeho potenciálu rozšíriť obzor prírodovedných disciplín v teoretickej a metodologickej oblasti, ako aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére. Nominácie posudzovali dve nezávislé komisie s tým, že objektom hodnotenia bola samotná publikácia, jej obsah, prínos, postulát, scientometrické zázemie i podiel samotného autora.

Vzhľadom na mimoriadny záujem a vysokú kvalitu nominácií boli v kategórii chemické a biologické vedy ocenení až 3 doktorandi:

Mgr. Karin Savková (Katedra biochémie PriF UK, študentka 3. ročníka v programe biochémia, školiteľ: doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.) za publikáciu v Nature Index časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (IF 9.412), v ktorej bola objasnená funkcia ABC transportéra, zapojeného do výstavby dôležitej zložky bunkového obalu patogénu spôsobujúceho tuberkulózu.

Mgr. Monika Gešvandtnerová (Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK), študentka 1. ročníka v programe teoretická a počítačová chémia, školiteľ: doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.) za publikáciu v prestížnom časopise Journal of Catalysis (IF 7.723), v ktorej sú prezentované výsledky konverzie syngasu na etanol katalyzovanej zeolitom mordenit. Na tento účel boli použité pokročilé počítačové simulácie a po prvý krát boli systematicky preskúmané termálne a entropické efekty, ako aj vplyv disperzných interakcií na aktivitu katalytických centier v mordenite.   

Mgr. Dominika Krištofíková (Katedra organickej chémie PriF UK, študentka 4. v programe organická chémia, školiteľ: doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.) za publikáciu ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF 7.962), v ktorej je prezentovaná príprava chirálnych heterocyklických zlúčenín, obsahujúcich atóm fluóru na stereogénnom centre, ako aj využitie organokatalyzátorov v moderných reakčných podmienkach. Publikované výstupy sú príspevkom k poznaniu zlúčenín, ktoré majú zaujímavú biologickú aktivitu a nachádzajú svoje uplatnenie aj v humánnej medicíne.  

V kategórii aplikovaných prírodovedných disciplín patrí tento rok ocenenie spolu 2 študentkám: 

Mgr. Kristína Boršová1 a  Mgr. Viktória Hodorová2 (1 Virologický ústav BMC SAV, študentka 4. ročníka v programe mikrobiológia, školiteľ: RNDr. Boris Klempa, DrSc. a 2 Katedra biochémie PriF UK, študentka 4. ročníka v programe biochémia, školiteľ: prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.) za mimoriadny prínos v oblasti analýzy genómov SARS-CoV-2 z klinických vzoriek, čím autori významne prispeli k poznaniu variantov vírusu kolujúcich v našej populácii, vrátane identifikácie tzv. „českého“, resp. „česko-slovenského“ (B.1.258), britského (B.1.1.7) a „juhoafrického“ variant (B.1.351), ako aj ďalších línií nového koronavírusu na Slovensku. 

V kategórii vied o Zemi bol ocenený: 

Mgr. Tomáš Vlček (Katedra geológie a paleontológie PriF UK, študent 3. ročníka v programe sedimentológia, školiteľ: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.) za súbor dvoch publikácií Q1 a Q2 periodikách, v ktorých boli aplikované paleontologické, sedimentologické a geochemické prístupy na interpretáciu paleoklimatických pomerov a definovanie uhľovodíkového potenciálu depozičného systému Dunajskej panvy v období mladších treťohôr.  

Napriek zaslúženému víťazstvu by som rád vzdal hold všetkým nominantom, ktorí svojimi vedeckými výstupmi prispievajú k nespochybniteľnej prestíži svojej alma mater.

S vďakou našim doktorandom a ich školiteľom, Peter Fedor

 

Autor fotiek Mgr. Maroš Ondrejka, Referát propagácie, Ústredná knižnica PriF UK

09.06.2021 Zmluva o spolupráci Esprit Banská Štiavnica

Dňa 9. júna 2021 podpísal dekan PriF UK prof. Fedor zmluvu o spolupráci s konateľom spoločnosti Esprit Banská Štiavnica Ing. Martinom Kohútom. Uvažuje sa o spolupráci vo viacerých oblastiach, nielen v oblasti základného a aplikovaného výskumu a tvorby spoločných projektov, ale aj v oblasti vzdelávania prírodovedcov. Prvým plodom začínajúcej spolupráce je zahrnutie dvoch odborníkov, Dr. Nikolaja a Mgr. Kočického z Espritu do vznikajúcej Akreditačnej rady PriF UK.

08.06.2021 Ocenenie PriF UK prof. RNDr. Petrovi Spišiakovi, CSc. a doc. Vlaste Kováčovej, CSc.

Na zasadnutí vedenia 08.06.2021 odovzdal dekan fakulty čestné uznanie PriF pani doc. Vlaste Kováčovej, CSc. a pánovi prof. RNDr. Petrovi Spišiakovi, CSc. za výnimočné pedagogické výsledky a za zásluhy pre rozvoj fakulty v domácom i medzinárodnom kontexte.

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.

Pán profesor Peter Spišiak strávil celú svoju pracovnú kariéru na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (od roku 2004 pracoval na čiastočný úväzok). Na vtedajšiu Katedru ekonomickej geografie nastúpil v r.1973. Na Univerzite Komenského získal všetky svoje vedecko-pedagogické hodnosti. Pod jeho vedením bolo obhájených vyše 100 bakalárskych a diplomových prác, ako aj 6 dizertačných prác (z toho jedna zahraničná). Vždy sa tešil obľube u študentov vďaka svojmu priateľskému, ústretovému prístupu.  

Kolega Peter Spišiak sa radí k nemnohým významným predstaviteľom geografie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku. Je autorom viacerých vysokoškolských učebníc vydaných na našej univerzite, mnohých významných a hojne citovaných publikácií. Pôsobil v redakčných radách niekoľkých vedeckých časopisov. Absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty. Podieľal sa na riešení výskumných projektov, vrátane projektov pre prax (pre orgány verejnej správy, komerčné subjekty), či projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce. Dlhé roky pôsobil ako expert Únie miest Slovenska (ocenený v r. 2002 čestným členstvom). Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. prispel k rozvoju fakulty ako člen predsedníctva akademického senátu fakulty a aj jeho predseda.

Širšia geografická komunita oceňuje jeho dlhodobé pôsobenie v orgánoch geografickej olympiády, výkonnom výbore Slovenskej geografickej spoločnosti, odborových komisiách viacerých univerzít. Prispel k rozvoju geografie na Slovensku aj svojim pôsobením na pozícii profesora UPJŠ v Košiciach. Zásadným spôsobom prispel k etablovaniu ich Ústavu geografie, čím významne prispel dobrým vzťahom medzi prírodovedeckými fakultami oboch univerzít. 

Doc. RNDr. Vlasta Kováčová, CSc.

S genetikou sa zoznámila v čase vrcholiaceho lysenkizmu vďaka prof. Karlovi Hrubému (1910 – 1962) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po príchode do Bratislavy a pôsobení na Katedre antropológie a genetiky (1958) stála pri zrode najprv špecializácie a neskôr samostatnej Katedry genetiky (1968). Tu zaviedla metódy genetickej (tzv. tetrádovej) analýzy kvasiniek, ktoré boli súčasťou viacerých významných štúdií včítane pionierskych prác z konca 1960-tych rokov vedených jej manželom Ladislavom Kováčom (na vtedajšej Katedre biochémie) venovaných odhaleniu základných princípov premeny energie v eukaryotickej bunke. Tetrádovú analýzu naučila aj desiatky svojich študentov a doteraz je používaná pri skúmaní kvasiniek na oboch katedrách našej fakulty i na iných slovenských pracoviskách, na ktorej pôsobia jej absolventi. Okrem vedeckej práce viedla niekoľko základných i špecializovaných kurzov, bola prísnou, ale spravodlivou učiteľkou a zachovala si rovný chrbát aj v časoch, keď ho mnohí ohýbali. K pevnému charakteru viedla aj svoje študentky a študentov. Do dôchodku odišla začiatkom 90-tych rokov. Aj napriek nie jednoduchým podmienkam si vždy zachovala optimizmus a zmysel pre humor, ktorý má aj aj na začiatku desiatej dekády života.

11.05.2021 Ocenenie PriF UK prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc. a Mgr. Jánovi Krošlákovi

Na zasadnutí vedenia 11.05.2021 odovzdal dekan fakulty medailu PriF UK pani prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc. za jej výnimočné vedecko-výskumné a pedagogické výsledky v oblasti prírodných vied, za jej zásluhy pre rozvoj fakulty a jej spolupráce v domácom i v medzinárodnom kontexte a čestné uznanie PriF UK pánovi Mgr. Jánovi Krošlákovi  za výnimočné pedagogické výsledky a za zásluhy pre rozvoj fakulty v domácom i medzinárodnom kontexte.

Mgr. Ján Krošlák

Do pracovného pomeru nastúpil ako odborný asistent 15.9. 1975. Počas svojho profesného pôsobenia na PRIF UK sa venoval najmä výučbe kondičnej kulturistiky. Založil a dlhé roky organizoval Športový deň aj splav pre zamestnancov PRIF UK. Jeho zásluhou vzniklo na fakulte Fitnescentrum, ktoré skvalitňoval až do dnešnej podoby. Taktiež sa venoval vedecko-výskumnej činnosti katedry. V priebehu svojej pedagogickej činnosti pôsobil ako inštruktor lyžovania na lyžiarskych kurzoch a tiež inštruktor surfingu na letných sústredeniach. V období od 1.1. 1997 do 31.5. 1997 bol poverený vedením KTV (Katedry telesnej výchovy) a a od 1.9. 2003 do 31.8. 2015 bol vedúci KTV.

25.05.2021 ACCORD - novinky

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 

historicky najvýznamnejší fakultný investičný projekt ACCORD ovplyvňuje našu inštitúciu v širokom diapazóne akademického života. Keďže je jeho primárnou úlohou zvyšovanie konkurencieschopnosti našej inštitúcie ako atraktívneho a technologicky či environmentálne sofistikovaného prostredia atrahujúceho špičkovú vedu a excelentné vzdelávanie, naozaj sa v najbližších rokov dotkne rozmanitých sfér nášho progresu. Projekt je investičnou prioritou, ktorá musí zákonite posúvať paralelné akcie na druhotnú koľaj (aj finančne), podriaďuje sa mu postupne interiér aj exteriér fakulty, inžinierske siete, infraštruktúra a v neposlednom rade aj personálne matice. Je nutné si uvedomiť, že ex offo 5 % spolufinancovanie projektu zo strany fakulty (ako tomu bolo aj pri mnohých iných projektoch) podčiarkuje naše presvedčenie, že benefity musíme (prirodzene v rôznej miere, pretože aj tento projekt primárne niekto pripravoval) pocítiť všetci. V týchto intenciách si Vás teda dovolím pravidelne informovať o progrese, úspechoch aj pokrivkávaniach (zväčša byrokratických) samotného projektu. 

Do konečnej (príjemnej) fázy sa dostáva zaobstaranie nových špičkových prístrojov v hodnote vyše 5 miliónov EUR, ktoré až na dve cieľové pracoviská sú v jednotlivých laboratóriách takmer skompletizované a postupne uvádzané do prevádzky. Som si istý, že napriek svojej alokácii na konkrétnom pracovisku budú motivovať pre širokú spoluprácu naprieč fakultou a smerom ku excelentným vedeckým prácam. Naša inštitúcia sa prostredníctvom nich musí navzájom prepojiť a už dnes sa v rámci prípravy projektu „ACCORD 2“ podčiarkuje aj premostenie s našou partnerskou STU (aj ona disponuje špičkovými prístrojmi a excelentnými osobnosťami), s ktorou ACCORD zdieľame. Prirodzene, práve takáto interakcia bude v súlade s cieľmi projektu čoskoro viesť aj ku etablovaniu spoločných študijných programov (už dnes sa nahlas koketuje najmä s biotechnológiami a bioinformatikou).  

Personálne zabezpečenie ACCORDu je spojené s nemalými finančnými prostriedkami, ktoré musia byť opätovne využité racionálne a sofistikovane. Bol by som rád, keby projekt slúžil ako pozitívne motivačný precedens v intenciách súčasnej celofakultnej personálnej politiky skvalitňovania ľudských zdrojov. V tomto duchu je prakticky prvýkrát časť dotácie na personálnu maticu viazaná prednostne na podporu tímov, ktoré preukazujú aktívny záujem o prijímanie excelentných osobností z externého prostredia a spolufinancovanie vedy prostredníctvom medzinárodných grantových schém tak, ako je to štandardom na renomovaných univerzitách. 

Áno, ACCORD je aj o rozsiahlych rekonštrukciách. V týchto dňoch predovšetkým o rekonštrukcii novej plynovej prípojky, ktorá vyrieši dlhoročný problém s nebezpečnými únikmi plynu a ich nákladnými opravami. Výkopové práce aktívne prebiehajú napriek komplikáciám s počasím a neveľmi presnými „vekom zožltnutými“ zákresmi rozvodov, ktoré sa pred pár dňami podpísali pod odstávku vody. Nevadí, tá rekonštrukcia napriek hluku za to stojí. A aby ďalšie generácie po nás mali rekonštrukčné práce o niečo jednoduchšie, tím pána Dr. Miroslava Kožucha (Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky) zabezpečuje vo svojej odbornej réžii presné zakreslenie jednotlivých sietí. Rekonštrukcia plynovej prípojky pozvoľna prejde do niekoľkotýždňového ťahania nových vnútorných plynových rozvodov v pavilónoch G a B1 a prepojenie do pavilónu CH1. Po skončení prác budú teda nové rozvody plynu v rámci celej fakulty. 

V súčasnom období sme v prípravnom procese s rekonštrukciou striech, fasády, okien, kde sa budeme musieť vysporiadať s neuveriteľným rastom cien polystyrénu. Začali sa práce na dizajne učební. Postupne Vás budeme o jednotlivých krokoch informovať. Azda ešte doplním, že fakulta pracuje na projekte oddelenia zrážkovej a splaškovej vody nielen v súlade s aktuálnym právnym zázemím a potrebou znižovania platby za stočné, ale prioritný ostáva rovnako aj v súvislosti s klimatickou zmenou environmentálny aspekt zadržiavania zrážkovej vody na zavlažovanie exteriéru fakulty (počítame s podzemnými rezervoármi). Opätovne by som v tejto súvislosti rád pochválil participáciu odborného tímu pána doc. Bednárika z Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky pri expertných analýzach samotného projektu. Naozaj ma teší, že máme takýchto geológov a geoinformatikov. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ACCORD napreduje napriek nástrahám byrokratickej mašinérie, našim neustálym intervenciám na príslušných ministerstvách, aby preplatili to, čo preplatené malo byť už mnoho týždňov... Rád by som v tejto súvislosti poďakoval osobitne pánu doc. Triznovi a pani Mgr. Englmanovej, že sa projektu naplno venujú a nachádzajú stále dostatok energie nepopustiť.

S úctou, peterfedor

07.05.2021 Mať volá

Ctená akademická obec PriF UK, vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, 

Zámerne začínam môj dnešný mail slovami Kukučína „Mať volá“, lebo je to vlastne tak. Rozdiel je len v tom, že tí dnešní úradníci sa oveľa pomalšie zobúdzajú, ako tomu bolo v 20tych rokoch 20. storočia, kedy dielo vyšlo, pretože na tom našom Slovensku skôr otvárajú zoologické záhrady ako kolísky vzdelávania. Ako som už avizoval vedúcim katedier, zdá sa, že príslušné úrady už vzdali rezistenciu voči nášmu každodennému včeliemu bzučaniu (napokon som entomológ), aby sme konečne otvorili brány študentom a reálne ich otvárame (a opäť ich môžeme zavrieť). Prakticky v intenciách nastaveného harmonogramu ide oficiálne o individuálny vstup do laboratória a do terénu za účelom progresu na záverečnej práci a nie o nejaký komplexný prechod na prezenčnú výučbu (stále sme v dištančnom móde). Dovoľte teda krátku sumarizáciu: 

 • Dnešný mail otvára brány všetkým doktorandom, prvákom a druhákom magisterského štúdia a tretiakom bakalárskeho štúdia, ktorí nie sú ubytovaní na internátoch (tí ubytovaní majú v dôsledku problematickej legislatívy prísť na rad v najbližších dňoch).  
 • Všetci vedúci katedier oslovia príslušných študentov (pokojne aj po diskusii v rámci predsedníctva sekcií) a povolajú ich do laboratórií a na terénne práce podľa vlastného harmonogramu tak, aby sa minimalizovali riziká ohrozenia zdravia. Vedúci katedry rozhodnú, či a v akej miere študentov povolávať (každý program a každé pracovisko má svoje vlastné a špecifické potreby). V laboratóriu (význam slova laboratórium nechávam na pracoviskách) nesmie byť viac ako 6 študentov naraz! V prípade potreby otvoríme laboratória aj v neštandardných hodinách (pokojne cez víkend, či v neskorých hodinách), harmonogram je na vedúcich pracovísk.  
 • Všetci pedagógovia pracujú v prezenčnej forme výučby dobrovoľne a nik ich v tejto pandemickej situácii nemôže k tomu nútiť. Je nutné myslieť na svoje zdravie, ale zároveň pamätať na to, že situácia je do najbližších mesiacov neistá (kedykoľvek môžeme opäť zatvárať). 
 • Študenti budú oslovení vedúcimi pracovísk. V prípade problémov môžu prirodzene kontaktovať pani prodekanku doc. Slaninovú, ale domnievam sa, že tento mail obsahuje všetky kruciálne informácie. Študent môže vojsť do laboratória len s negatívnym COVID testom nie starším ako 7 dní až do odvolania (MOM vedľa fakulty je Vám plne k dispozícii)! V rámci terénnych prác sa študenti rozptýlia do menších skupín s maximálnym počtom 6 osôb. Študenti sa v budove fakulty (v laboratóriu) zdržiavajú len z dôvodu práce v laboratóriu, inak budovu rýchlo opúšťajú.  Vstup študentov na fakultu je dobrovoľný, je však nutné si uvedomiť, že sa v tomto momente otvára možnosť získať potrebné zručnosti v laboratóriu a v teréne. Nie je vhodné ňou mrhať. V prípade odôvodneného rozhodnutia študenta nezúčastniť sa individuálneho vstupu na fakultu zabezpečí pedagóg online alternatívu (ale tá, milí študenti, nie je nikdy alternatívou plnohodnotnou!!!). 
 • Doktorandi majú v súlade s katedrálnym harmonogramom vstup plne povolený (ako zamestnanci).
 • V najbližších hodinách (dňoch) sa tieto pravidlá začnú vzťahovať aj na študentov ubytovaných na internátoch, je však nutné počkať na ďalšie inštrukcie. 
 • Prváci a druháci bakalárskeho štúdia sa v zmysle aktuálneho študijného harmonogramu a v dobrej zdravotnej situácii dostanú k blokových cvičenia v prezenčnej forme pravdepodobne v augustových termínoch podľa špecifických predstáv vedúcich pracovísk. 
 • V najbližších hodinách prídu informácie k priebehu (prezenčných) štátnych skúšok.

Vážená akademická obec, verím, že od pondelka bude na fakulte podstatne živšie. Mať volá... 

S úctou, peterfedor

21.04.2021 Harmonogram štúdia - sny, možnosti a realita

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, 

nebolo by nič jednoduchšie ako naordinovať do konca augusta výlučne dištančnú formu vzdelávania. Urobili tak takmer všetky fakulty a zdá sa, že odvážlivcom klepli príslušné úrady po prstoch. No práve prírodovedné vzdelávanie, osobitne jeho experimentálna vetva, napriek technickému zázemiu v online priestore stále stráda, čo sa iste prejaví na nižších laboratórnych zručnostiach našich študentov. Od začiatku letného semestra sme si na fakulte boli istí, že sa kontaktná výučba musí po tom takmer roku a pól aspoň symbolicky objaviť, preto sme nadizajnovali pružný študijný harmonogram, v medziach normy adaptabilný pre špecifické potreby jednotlivých programov a pracovísk. Semester v štandardnej dĺžke si väčšina z Vás rozdelila tak, aby cvičenia figurovali v jeho záverečnej tretine, ktorá pri optimistickom scenári mohla aspoň čiastočne koketovať s kontaktnou výučbou. Žiaľ, pandemická hrozba nepoľavila a apríl ostal v dištančnej forme vzdelávania napriek pripravenosti viacerých prírodovedeckých fakúlt pružne upraviť rozvrh. Od začiatku sme nehľadali najpohodlnejší prístup nepriestrelnej dištančnej výučby, ale orientovali sa a stále sa orientujeme na možnosti, ako si z kontaktnej výučby aspoň trošku odhryznúť. Napriek neutíchajúcej intervencii, diplomatickým i politickým jednaniam, zaliečaniu i „vyhrážkam“ sú vysoké školy stále v online priestore. Oslovil som hlavného hygienika, aby prírodovedcom ako absolvent našej fakulty aspoň trošku pomohol, veď pán rektor prisľúbil okamžitú pomoc pri legálnom otvorení ubytovacích kapacít. Apelujeme na štátneho tajomníka Ľ. Paulisa, ktorému sú prírodné vedy viac ako blízke, hľadáme pomoc u nášho kolegu v súčasnosti štátneho tajomníka doc. Veliča. Píšem tieto súvislosti z dôvodu, aby ste si uvedomili, že súčasný harmonogram štúdia musí zákonite do istej miery podliehať aktuálnym skôr upresneniam v prospech vedomostí našich študentov. Nejde o nerozhodnosť, ale pružnú reakciu na aktuálne podmienky. Je obrazom doby, v ktorej žijeme. Dovoľte niekoľko aktuálnych faktov, ktoré sme do zaktualizovaného (plne v súlade s pôvodnou víziou pružnosti) študijného harmonogramu (v prílohe .xlsx) premietli po diskusii s vedúcimi katedier PriF UK. Prosím, čítajte s porozumením:

 1. Letný semester má od začiatku štandardnú dĺžku vo väčšine prípadov (podľa rozhodnutia garantov a vedúcich pracovísk) s neštandardným ale logickým rozdelením na prednáškovú časť a cvičenia. Nie je skrátený! V súčasnosti prebieha z moci úradnej výlučne v dištančnej forme okrem legálnych výnimiek študentov v pracovno-právnom vzťahu s fakultou (končiace ročníky). 
 2. Harmonogram je od začiatku veľmi pružný a umožňuje špecifický prístup k rozvrhnutiu jednotlivých aktivít. Popri výučbe sú k dispozícii predtermíny skúšok, mnohé programy ukončujú výučbu len v dištančnom móde, iné v prípade poľavenia pandemickej situácie plánujú pre doplnenie vedomostí využiť aj nadchádzajúce obdobie. Pri lex corona je tento scenár plne legitímny a zároveň plne v jurisdikcii jednotlivých pracovísk, ktoré k výučbe pristupujú s najlepším vedomím a svedomím. Nie je nutné sa k výučbe vracať kontaktne, ak uspokojivo prebehla v online forme. Možná individuálna kontaktná výučba nie je povinnosťou ale ponukou.
 3. Pri poľavení pandemickej situácie umožníme „individuálnu“ (nie hromadnú) kontaktnú výučbu pre druhákov a prvákov magisterského štúdia a tretiakov bakalárskeho štúdia na základe harmonogramu a inštrukcií vedúceho katedry, najmä z dôvodu dokončovania záverečnej práce a získanie laboratórnych zručností od začiatku mája. Po vzájomnom súhlase študentov i pedagógov (študentov je nutné včas informovať). Presné načasovanie však závisí od aktuálnych predpisov pandemického režimu – zatiaľ tento prístup nie je legálny. 
 4. V prípade zlepšenia situácie avizujeme možnosť blokovej výučby cvičení v auguste (a v osobitných prípadoch v septembri) po vakcinácii väčšiny z nás, opäť však zdôrazňujem, že rozsah a načasovanie takejto výučby musí byť plne legálne a v súlade so špecifickými potrebami pracovísk. Sú programy, kde s takouto alternatívou nie je nutné počítať. Prosím Vás o pochopenie, že realizácia blokovej výučby (niekde máme resty už za tri semestre) nezávisí len od rozhodnutia fakulty, ale predovšetkým od legálnych možností. Keď bude takáto forma zakázaná, je zbytočné napínať svaly. Ale sme stále v strehu a viac nedokáže legálne urobiť žiadna iná fakulta. Prosím však všetkých, aby pre väčšiu bezpečnosť seba aj ostatných zvážili v najbližšom čase vakcináciu.
 5.  Hromadný (nie individuálny ako teraz) návrat doktorandov na fakultu nastane, hneď ako to pravidlá dovolia.

Milé dámy, vážení páni,

žijeme v neštandardnej dobe s neštandardným režimom aj prostriedkami, ktoré si vyžadujú vysokú dávku vzájomnej tolerancie. Zvládneme to aj s kde-tu sa objavujúcimi extrémnymi názormi od takmer v skafandroch oblečenej paranoje až po nebojácnych hrdinov spochybňujúcich existenciu vírusu. Potrebujeme, aby ste sa cítili bezpečne a zároveň aby sme spoločným úsilím našli to najlepšie riešenie pre pandemické prírodovedné vzdelávanie. Dnes mnohí poukazujú na neštandardne vzdelávaných študentov, vraj „stratená generácia“ ale raz... (len podotýkam, že nedávno bola v aukcii predaná známka „obrátená Jenny“ vytlačená hore nohami za 750 000 EUR, ktorou najprv všetci pohŕdali...) budú výnimoční.:-) 

S úctou, peterfedor

16.04.2021 Parkovacia politika PriF UK

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

podnetom pre tento mail bol trošku tragikomický výkrik jedného nášho kolegu, ktorý sa v zápale úprimnosti sťažoval, že po 10 rokoch poctivo plateného parkovania v okolí fakulty má na svoje miesto nepísané právo a nenechá sa vyhodiť nejakým vedúcim katedry. Tá veta ukrýva v sebe mnoho bizarných momentov, ktoré som ako horlivý podporovateľ hromadnej dopravy (pravda okrem tohto pandemického obdobia) pôvodne ani nevnímal. Dovoľte práve v tejto súvislosti niekoľko informácií k novej parkovacej politike našej fakulty.  

 1. Parkovanie pre zamestnancov fakulty bude bezplatné tak, ako je tomu na prakticky každej inej fakulte, aj keď mnohí zastávajú názor, že by pokojne zvládli aj vyššiu sumu. 
 2. Parkoviská za závorami (B a C) s rozšíreným počtom parkovacích miest sú pridelené jednotlivým parametrickým i neparametrickým pracoviskám podľa ich veľkosti (rozdelenie v prílohe). Ich vedúci rozhodnú, kto a v akom časovom horizonte bude mať rezervované parkovacie miesto.  
 3. Na ďalších parkoviskách A a E boli osadené informačné tabule o výhradnom parkovaní pre akademickú obec a návštevníkov UK (vrátane VP a FMFI), pretože miesta sú často dlhodobo obsadené autami, ktorých pasažieri (obyčajne dochádzajúci robotníci) smerujú po bezplatnom zaparkovaní hromadnou dopravou ďalej do centra.  
 4. Pre širšiu verejnosť budú k dispozícii ďalšie parkoviská (D a najvyššie položené parkovisko) bez obmedzení.  
 5. Podnikateľské subjekty si budú môcť zakúpiť ročné parkovanie v blízkosti fakulty (za sumu pri dolnej hranici stanovenej v rámci novej predpísanej cenovej mapy prenájmov na pozemkoch UK pre Karlovu Ves (iste menej ako priemerné parkovné v Bratislave). 
 6. Niekoľko málo parkovacích miest bude viazaných pre hostí, služobné autá či akademickú funkciu, aby sa viac nestávalo, že prodekan vracajúci sa z porady na rektoráte nestihne zasadnutie vedenia, keďže nie je schopný v dostupnej vzdialenosti od fakulty zaparkovať. Ale tak je to všade inde vo svete.  

Počas najbližších 2 týždňov (19. – 30. apríla 2021) budú závory na doteraz platených parkoviskách otvorené a parkovanie bude prebiehať v aktuálnom režime. Prosím všetkých zamestnancov, ktorí na nich parkujú, aby v priebehu budúceho týždňa (19. – 23. apríla 2021) doniesli na sekretariát tajomníčky (p. Uríková) svoje ovládanie závory. Zároveň prosím vedúcich pracovísk, aby si na rovnako miest vyzdvihli v týždni od 26. – 30. apríla 2021 pridelené ovládače závory. 

Verím, že tento model bude ešte spravodlivejší a pružnejší, ako tomu bolo doteraz.

S úctou, Peter Fedor

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.        Alebo kliknite sem [parkovanie.jpg]

28.03.2021 Za všetkým je Komenský

Milé moje kolegyne a kolegovia, ctení učitelia, 

ja už vlastne ani neviem, koho kritizovať a komu vzdávať úctu. Ministrovi školstva, ktorého napokon už ani nemáme, že sa nakoniec rozhodol nedokončiť svoje „veľkolepé“ dielo s akademickou samosprávou? Alebo rovno premiérovi, ktorého možno už zajtra nebudeme mať, že v nás svojou protipandemickou stratégiou buduje nevídanú túžbu po normálnych prezenčných prednáškach, na ktoré sa v niektorých momentoch tešíme viac ako na vytúženú dovolenku? Alebo pani prodekanke Slaninovej, že v tejto špecifickej situácii stále nachádza entuziazmus s aktuálnou revíziou už mnohokrát revidovaného študijného režimu, ktorý by sa napriek striktným zákazom a príkazom mal čo najviac podobať na zdravé prírodovedné štúdium? Viete čo? Zvaľme to dnes na niekoho, kto sa brániť veľmi nemôže. Keď už sa tak (iste právom) dôverne hlásime k postulátu veľkého Nivnicéna Komenského (inak práve dnes oslavujúceho už svoje 429. narodeniny), možno on jediný nájde vysvetlenie pre celú tú podivuhodnosť doby. Dovoľte mi všetkým Vám len úctivo pripomenúť úvodné slová jeho slávnej Didaktiky velkej, že poslaním dnešnej doby má byť „hledati a nalézati spúsob, podle nehož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více, podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a pevného výsledku, obec křesťanská méně temnot, zmatku a nesvárú, více světla, řádu, míru a pokoje“. Bez hoaxov a paranoje možno to s tým úsilím hľadania nových spôsobov vzdelávania, na ktoré bude vysoké školstvo spomínať najmenej ďalších 429 rokov, prehnal aj sám Komenský. Nečudujem sa, keď už aj na hlavičke oficiálnych dokumentov našej alma mater figuruje jeho tvár s rúškom... Nech je pravda akákoľvek a vinník dnešnej doby kdekoľvek, dovoľte mi, milé kolegyne a vážení kolegovia, úprimne Vám všetkým poblahoželať k dnešnému sviatku učiteľov, celkom iste (aj keď dubium est initium sapientiae) poslednému v respirátoroch a rukaviciach a s obavami priblížiť sa ku kolegom bližšie ako na dva metre. Veľmi si cením, že všetko zvládate s takým nadhľadom, zodpovednosťou a disciplínou a do výučby stále vkladáte celé svoje pedagogické majstrovstvo, ako inak: v intenciách Komenského entuziazmu: „Cesta se ukazuje spolehlivá, jak to dovésti k šťastnému výsledku“. 

S úctou a vďakou, Váš peterfedor

28.02.2021 K novele zákona o vysokých školách

Vážená akademická obec, ctení pedagógovia, milí doktorandi a študenti, 

najväčšie hrôzy už tak trošku paranoidne očakávam každoročne až okolo 8. apríla, veď presne v tento deň (ale v roku 1300) vstúpil veľký Dante na ceste po temnom lese do Pekla. Jeho slová „Ach, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesni.“ prichádzajú tento rok (a nebude to dôsledok klimatickej zmeny) o niečo skôr... Ale poďme na to postupne. 

Vždy som sa usiloval uzamknúť naše drahé akademické prostredie čo najnepriedyšnejšie pred vo svojej podstate pochmúrnou politikou (mnohí z Vás si možno myslia, že až príliš). Nielen z úcty k „preambule“ zákona o VŠ pertraktujúcej apolitickosť a nedotknuteľnosť akademickej pôdy, slobodu bádania, vyjadrovania, otvorenosti rôznym názorom, ale najmä samosprávu, ktorá tradične obvíjala verejné univerzitné inštitúcie v našom kraji už od Regiomontanovej Istropolitany. Nielen. Rovnako z dôvodu, že akademická obec predstavuje z hľadiska svojho intelektuálneho potenciálu prirodzene niečo nadpriemernejšie, ako je tomu v iných kútoch spoločnosti a má teda všetky predispozície pre pozitívny a objektívny samoprogres, nepotrebuje politické poručníctvo v štandardnej miere (ak ho vôbec potrebuje), je zodpovednejšia a zdravšie uvažujúca, ako ktorýkoľvek iný subjekt. Dôkazom tohto tvrdenia je celkom nesporne pomerne úspešné odolávanie akademickej sféry (minimálne na tých najprestížnejších slovenských fakultách) privatizačným tlakom, centralizácii a akejkoľvek miere samoderžavia. Napriek podivuhodnej dobe s podivuhodným rebríčkom hodnôt, v ktorom úcta ku kvalitnému vzdelaniu živorí niekde na jeho dne, sa väčšina vysokých škôl drží na pevných morálnych, etických a odborných základoch. Zdôrazňujem, že dôvodom je samospráva intelektuálne nadpriemerného prostredia. A to i napriek kde-tu klíčiacim dubióznym postavičkám, ktoré akoby podčiarkovali pravidlo, že od geniality je blízko k šialenstvu. Jednoducho, akademická samospráva s prísne stráženými hranicami pred nástrahami politiky nás napriek nepriazni doby udržuje na stále akceptovateľnom vankúši etiky, morálky a tolerancie. Teda aspoň dodnes tomu tak bolo... 

Naozaj sa nijako nejdem dotýkať politiky ani ministrov školstva. Ako mnohí iní aj ja som tvrdil, že od roku 1989 sa jednotlivé nominácie stále viac vzďaľovali od odbornosti smerom k príslušnosti. Nemenujem. Rovnako som sa domnieval, že miera entuziazmu vytriezvením akademickej obce postupne s odchodom intelektuálne vyzretých osobností klesala v nepriamej úmere s toleranciou zatvárať akademické oči pred akademickými zločinmi, veď napríklad plagiátorstvo sa z kriminálneho deliktu postupne stalo módnym doplnkom. Ale mýlil som sa. Za posledných 30 rokov netotalitného režimu nespojilo žiadne politické úsilie slovenské vysoké školy do tak jednotnej a navzájom pozornej akademickej obce s jednomyseľnou vôľou prakticky všetkých relevantných vysokoškolských reprezentácií ako aktuálna snaha o potlačenie akademickej samosprávy a autonómie. Konštelácia pre takéto nenápadné revolučné zmeny sa zdá byť nevídane ideálna, veď maximálne neobjektívne dehonestovaný mediálny status slovenského vysokého školstva (teraz hovorím za našu Prírodovedeckú fakultu), dlhodobé podfinancovanie kvality, limitovaná lockdownová schopnosť diskusie sine ira et studio, či zavalenie byrokraticky monštróznou komplexnou akreditáciou vyčerpáva ostražitosť asi každej univerzity. 

Ak pripravovaná novela zákona o vysokých školách vkladá voľbu rektora do jurisdikcie správnej rady, ktorej polovicu tvoria nominanti ministerstva, ak má byť na fakulte akademický senát nahradený vedecko-pedagogickou radou, ktorej väčšinu členov nominuje dekan ako jej predseda, pričom toto fórum dekana i volí a ak má rozpočet fakulty schvaľovať rektor namiesto pluralitne zmýšľajúceho a voleného akademického senátu, potom úroveň akademickej samosprávy a autonómie koketuje s totalitným režimami 40tych a 50tych rokov.  

Milí pedagógovia, vďaka Vám patrí naša Prírodovedecká fakulta k tým najprestížnejším slovenským vedecko-pedagogickým inštitúciám. Iste aj z dôvodu, že sme náš spoločný intelektuálny potenciál, rozmanitosť názorov a toleranciu k ich pluralite nevymenili za lacné politické gestá. Naša akademická obec vždy úporne diskutovala a hľadala konsenzuálne riešenia (ktoré niekedy celkom prirodzene prinášajú aj momenty napätia). Preto sme si udržali vysokú prestíž. Prosím Vás všetkých, aby ste sa práve v týchto nenápadne nebezpečných časoch nebáli so svojimi študentami kde-tu aj diskutovať o našich tradíciách akademickej samosprávy a autonómie, mladí ľudia totiž nezažili momenty, kedy názory a riešenia boli bez úvahy diktované. Diskusiu možno prirodzene očakávať aj v rámci Akademického senátu PriF UK, kde sa dozviete ďalšie detaily.

Milí moji študenti, mnohí z Vás ešte necítite dôležitosť dnešných momentov, darí sa ich dômyseľne ukrývať. Prosím, nebojte sa so svojimi učiteľmi diskutovať aj o akademických slobodách, posvätnosti a apolitickosti akademickej pôdy. Možno sa Vám podarí ochrániť naše tradície tak, ako sa to študentom podarilo pred 30 rokmi. 

 Som konzervatív, nechápte, prosím, moje slová ako povel na útok, veď akademická obec bola vždy rozvážna a nenechala sa zatiahnuť do neuvážených krokov. Oblasť vysokého školstva potrebuje celkom nevyhnutne obrovské reformy. Nie však privatizáciu a dorazenie... Našou zbraňou je slovo, to je silnejšie ako akékoľvek násilie, vie sa premyslene zavŕtať do ľudskej hlúposti. Diskutujte, kontemplujte a nemlčte, veď z Pekla sa zatiaľ podarilo vrátiť len Dantemu. 

S úctou, Váš Peter Fedor

Uznesenie AS PriF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 03.03.2021

Protest proti VŠ zákonu

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácií univerzít a verejných vysokých škôl.

Ďalšie dokumenty k novele zákona o vysokých školách

10.02.2021 Antigénové testovanie

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti PriF UK,

stále žijeme v režime homeoffice a dištančného vzdelávania v súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami, ktoré však umožňujú odôvodnené výnimky pre zamestnancov zabezpečujúcich bazálny chod fakulty (vrátane projektovej činnosti). V každom prípade sme pre Vás všetkých, ktorých to osloví a pomôže, pripravili pre zatiaľ antigénové testovanie mobilné odberové miesto (MOM) hneď pod fakultou. Otvára sa od zajtra rána, štvrtka 11.2.2021 (od 9:00), zatiaľ bez rezervačného systému, ktorý nabehne v najbližších dňoch. Naša dohoda s firmou GHC GENETICS SK umožňuje pravidelné testovanie, ktoré v tejto pandemickej situácii s takto nastaveným semafórom budeme asi častejšie využívať. Viem, je to pre mnohých tortúra, ale inak by sme ťažko mohli zabezpečovať aspoň základný chod fakulty a Vašich projektov. Tak nech tú možnosť máte čo najbližšie. Prírodovedci nemôžu fakultu len tak zatvoriť!

Pokiaľ by ste po nabehnutí rezervačného systému zaznamenali problémy s rezerváciou termínu (MOM nie je len pre nás), prevádzkovateľ nám sľúbil viacero alternatív prednostného vybavenia zamestnancov a študentov PriF UK. Pri reálnych problémoch sa prosím obráťte na pani Feketeovú z BOZP (helena.feketeova@uniba.sk), prostredníctvom ktorej budeme špecifické prípady riešiť. Rád by som napísal, aby ste si testovanie užili, ale asi sa to nehodí...

peterfedor

23.01.2021 Harmonogram letného semestra

Súbory : Harmonogram štúdia pre letný semester 2021 [.pdf]  Schéma  [.jpg]    

Vážená akademická obec, 

napriek vrtošivosti súčasnej situácie je najvyšší čas, aby sme zadefinovali rámcový harmonogram letného semestra 2021. Pri jeho dizajnovaní bolo cítiť len malý manévrovací priestor medzi dodržiavaním pandemických opatrení, ochranou Vášho zdravia a zároveň zabezpečením čo najefektívnejšieho prírodovedného vzdelávania. Už pomaly zabúdame, ako vlastne vyzeralo. Napriek mnohým „neomylným prorokom“, ktorí presne vedia, ako sa situácia bude vyvíjať, stavili sme radšej na jej nestabilitu. Práve preto stanovíme menej nepriestrelných a nekompromisných pravidiel a viac flexibility pre špecifické optimum jednotlivých študijných programov, katedier, pedagógov a študentov. Výnimočná situácia nám aj ex offo umožňuje osobitne pristupovať k niektorým ustanoveniam študijného poriadku.  

Členovia akademickej obce sú iste zodpovední a disciplinovaní a nie je nutné ich uzatvárať do úzko vymedzeného priestoru. Pravda, isté pravidlá musia platiť a tým najdôležitejším v tomto momente je konštatovanie, že akýkoľvek dizajn harmonogramu sa pri vážnej pandemickej situácii môže zmeniť!A ešte jedna netradičná súčasť letného semestra 2021: zimný semester ostane formálne aktívny aj v letnom (pre prvé ročníky sa posunie kontrolná etapa zo zimného semestra na koniec akademického roka) tak, aby sme mohli študentom aspoň v minimálnej blokovej prezenčnej podobe zabezpečiť cvičenia zo zimného semestra. 

Letný semester 2021 začne presne podľa pôvodného plánu 15. februára 2021 a v štandardnom modeli (Bc1, Bc2 Mgr1) bude jeho výučbová časť trvať do 7. mája 2021 v rozsahu 12 týždňov, z ktorých 8 prebehne (do 9. apríla 2021) prebehne dištančnou metódou (s dôrazom na online prednášky, ktoré môžu prebiehať aj v čase cvičení a seminárov) a 4 už prezenčnou metódou (zameranou na cvičenia a semináre). Avizovaná posledná tretina semestra bude mať osobitný rozvrh, pričom výber jej formy (dištančná alebo prezenčná) ostane na zvážení garantov a vedúcich pracovísk (sú programy, pre ktoré prezenčné cvičenia nie sú conditio sine qua non). Od 10. mája 2021 potrvá skúškové obdobie 8 týždňov, no flexibilnosť semestra nám umožní v tomto období zorganizovať prezenčne aj blokové cvičenia zo zimného semestra (obdobie od 10. do 21. mája 2021) či terénne práce a potrebnú prax (od 10. mája do 18. júna 2021). Každý program (prostredníctvom garanta a vedúceho pracoviska) si zadefinuje svoj vlastný optimálny model a zabezpečí dostatočnú informovanosť svojich študentov.  

Pre končiace ročníky (Bc3 a Mgr2) je harmonogram prirodzene upravený. Pre dostatočné využitie času opätovne platí, že študenti odovzdajú svoju záverečnú prácu a prihlásia sa na štátnu skúšku v 2. polovici skúškového obdobia, ale obhajoby a štátnych skúšok sa smú zúčastniť len po reálnom splnení všetkých formálnych náležitostí v súlade so študijným poriadkom, pričom porušenie tohto ustanovenia bude považované za vážny disciplinárny priestupok (pravda naši študenti sú prirodzene veľmi zodpovední). V prípade magisterského štúdia bude môcť byť riadny termín štátnych skúšok z dôvodu špecifickej situácie záverečného ročníka uskutočniteľný aj v augustovom období. 

Študenti 2. ročníka magisterského štúdia budú mať (ak sa situácia nezhorší) paušálne na fakultu povolený vstup už od začiatku letného semestra 2021 výlučne z dôvodu úspešného dokončenia diplomovej práce(prezenčná forma cvičení je pre nich možná až od 12. apríla 2021 najskôr). Študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia môžu v odôvodnených prípadoch práce v laboratóriu požiadať dekana o povolenie vstupu na fakultu v súlade s platnými právnymi normami). Vstup im bude povolený (po schválení rektora UK a dekana PriF UK) len v osobitných prípadoch (obzvlášť pri experimentálnych programoch). O ďalších náležitostiach v súvislosti s povolením vstupu na fakultu budú študenti informovaní. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, som si istý, že sa v tomto harmonograme nájdete aj v rámci svojho programu. Možno sa budete musieť trošku nad ním zamyslieť a naplánovať si jednotlivé časti semestra osobne, ale jeho flexibilita Vám umožní nájsť ten najlepší model. Aj keď vždy je niekto nespokojný. Pani prodekanka doc. Slaninová je Vám so svojim oddelením plne k dispozícii.  

S úctou, peterfedor 

Súbory : Harmonogram štúdia pre letný semester 2021 [.pdf]  Schéma  [.jpg]  

Môžete kliknúť na obrázok a obrázok sa zväčší.

11.01.2021 Novoročný príhovor

Video s novoročným príhovorom 

02.01.2021 Do nového roka

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

nepísal som Vám tento mail už v prvý deň roku 2021 naozaj napriek. Hovorí sa predsa, že 1. január je zrkadlom celého nasledujúceho roku a ja Vám zhoršujúcou sa pandemickou situáciou nijako nechcem kaziť náladu na dlhé mesiace. Pred pár dňami som plánovane prišiel o druhý zub múdrosti, takže už ťažšie hľadám vzletné slová pre optimizmus na úvod nového roku... ale zahĺbil som sa nedávno opätovne do Boccacciovho renesančného Dekameronu, v ktorom sa desať mladých ľudí ukryje pred morovou pliagou, kváriacou talianske mestá, kdesi na vidieku, aby si dlhými príbehmi naliali trošku pozitívnej nálady. A tak autor píše (mám to v češtine):

" Nechci však, aby vás to odstrašilo od dalšího čtení a aby ste se domnívaly, že budete muset během četby neustále míjet nářky a slzy. Nechť tento hrozný začátek není pro vás ničím jiným, než je pro poutníky drsné a strmé skalisko, za nímž leží překrásná a líbezná rovina, jež se zdá poutníkúm tím púvabnější, čím obtížnější bylo vylézt na ono skalisko a sestoupit z něho. A jako po největší veselosti přichází smutek, tak na hoře končí veselím chodícím mu v patách."

Dovoľte teda v týchto intenciách naozaj úprimne zaželať Vám skutočne pokojný, zdravý (aj keď to vyzerá trošku sarkasticky) a akademicky plodný rok 2021. Nemyslím len lepší, ako bol ten minulý (veď horší už sotva môže byť), ale naozaj úspešný a napĺňajúci.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, prosím ako v Dekamerone: vyhnite sa v maximálnej možnej miere rizikovým miestam a konaniu, ktoré môže ohroziť Vaše zdravie, zdravie Vašich blízkych i kolegov.

A milí študenti, verím, že nebude dlho trvať, kým Vás už konečne opäť uvidíme na našej spoločnej fakulte. Zatiaľ to nejde, pretože pandemická situácia je zo dňa na deň horšia. Ale prejde aj táto pliaga a o to viac si budeme užívať náš normálny akademický život.

S úctou, Peter Fedor