Zodpovedný protest za slobodné univerzity

Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.

Milá akademická obec Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,

pred istým časom som sa Vám v súvislosti s úsilím o okliešťovanie akademickej samosprávy prihováral atmosférou Danteho Pekla. Vtedy som ešte veril, že podobne ako jemu aj nám sa z pekla nakoniec podarí vrátiť k stáročným tradíciám slobodného vedeckého bádania ďaleko od politických vplyvov, masívnej výchovy študentov pre automobilový priemysel a fabrikového manažmentu univerzitnej komunity. Ale dnes je to celé oveľa sofistikovanejšie, kedy by v kontexte prepotrebnej diferenciácie vysokých škôl a snahy o podporu nefalšovanej kvality mala prejsť intelektuálne podkutá akademická autonómia do rúk politicky koketujúcich záujmov (paradoxne s často nevýrazným intelektom).  Prozreteľne to vycítil už v polovici 17. storočia slávny Jakobeus, ktorý vo svojich hromžiacich Slzách, vzdychoch a prosbách slovenského národa (Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota) volá k našej akademickej obci:  

„Čudnými fígľami teraz ten Sofista so mnou boj vedie,a súc klamnej ľsti a k nepravde primiešať pravduzvyknutý, prekrúti niektoré veci a zveličí malé.Takto ten prefíkanec sa premieňa na svetlo samo,božskú tvár ukazuje, keď podobu klamnú bol prijal.Teraz vyčíňa znova a v temných hlbinách sietehusté zas pletie i obmotáva tu príbytky mojichdetí, by lapil nič netušiace v sieť dôvtipným fígľom".

Naozaj, vizionár. Áno, kolegyne, kolegovia, milí študenti, osobitná podpora tých najkvalitnejších fakúlt je neskutočne esenciálna, ale keď tradične slobodne volený akademický senát stráca svoje výsostné postavenie pri výbere vedúcich osobností (rektorov a dekanov), ktorí by ju mali hľadať, keď vzletné a plne legitímne ciele univerzity majú v tak výraznej miere ovplyvňovať politici, zrazu sublimuje ušľachtilosť akejkoľvek ušľachtilej myšlienky.

Ostáva ešte pár momentov nádeje. Napríklad Zodpovedný protest za slobodné univerzity, pre ktorý je na 16. novembra 2021 od 12:00 udelené rektorské voľno na účasť na ňom (Šafárikovo námestie 13:00).

https://protest.uniba.sk/

V tejto súvislosti vzhľadom na vážnosť spoločenskej situácie na poli úsilia o oklieštenie akademickej samosprávy poskytujem podľa § 141 ods. 3 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  zamestnancom fakulty v utorok 16. 11. 2021 v čase od 12.00 hod. do skončenia štandardného pracovného času zamestnanca pracovné voľno s náhradou mzdy a pre účely účasti na protestnom zhromaždení (v prílohe).

Nejdem už viac písať, pretože všetky argumenty boli rozmanitými osobnosťami, médiami i štrajkovými výbormi mnohokrát napísané. Ak to nestačí, tak úsmevne ale s hrôzou vedzte, že predkladaná novela môže aj mňa zabetónovať vo funkcii dekana do konca života. A to už by bolo ozaj vážne. Sám proti tomu idem protestovať a teším sa na Vašu podporu.

S úctou, peterfedor

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU), Radou vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravuje „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“. Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.

Stanovisko odborov

nájdete na webovej stránke https://fns.uniba.sk/odbory/
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa pripája k Zodpovednému protestu za slobodné univerzity organizovanému v utorok 16. 11. 2021 od 13. h na Šafárikovom námestí Radou vysokých škôl, Študentskou radou vysokých škôl, Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave
Ing. Pavol Ondek (predseda OZ PŠaV) a doc. Miroslav Habán (zástupca odborov pre VŠ) sa aktívne zúčastňovali na rokovaniach a spolupracujú najmä s Radou vysokých škôl  
Ďalšie informácie o proteste a súvisiacej petícii > https://protest.uniba.sk/