Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z pracovne dekana 2021

14.06.2021 Ocenenie PriF UK prof. RNDr. Petrovi Spišiakovi, CSc. a doc. Vlaste Kováčovej, CSc.

V súlade s Vnútorným predpisom PriF UK č.3/2019 - Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú pravidlá udeľovania ocenení Prírodovedeckej fakulty UK schválilo Vedenie PriF UK návrh na udelenie ocenenia PriF UK v intenciách čl. 3 ods. 1 čestné uznanie PriF UK pánovi prof. RNDr. Petrovi Spišiakovi, CSc. a doc. Vlaste Kováčovej, CSc. za výnimočné pedagogické výsledky a za zásluhy pre rozvoj fakulty v domácom i medzinárodnom kontexte.

14.06.2021 Ocenenie PriF UK prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc. a Mgr. Jánovi Krošlákovi

V súlade s Vnútorným predpisom PriF UK č.3/2019 - Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú pravidlá udeľovania ocenení Prírodovedeckej fakulty UK schválilo Vedenie PriF UK návrhy na udelení ocenení PriF UK pre rok 2021 v intenciách čl. 2 ods. 1 d medailu PriF UK pani prof. RNDr. Silvii Pastorekovej, DrSc. za jej výnimočné vedecko-výskumné a pedagogické výsledky v oblasti prírodných vied, za jej zásluhy pre rozvoj fakulty a jej spolupráce v domácom i v medzinárodnom kontexte a čestné uznanie PriF UK pánovi Mgr. Jánovi Krošlákovi za výnimočné pedagogické výsledky, za zásluhy pre rozvoj fakulty a podporu akademických a morálnych hodnôt.

25.05.2021 ACCORD - novinky

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 

historicky najvýznamnejší fakultný investičný projekt ACCORD ovplyvňuje našu inštitúciu v širokom diapazóne akademického života. Keďže je jeho primárnou úlohou zvyšovanie konkurencieschopnosti našej inštitúcie ako atraktívneho a technologicky či environmentálne sofistikovaného prostredia atrahujúceho špičkovú vedu a excelentné vzdelávanie, naozaj sa v najbližších rokov dotkne rozmanitých sfér nášho progresu. Projekt je investičnou prioritou, ktorá musí zákonite posúvať paralelné akcie na druhotnú koľaj (aj finančne), podriaďuje sa mu postupne interiér aj exteriér fakulty, inžinierske siete, infraštruktúra a v neposlednom rade aj personálne matice. Je nutné si uvedomiť, že ex offo 5 % spolufinancovanie projektu zo strany fakulty (ako tomu bolo aj pri mnohých iných projektoch) podčiarkuje naše presvedčenie, že benefity musíme (prirodzene v rôznej miere, pretože aj tento projekt primárne niekto pripravoval) pocítiť všetci. V týchto intenciách si Vás teda dovolím pravidelne informovať o progrese, úspechoch aj pokrivkávaniach (zväčša byrokratických) samotného projektu. 

Do konečnej (príjemnej) fázy sa dostáva zaobstaranie nových špičkových prístrojov v hodnote vyše 5 miliónov EUR, ktoré až na dve cieľové pracoviská sú v jednotlivých laboratóriách takmer skompletizované a postupne uvádzané do prevádzky. Som si istý, že napriek svojej alokácii na konkrétnom pracovisku budú motivovať pre širokú spoluprácu naprieč fakultou a smerom ku excelentným vedeckým prácam. Naša inštitúcia sa prostredníctvom nich musí navzájom prepojiť a už dnes sa v rámci prípravy projektu „ACCORD 2“ podčiarkuje aj premostenie s našou partnerskou STU (aj ona disponuje špičkovými prístrojmi a excelentnými osobnosťami), s ktorou ACCORD zdieľame. Prirodzene, práve takáto interakcia bude v súlade s cieľmi projektu čoskoro viesť aj ku etablovaniu spoločných študijných programov (už dnes sa nahlas koketuje najmä s biotechnológiami a bioinformatikou).  

Personálne zabezpečenie ACCORDu je spojené s nemalými finančnými prostriedkami, ktoré musia byť opätovne využité racionálne a sofistikovane. Bol by som rád, keby projekt slúžil ako pozitívne motivačný precedens v intenciách súčasnej celofakultnej personálnej politiky skvalitňovania ľudských zdrojov. V tomto duchu je prakticky prvýkrát časť dotácie na personálnu maticu viazaná prednostne na podporu tímov, ktoré preukazujú aktívny záujem o prijímanie excelentných osobností z externého prostredia a spolufinancovanie vedy prostredníctvom medzinárodných grantových schém tak, ako je to štandardom na renomovaných univerzitách. 

Áno, ACCORD je aj o rozsiahlych rekonštrukciách. V týchto dňoch predovšetkým o rekonštrukcii novej plynovej prípojky, ktorá vyrieši dlhoročný problém s nebezpečnými únikmi plynu a ich nákladnými opravami. Výkopové práce aktívne prebiehajú napriek komplikáciám s počasím a neveľmi presnými „vekom zožltnutými“ zákresmi rozvodov, ktoré sa pred pár dňami podpísali pod odstávku vody. Nevadí, tá rekonštrukcia napriek hluku za to stojí. A aby ďalšie generácie po nás mali rekonštrukčné práce o niečo jednoduchšie, tím pána Dr. Miroslava Kožucha (Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky) zabezpečuje vo svojej odbornej réžii presné zakreslenie jednotlivých sietí. Rekonštrukcia plynovej prípojky pozvoľna prejde do niekoľkotýždňového ťahania nových vnútorných plynových rozvodov v pavilónoch G a B1 a prepojenie do pavilónu CH1. Po skončení prác budú teda nové rozvody plynu v rámci celej fakulty. 

V súčasnom období sme v prípravnom procese s rekonštrukciou striech, fasády, okien, kde sa budeme musieť vysporiadať s neuveriteľným rastom cien polystyrénu. Začali sa práce na dizajne učební. Postupne Vás budeme o jednotlivých krokoch informovať. Azda ešte doplním, že fakulta pracuje na projekte oddelenia zrážkovej a splaškovej vody nielen v súlade s aktuálnym právnym zázemím a potrebou znižovania platby za stočné, ale prioritný ostáva rovnako aj v súvislosti s klimatickou zmenou environmentálny aspekt zadržiavania zrážkovej vody na zavlažovanie exteriéru fakulty (počítame s podzemnými rezervoármi). Opätovne by som v tejto súvislosti rád pochválil participáciu odborného tímu pána doc. Bednárika z Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky pri expertných analýzach samotného projektu. Naozaj ma teší, že máme takýchto geológov a geoinformatikov. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ACCORD napreduje napriek nástrahám byrokratickej mašinérie, našim neustálym intervenciám na príslušných ministerstvách, aby preplatili to, čo preplatené malo byť už mnoho týždňov... Rád by som v tejto súvislosti poďakoval osobitne pánu doc. Triznovi a pani Mgr. Englmanovej, že sa projektu naplno venujú a nachádzajú stále dostatok energie nepopustiť.

S úctou, peterfedor

07.05.2021 Mať volá

Ctená akademická obec PriF UK, vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, 

Zámerne začínam môj dnešný mail slovami Kukučína „Mať volá“, lebo je to vlastne tak. Rozdiel je len v tom, že tí dnešní úradníci sa oveľa pomalšie zobúdzajú, ako tomu bolo v 20tych rokoch 20. storočia, kedy dielo vyšlo, pretože na tom našom Slovensku skôr otvárajú zoologické záhrady ako kolísky vzdelávania. Ako som už avizoval vedúcim katedier, zdá sa, že príslušné úrady už vzdali rezistenciu voči nášmu každodennému včeliemu bzučaniu (napokon som entomológ), aby sme konečne otvorili brány študentom a reálne ich otvárame (a opäť ich môžeme zavrieť). Prakticky v intenciách nastaveného harmonogramu ide oficiálne o individuálny vstup do laboratória a do terénu za účelom progresu na záverečnej práci a nie o nejaký komplexný prechod na prezenčnú výučbu (stále sme v dištančnom móde). Dovoľte teda krátku sumarizáciu: 

 • Dnešný mail otvára brány všetkým doktorandom, prvákom a druhákom magisterského štúdia a tretiakom bakalárskeho štúdia, ktorí nie sú ubytovaní na internátoch (tí ubytovaní majú v dôsledku problematickej legislatívy prísť na rad v najbližších dňoch).  
 • Všetci vedúci katedier oslovia príslušných študentov (pokojne aj po diskusii v rámci predsedníctva sekcií) a povolajú ich do laboratórií a na terénne práce podľa vlastného harmonogramu tak, aby sa minimalizovali riziká ohrozenia zdravia. Vedúci katedry rozhodnú, či a v akej miere študentov povolávať (každý program a každé pracovisko má svoje vlastné a špecifické potreby). V laboratóriu (význam slova laboratórium nechávam na pracoviskách) nesmie byť viac ako 6 študentov naraz! V prípade potreby otvoríme laboratória aj v neštandardných hodinách (pokojne cez víkend, či v neskorých hodinách), harmonogram je na vedúcich pracovísk.  
 • Všetci pedagógovia pracujú v prezenčnej forme výučby dobrovoľne a nik ich v tejto pandemickej situácii nemôže k tomu nútiť. Je nutné myslieť na svoje zdravie, ale zároveň pamätať na to, že situácia je do najbližších mesiacov neistá (kedykoľvek môžeme opäť zatvárať). 
 • Študenti budú oslovení vedúcimi pracovísk. V prípade problémov môžu prirodzene kontaktovať pani prodekanku doc. Slaninovú, ale domnievam sa, že tento mail obsahuje všetky kruciálne informácie. Študent môže vojsť do laboratória len s negatívnym COVID testom nie starším ako 7 dní až do odvolania (MOM vedľa fakulty je Vám plne k dispozícii)! V rámci terénnych prác sa študenti rozptýlia do menších skupín s maximálnym počtom 6 osôb. Študenti sa v budove fakulty (v laboratóriu) zdržiavajú len z dôvodu práce v laboratóriu, inak budovu rýchlo opúšťajú.  Vstup študentov na fakultu je dobrovoľný, je však nutné si uvedomiť, že sa v tomto momente otvára možnosť získať potrebné zručnosti v laboratóriu a v teréne. Nie je vhodné ňou mrhať. V prípade odôvodneného rozhodnutia študenta nezúčastniť sa individuálneho vstupu na fakultu zabezpečí pedagóg online alternatívu (ale tá, milí študenti, nie je nikdy alternatívou plnohodnotnou!!!). 
 • Doktorandi majú v súlade s katedrálnym harmonogramom vstup plne povolený (ako zamestnanci).
 • V najbližších hodinách (dňoch) sa tieto pravidlá začnú vzťahovať aj na študentov ubytovaných na internátoch, je však nutné počkať na ďalšie inštrukcie. 
 • Prváci a druháci bakalárskeho štúdia sa v zmysle aktuálneho študijného harmonogramu a v dobrej zdravotnej situácii dostanú k blokových cvičenia v prezenčnej forme pravdepodobne v augustových termínoch podľa špecifických predstáv vedúcich pracovísk. 
 • V najbližších hodinách prídu informácie k priebehu (prezenčných) štátnych skúšok.

Vážená akademická obec, verím, že od pondelka bude na fakulte podstatne živšie. Mať volá... 

S úctou, peterfedor

21.04.2021 Harmonogram štúdia - sny, možnosti a realita

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, 

nebolo by nič jednoduchšie ako naordinovať do konca augusta výlučne dištančnú formu vzdelávania. Urobili tak takmer všetky fakulty a zdá sa, že odvážlivcom klepli príslušné úrady po prstoch. No práve prírodovedné vzdelávanie, osobitne jeho experimentálna vetva, napriek technickému zázemiu v online priestore stále stráda, čo sa iste prejaví na nižších laboratórnych zručnostiach našich študentov. Od začiatku letného semestra sme si na fakulte boli istí, že sa kontaktná výučba musí po tom takmer roku a pól aspoň symbolicky objaviť, preto sme nadizajnovali pružný študijný harmonogram, v medziach normy adaptabilný pre špecifické potreby jednotlivých programov a pracovísk. Semester v štandardnej dĺžke si väčšina z Vás rozdelila tak, aby cvičenia figurovali v jeho záverečnej tretine, ktorá pri optimistickom scenári mohla aspoň čiastočne koketovať s kontaktnou výučbou. Žiaľ, pandemická hrozba nepoľavila a apríl ostal v dištančnej forme vzdelávania napriek pripravenosti viacerých prírodovedeckých fakúlt pružne upraviť rozvrh. Od začiatku sme nehľadali najpohodlnejší prístup nepriestrelnej dištančnej výučby, ale orientovali sa a stále sa orientujeme na možnosti, ako si z kontaktnej výučby aspoň trošku odhryznúť. Napriek neutíchajúcej intervencii, diplomatickým i politickým jednaniam, zaliečaniu i „vyhrážkam“ sú vysoké školy stále v online priestore. Oslovil som hlavného hygienika, aby prírodovedcom ako absolvent našej fakulty aspoň trošku pomohol, veď pán rektor prisľúbil okamžitú pomoc pri legálnom otvorení ubytovacích kapacít. Apelujeme na štátneho tajomníka Ľ. Paulisa, ktorému sú prírodné vedy viac ako blízke, hľadáme pomoc u nášho kolegu v súčasnosti štátneho tajomníka doc. Veliča. Píšem tieto súvislosti z dôvodu, aby ste si uvedomili, že súčasný harmonogram štúdia musí zákonite do istej miery podliehať aktuálnym skôr upresneniam v prospech vedomostí našich študentov. Nejde o nerozhodnosť, ale pružnú reakciu na aktuálne podmienky. Je obrazom doby, v ktorej žijeme. Dovoľte niekoľko aktuálnych faktov, ktoré sme do zaktualizovaného (plne v súlade s pôvodnou víziou pružnosti) študijného harmonogramu (v prílohe .xlsx) premietli po diskusii s vedúcimi katedier PriF UK. Prosím, čítajte s porozumením:

 1. Letný semester má od začiatku štandardnú dĺžku vo väčšine prípadov (podľa rozhodnutia garantov a vedúcich pracovísk) s neštandardným ale logickým rozdelením na prednáškovú časť a cvičenia. Nie je skrátený! V súčasnosti prebieha z moci úradnej výlučne v dištančnej forme okrem legálnych výnimiek študentov v pracovno-právnom vzťahu s fakultou (končiace ročníky). 
 2. Harmonogram je od začiatku veľmi pružný a umožňuje špecifický prístup k rozvrhnutiu jednotlivých aktivít. Popri výučbe sú k dispozícii predtermíny skúšok, mnohé programy ukončujú výučbu len v dištančnom móde, iné v prípade poľavenia pandemickej situácie plánujú pre doplnenie vedomostí využiť aj nadchádzajúce obdobie. Pri lex corona je tento scenár plne legitímny a zároveň plne v jurisdikcii jednotlivých pracovísk, ktoré k výučbe pristupujú s najlepším vedomím a svedomím. Nie je nutné sa k výučbe vracať kontaktne, ak uspokojivo prebehla v online forme. Možná individuálna kontaktná výučba nie je povinnosťou ale ponukou.
 3. Pri poľavení pandemickej situácie umožníme „individuálnu“ (nie hromadnú) kontaktnú výučbu pre druhákov a prvákov magisterského štúdia a tretiakov bakalárskeho štúdia na základe harmonogramu a inštrukcií vedúceho katedry, najmä z dôvodu dokončovania záverečnej práce a získanie laboratórnych zručností od začiatku mája. Po vzájomnom súhlase študentov i pedagógov (študentov je nutné včas informovať). Presné načasovanie však závisí od aktuálnych predpisov pandemického režimu – zatiaľ tento prístup nie je legálny. 
 4. V prípade zlepšenia situácie avizujeme možnosť blokovej výučby cvičení v auguste (a v osobitných prípadoch v septembri) po vakcinácii väčšiny z nás, opäť však zdôrazňujem, že rozsah a načasovanie takejto výučby musí byť plne legálne a v súlade so špecifickými potrebami pracovísk. Sú programy, kde s takouto alternatívou nie je nutné počítať. Prosím Vás o pochopenie, že realizácia blokovej výučby (niekde máme resty už za tri semestre) nezávisí len od rozhodnutia fakulty, ale predovšetkým od legálnych možností. Keď bude takáto forma zakázaná, je zbytočné napínať svaly. Ale sme stále v strehu a viac nedokáže legálne urobiť žiadna iná fakulta. Prosím však všetkých, aby pre väčšiu bezpečnosť seba aj ostatných zvážili v najbližšom čase vakcináciu.
 5.  Hromadný (nie individuálny ako teraz) návrat doktorandov na fakultu nastane, hneď ako to pravidlá dovolia.

Milé dámy, vážení páni,

žijeme v neštandardnej dobe s neštandardným režimom aj prostriedkami, ktoré si vyžadujú vysokú dávku vzájomnej tolerancie. Zvládneme to aj s kde-tu sa objavujúcimi extrémnymi názormi od takmer v skafandroch oblečenej paranoje až po nebojácnych hrdinov spochybňujúcich existenciu vírusu. Potrebujeme, aby ste sa cítili bezpečne a zároveň aby sme spoločným úsilím našli to najlepšie riešenie pre pandemické prírodovedné vzdelávanie. Dnes mnohí poukazujú na neštandardne vzdelávaných študentov, vraj „stratená generácia“ ale raz... (len podotýkam, že nedávno bola v aukcii predaná známka „obrátená Jenny“ vytlačená hore nohami za 750 000 EUR, ktorou najprv všetci pohŕdali...) budú výnimoční.:-) 

S úctou, peterfedor

16.04.2021 Parkovacia politika PriF UK

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

podnetom pre tento mail bol trošku tragikomický výkrik jedného nášho kolegu, ktorý sa v zápale úprimnosti sťažoval, že po 10 rokoch poctivo plateného parkovania v okolí fakulty má na svoje miesto nepísané právo a nenechá sa vyhodiť nejakým vedúcim katedry. Tá veta ukrýva v sebe mnoho bizarných momentov, ktoré som ako horlivý podporovateľ hromadnej dopravy (pravda okrem tohto pandemického obdobia) pôvodne ani nevnímal. Dovoľte práve v tejto súvislosti niekoľko informácií k novej parkovacej politike našej fakulty.  

 1. Parkovanie pre zamestnancov fakulty bude bezplatné tak, ako je tomu na prakticky každej inej fakulte, aj keď mnohí zastávajú názor, že by pokojne zvládli aj vyššiu sumu. 
 2. Parkoviská za závorami (B a C) s rozšíreným počtom parkovacích miest sú pridelené jednotlivým parametrickým i neparametrickým pracoviskám podľa ich veľkosti (rozdelenie v prílohe). Ich vedúci rozhodnú, kto a v akom časovom horizonte bude mať rezervované parkovacie miesto.  
 3. Na ďalších parkoviskách A a E boli osadené informačné tabule o výhradnom parkovaní pre akademickú obec a návštevníkov UK (vrátane VP a FMFI), pretože miesta sú často dlhodobo obsadené autami, ktorých pasažieri (obyčajne dochádzajúci robotníci) smerujú po bezplatnom zaparkovaní hromadnou dopravou ďalej do centra.  
 4. Pre širšiu verejnosť budú k dispozícii ďalšie parkoviská (D a najvyššie položené parkovisko) bez obmedzení.  
 5. Podnikateľské subjekty si budú môcť zakúpiť ročné parkovanie v blízkosti fakulty (za sumu pri dolnej hranici stanovenej v rámci novej predpísanej cenovej mapy prenájmov na pozemkoch UK pre Karlovu Ves (iste menej ako priemerné parkovné v Bratislave). 
 6. Niekoľko málo parkovacích miest bude viazaných pre hostí, služobné autá či akademickú funkciu, aby sa viac nestávalo, že prodekan vracajúci sa z porady na rektoráte nestihne zasadnutie vedenia, keďže nie je schopný v dostupnej vzdialenosti od fakulty zaparkovať. Ale tak je to všade inde vo svete.  

Počas najbližších 2 týždňov (19. – 30. apríla 2021) budú závory na doteraz platených parkoviskách otvorené a parkovanie bude prebiehať v aktuálnom režime. Prosím všetkých zamestnancov, ktorí na nich parkujú, aby v priebehu budúceho týždňa (19. – 23. apríla 2021) doniesli na sekretariát tajomníčky (p. Uríková) svoje ovládanie závory. Zároveň prosím vedúcich pracovísk, aby si na rovnako miest vyzdvihli v týždni od 26. – 30. apríla 2021 pridelené ovládače závory. 

Verím, že tento model bude ešte spravodlivejší a pružnejší, ako tomu bolo doteraz.

S úctou, Peter Fedor

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.        Alebo kliknite sem [parkovanie.jpg]

28.03.2021 Za všetkým je Komenský

Milé moje kolegyne a kolegovia, ctení učitelia, 

ja už vlastne ani neviem, koho kritizovať a komu vzdávať úctu. Ministrovi školstva, ktorého napokon už ani nemáme, že sa nakoniec rozhodol nedokončiť svoje „veľkolepé“ dielo s akademickou samosprávou? Alebo rovno premiérovi, ktorého možno už zajtra nebudeme mať, že v nás svojou protipandemickou stratégiou buduje nevídanú túžbu po normálnych prezenčných prednáškach, na ktoré sa v niektorých momentoch tešíme viac ako na vytúženú dovolenku? Alebo pani prodekanke Slaninovej, že v tejto špecifickej situácii stále nachádza entuziazmus s aktuálnou revíziou už mnohokrát revidovaného študijného režimu, ktorý by sa napriek striktným zákazom a príkazom mal čo najviac podobať na zdravé prírodovedné štúdium? Viete čo? Zvaľme to dnes na niekoho, kto sa brániť veľmi nemôže. Keď už sa tak (iste právom) dôverne hlásime k postulátu veľkého Nivnicéna Komenského (inak práve dnes oslavujúceho už svoje 429. narodeniny), možno on jediný nájde vysvetlenie pre celú tú podivuhodnosť doby. Dovoľte mi všetkým Vám len úctivo pripomenúť úvodné slová jeho slávnej Didaktiky velkej, že poslaním dnešnej doby má byť „hledati a nalézati spúsob, podle nehož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více, podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a pevného výsledku, obec křesťanská méně temnot, zmatku a nesvárú, více světla, řádu, míru a pokoje“. Bez hoaxov a paranoje možno to s tým úsilím hľadania nových spôsobov vzdelávania, na ktoré bude vysoké školstvo spomínať najmenej ďalších 429 rokov, prehnal aj sám Komenský. Nečudujem sa, keď už aj na hlavičke oficiálnych dokumentov našej alma mater figuruje jeho tvár s rúškom... Nech je pravda akákoľvek a vinník dnešnej doby kdekoľvek, dovoľte mi, milé kolegyne a vážení kolegovia, úprimne Vám všetkým poblahoželať k dnešnému sviatku učiteľov, celkom iste (aj keď dubium est initium sapientiae) poslednému v respirátoroch a rukaviciach a s obavami priblížiť sa ku kolegom bližšie ako na dva metre. Veľmi si cením, že všetko zvládate s takým nadhľadom, zodpovednosťou a disciplínou a do výučby stále vkladáte celé svoje pedagogické majstrovstvo, ako inak: v intenciách Komenského entuziazmu: „Cesta se ukazuje spolehlivá, jak to dovésti k šťastnému výsledku“. 

S úctou a vďakou, Váš peterfedor

28.02.2021 K novele zákona o vysokých školách

Vážená akademická obec, ctení pedagógovia, milí doktorandi a študenti, 

najväčšie hrôzy už tak trošku paranoidne očakávam každoročne až okolo 8. apríla, veď presne v tento deň (ale v roku 1300) vstúpil veľký Dante na ceste po temnom lese do Pekla. Jeho slová „Ach, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesni.“ prichádzajú tento rok (a nebude to dôsledok klimatickej zmeny) o niečo skôr... Ale poďme na to postupne. 

Vždy som sa usiloval uzamknúť naše drahé akademické prostredie čo najnepriedyšnejšie pred vo svojej podstate pochmúrnou politikou (mnohí z Vás si možno myslia, že až príliš). Nielen z úcty k „preambule“ zákona o VŠ pertraktujúcej apolitickosť a nedotknuteľnosť akademickej pôdy, slobodu bádania, vyjadrovania, otvorenosti rôznym názorom, ale najmä samosprávu, ktorá tradične obvíjala verejné univerzitné inštitúcie v našom kraji už od Regiomontanovej Istropolitany. Nielen. Rovnako z dôvodu, že akademická obec predstavuje z hľadiska svojho intelektuálneho potenciálu prirodzene niečo nadpriemernejšie, ako je tomu v iných kútoch spoločnosti a má teda všetky predispozície pre pozitívny a objektívny samoprogres, nepotrebuje politické poručníctvo v štandardnej miere (ak ho vôbec potrebuje), je zodpovednejšia a zdravšie uvažujúca, ako ktorýkoľvek iný subjekt. Dôkazom tohto tvrdenia je celkom nesporne pomerne úspešné odolávanie akademickej sféry (minimálne na tých najprestížnejších slovenských fakultách) privatizačným tlakom, centralizácii a akejkoľvek miere samoderžavia. Napriek podivuhodnej dobe s podivuhodným rebríčkom hodnôt, v ktorom úcta ku kvalitnému vzdelaniu živorí niekde na jeho dne, sa väčšina vysokých škôl drží na pevných morálnych, etických a odborných základoch. Zdôrazňujem, že dôvodom je samospráva intelektuálne nadpriemerného prostredia. A to i napriek kde-tu klíčiacim dubióznym postavičkám, ktoré akoby podčiarkovali pravidlo, že od geniality je blízko k šialenstvu. Jednoducho, akademická samospráva s prísne stráženými hranicami pred nástrahami politiky nás napriek nepriazni doby udržuje na stále akceptovateľnom vankúši etiky, morálky a tolerancie. Teda aspoň dodnes tomu tak bolo... 

Naozaj sa nijako nejdem dotýkať politiky ani ministrov školstva. Ako mnohí iní aj ja som tvrdil, že od roku 1989 sa jednotlivé nominácie stále viac vzďaľovali od odbornosti smerom k príslušnosti. Nemenujem. Rovnako som sa domnieval, že miera entuziazmu vytriezvením akademickej obce postupne s odchodom intelektuálne vyzretých osobností klesala v nepriamej úmere s toleranciou zatvárať akademické oči pred akademickými zločinmi, veď napríklad plagiátorstvo sa z kriminálneho deliktu postupne stalo módnym doplnkom. Ale mýlil som sa. Za posledných 30 rokov netotalitného režimu nespojilo žiadne politické úsilie slovenské vysoké školy do tak jednotnej a navzájom pozornej akademickej obce s jednomyseľnou vôľou prakticky všetkých relevantných vysokoškolských reprezentácií ako aktuálna snaha o potlačenie akademickej samosprávy a autonómie. Konštelácia pre takéto nenápadné revolučné zmeny sa zdá byť nevídane ideálna, veď maximálne neobjektívne dehonestovaný mediálny status slovenského vysokého školstva (teraz hovorím za našu Prírodovedeckú fakultu), dlhodobé podfinancovanie kvality, limitovaná lockdownová schopnosť diskusie sine ira et studio, či zavalenie byrokraticky monštróznou komplexnou akreditáciou vyčerpáva ostražitosť asi každej univerzity. 

Ak pripravovaná novela zákona o vysokých školách vkladá voľbu rektora do jurisdikcie správnej rady, ktorej polovicu tvoria nominanti ministerstva, ak má byť na fakulte akademický senát nahradený vedecko-pedagogickou radou, ktorej väčšinu členov nominuje dekan ako jej predseda, pričom toto fórum dekana i volí a ak má rozpočet fakulty schvaľovať rektor namiesto pluralitne zmýšľajúceho a voleného akademického senátu, potom úroveň akademickej samosprávy a autonómie koketuje s totalitným režimami 40tych a 50tych rokov.  

Milí pedagógovia, vďaka Vám patrí naša Prírodovedecká fakulta k tým najprestížnejším slovenským vedecko-pedagogickým inštitúciám. Iste aj z dôvodu, že sme náš spoločný intelektuálny potenciál, rozmanitosť názorov a toleranciu k ich pluralite nevymenili za lacné politické gestá. Naša akademická obec vždy úporne diskutovala a hľadala konsenzuálne riešenia (ktoré niekedy celkom prirodzene prinášajú aj momenty napätia). Preto sme si udržali vysokú prestíž. Prosím Vás všetkých, aby ste sa práve v týchto nenápadne nebezpečných časoch nebáli so svojimi študentami kde-tu aj diskutovať o našich tradíciách akademickej samosprávy a autonómie, mladí ľudia totiž nezažili momenty, kedy názory a riešenia boli bez úvahy diktované. Diskusiu možno prirodzene očakávať aj v rámci Akademického senátu PriF UK, kde sa dozviete ďalšie detaily.

Milí moji študenti, mnohí z Vás ešte necítite dôležitosť dnešných momentov, darí sa ich dômyseľne ukrývať. Prosím, nebojte sa so svojimi učiteľmi diskutovať aj o akademických slobodách, posvätnosti a apolitickosti akademickej pôdy. Možno sa Vám podarí ochrániť naše tradície tak, ako sa to študentom podarilo pred 30 rokmi. 

 Som konzervatív, nechápte, prosím, moje slová ako povel na útok, veď akademická obec bola vždy rozvážna a nenechala sa zatiahnuť do neuvážených krokov. Oblasť vysokého školstva potrebuje celkom nevyhnutne obrovské reformy. Nie však privatizáciu a dorazenie... Našou zbraňou je slovo, to je silnejšie ako akékoľvek násilie, vie sa premyslene zavŕtať do ľudskej hlúposti. Diskutujte, kontemplujte a nemlčte, veď z Pekla sa zatiaľ podarilo vrátiť len Dantemu. 

S úctou, Váš Peter Fedor

Uznesenie AS PriF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 03.03.2021

Protest proti VŠ zákonu

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácií univerzít a verejných vysokých škôl.

Ďalšie dokumenty k novele zákona o vysokých školách

10.02.2021 Antigénové testovanie

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti PriF UK,

stále žijeme v režime homeoffice a dištančného vzdelávania v súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami, ktoré však umožňujú odôvodnené výnimky pre zamestnancov zabezpečujúcich bazálny chod fakulty (vrátane projektovej činnosti). V každom prípade sme pre Vás všetkých, ktorých to osloví a pomôže, pripravili pre zatiaľ antigénové testovanie mobilné odberové miesto (MOM) hneď pod fakultou. Otvára sa od zajtra rána, štvrtka 11.2.2021 (od 9:00), zatiaľ bez rezervačného systému, ktorý nabehne v najbližších dňoch. Naša dohoda s firmou GHC GENETICS SK umožňuje pravidelné testovanie, ktoré v tejto pandemickej situácii s takto nastaveným semafórom budeme asi častejšie využívať. Viem, je to pre mnohých tortúra, ale inak by sme ťažko mohli zabezpečovať aspoň základný chod fakulty a Vašich projektov. Tak nech tú možnosť máte čo najbližšie. Prírodovedci nemôžu fakultu len tak zatvoriť!

Pokiaľ by ste po nabehnutí rezervačného systému zaznamenali problémy s rezerváciou termínu (MOM nie je len pre nás), prevádzkovateľ nám sľúbil viacero alternatív prednostného vybavenia zamestnancov a študentov PriF UK. Pri reálnych problémoch sa prosím obráťte na pani Feketeovú z BOZP (helena.feketeova@uniba.sk), prostredníctvom ktorej budeme špecifické prípady riešiť. Rád by som napísal, aby ste si testovanie užili, ale asi sa to nehodí...

peterfedor

23.01.2021 Harmonogram letného semestra

Súbory : Harmonogram štúdia pre letný semester 2021 [.pdf]  Schéma  [.jpg]    

Vážená akademická obec, 

napriek vrtošivosti súčasnej situácie je najvyšší čas, aby sme zadefinovali rámcový harmonogram letného semestra 2021. Pri jeho dizajnovaní bolo cítiť len malý manévrovací priestor medzi dodržiavaním pandemických opatrení, ochranou Vášho zdravia a zároveň zabezpečením čo najefektívnejšieho prírodovedného vzdelávania. Už pomaly zabúdame, ako vlastne vyzeralo. Napriek mnohým „neomylným prorokom“, ktorí presne vedia, ako sa situácia bude vyvíjať, stavili sme radšej na jej nestabilitu. Práve preto stanovíme menej nepriestrelných a nekompromisných pravidiel a viac flexibility pre špecifické optimum jednotlivých študijných programov, katedier, pedagógov a študentov. Výnimočná situácia nám aj ex offo umožňuje osobitne pristupovať k niektorým ustanoveniam študijného poriadku.  

Členovia akademickej obce sú iste zodpovední a disciplinovaní a nie je nutné ich uzatvárať do úzko vymedzeného priestoru. Pravda, isté pravidlá musia platiť a tým najdôležitejším v tomto momente je konštatovanie, že akýkoľvek dizajn harmonogramu sa pri vážnej pandemickej situácii môže zmeniť!A ešte jedna netradičná súčasť letného semestra 2021: zimný semester ostane formálne aktívny aj v letnom (pre prvé ročníky sa posunie kontrolná etapa zo zimného semestra na koniec akademického roka) tak, aby sme mohli študentom aspoň v minimálnej blokovej prezenčnej podobe zabezpečiť cvičenia zo zimného semestra. 

Letný semester 2021 začne presne podľa pôvodného plánu 15. februára 2021 a v štandardnom modeli (Bc1, Bc2 Mgr1) bude jeho výučbová časť trvať do 7. mája 2021 v rozsahu 12 týždňov, z ktorých 8 prebehne (do 9. apríla 2021) prebehne dištančnou metódou (s dôrazom na online prednášky, ktoré môžu prebiehať aj v čase cvičení a seminárov) a 4 už prezenčnou metódou (zameranou na cvičenia a semináre). Avizovaná posledná tretina semestra bude mať osobitný rozvrh, pričom výber jej formy (dištančná alebo prezenčná) ostane na zvážení garantov a vedúcich pracovísk (sú programy, pre ktoré prezenčné cvičenia nie sú conditio sine qua non). Od 10. mája 2021 potrvá skúškové obdobie 8 týždňov, no flexibilnosť semestra nám umožní v tomto období zorganizovať prezenčne aj blokové cvičenia zo zimného semestra (obdobie od 10. do 21. mája 2021) či terénne práce a potrebnú prax (od 10. mája do 18. júna 2021). Každý program (prostredníctvom garanta a vedúceho pracoviska) si zadefinuje svoj vlastný optimálny model a zabezpečí dostatočnú informovanosť svojich študentov.  

Pre končiace ročníky (Bc3 a Mgr2) je harmonogram prirodzene upravený. Pre dostatočné využitie času opätovne platí, že študenti odovzdajú svoju záverečnú prácu a prihlásia sa na štátnu skúšku v 2. polovici skúškového obdobia, ale obhajoby a štátnych skúšok sa smú zúčastniť len po reálnom splnení všetkých formálnych náležitostí v súlade so študijným poriadkom, pričom porušenie tohto ustanovenia bude považované za vážny disciplinárny priestupok (pravda naši študenti sú prirodzene veľmi zodpovední). V prípade magisterského štúdia bude môcť byť riadny termín štátnych skúšok z dôvodu špecifickej situácie záverečného ročníka uskutočniteľný aj v augustovom období. 

Študenti 2. ročníka magisterského štúdia budú mať (ak sa situácia nezhorší) paušálne na fakultu povolený vstup už od začiatku letného semestra 2021 výlučne z dôvodu úspešného dokončenia diplomovej práce(prezenčná forma cvičení je pre nich možná až od 12. apríla 2021 najskôr). Študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia môžu v odôvodnených prípadoch práce v laboratóriu požiadať dekana o povolenie vstupu na fakultu v súlade s platnými právnymi normami). Vstup im bude povolený (po schválení rektora UK a dekana PriF UK) len v osobitných prípadoch (obzvlášť pri experimentálnych programoch). O ďalších náležitostiach v súvislosti s povolením vstupu na fakultu budú študenti informovaní. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, som si istý, že sa v tomto harmonograme nájdete aj v rámci svojho programu. Možno sa budete musieť trošku nad ním zamyslieť a naplánovať si jednotlivé časti semestra osobne, ale jeho flexibilita Vám umožní nájsť ten najlepší model. Aj keď vždy je niekto nespokojný. Pani prodekanka doc. Slaninová je Vám so svojim oddelením plne k dispozícii.  

S úctou, peterfedor 

Súbory : Harmonogram štúdia pre letný semester 2021 [.pdf]  Schéma  [.jpg]  

Môžete kliknúť na obrázok a obrázok sa zväčší.

11.01.2021 Novoročný príhovor

Video s novoročným príhovorom 

02.01.2021 Do nového roka

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

nepísal som Vám tento mail už v prvý deň roku 2021 naozaj napriek. Hovorí sa predsa, že 1. január je zrkadlom celého nasledujúceho roku a ja Vám zhoršujúcou sa pandemickou situáciou nijako nechcem kaziť náladu na dlhé mesiace. Pred pár dňami som plánovane prišiel o druhý zub múdrosti, takže už ťažšie hľadám vzletné slová pre optimizmus na úvod nového roku... ale zahĺbil som sa nedávno opätovne do Boccacciovho renesančného Dekameronu, v ktorom sa desať mladých ľudí ukryje pred morovou pliagou, kváriacou talianske mestá, kdesi na vidieku, aby si dlhými príbehmi naliali trošku pozitívnej nálady. A tak autor píše (mám to v češtine):

" Nechci však, aby vás to odstrašilo od dalšího čtení a aby ste se domnívaly, že budete muset během četby neustále míjet nářky a slzy. Nechť tento hrozný začátek není pro vás ničím jiným, než je pro poutníky drsné a strmé skalisko, za nímž leží překrásná a líbezná rovina, jež se zdá poutníkúm tím púvabnější, čím obtížnější bylo vylézt na ono skalisko a sestoupit z něho. A jako po největší veselosti přichází smutek, tak na hoře končí veselím chodícím mu v patách."

Dovoľte teda v týchto intenciách naozaj úprimne zaželať Vám skutočne pokojný, zdravý (aj keď to vyzerá trošku sarkasticky) a akademicky plodný rok 2021. Nemyslím len lepší, ako bol ten minulý (veď horší už sotva môže byť), ale naozaj úspešný a napĺňajúci.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, prosím ako v Dekamerone: vyhnite sa v maximálnej možnej miere rizikovým miestam a konaniu, ktoré môže ohroziť Vaše zdravie, zdravie Vašich blízkych i kolegov.

A milí študenti, verím, že nebude dlho trvať, kým Vás už konečne opäť uvidíme na našej spoločnej fakulte. Zatiaľ to nejde, pretože pandemická situácia je zo dňa na deň horšia. Ale prejde aj táto pliaga a o to viac si budeme užívať náš normálny akademický život.

S úctou, Peter Fedor