Z pracovne dekana 2019

06.12.2019 Pripomienky k návrhu akreditačných štandardov

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vypracovalo na základe parciálnych pripomienok jednotlivých pracovísk Pripomienky k návrhu akreditačných štandardov (SAAVŠ) .pdf.
Tento materiál má slúžiť pre podporu vyššej kvality vysokoškolského vzdelávania, osobitne na 3. stupni štúdia, ktoré možno považovať za výkladnú skriňu každej výskumnej fakulty.
Dokument bol čiastočne akceptovaný aj v rámci pripomienok zo strany Univerzity Komenského v Bratislave.

26.11.2019 Stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty

Dňa 26. novembra 2019 prebehlo príjemné stretnutie s našim staršími kolegami, bývalými zamestnancami fakulty, ktoré organizuje každoročne Fakultný výbor OZ. Podujatie sa konalo v priestoroch internátu Družba. Tohtoročné stretnutie bolo spestrené ukážkami z hudobnej a básnickej tvorby našich kolegov. Faktom ostáva, že mnohí naši bývalí kolegovia sú stále živou a neoddeliteľnou súčasťou akademického života fakulty, zdieľajú jej úspechy, trápia ich prípadné problémy.

17.10.2019 Investičný projekt ACCORD

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi,

hádam až oficiálne podpisovanie partnerskej zmluvy s STU a rovnako i zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s veľkou pompou pani ministerky tento utorok nás všetkých presvedčilo o tom, že ACCORDu ako historicky najvýznamnejšiemu investičnému projektu do slovenského vysokého školstva sa už nijako nevyhneme. Našťastie, keďže naša fakulta sa bez veľkej finančnej injekcie už čoskoro zrúti a nanešťastie, pretože štyri najbližšie roky budeme musieť v záujme naozaj monumentálnej rekonštrukcii disponovať vysokou mierou trpezlivosti. Ale vydržíme to, pretože o štyri roky nebudete priestory fakulty ani poznať.

Projekt ACCORD vedúci k „zvýšeniu konkurencieschopnosti a príťažlivosti 2 významných slovenských univerzít prostredníctvom ich vzájomnej spolupráce vo výskume a inováciách a pomocou koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania“ poskytne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumu 119,7 mil EUR pre roky 2019 – 2023. Teda dôraz je kladený najmä na vyššiu konkurencieschopnosť zväzku UK a STU (vrátane atraktivity pre talentovaných študentov), posilnenie spolupráce medzi akademickou a aplikovanou sférou, modernizáciu priestorovej infraštruktúry (environmentálne prijateľnejšie technológie), nárast atraktívnosti vzdelávacieho prostredia (len u nás pôjde o nebývalú rekonštrukciu vyše stovky laboratórií), modernizáciu IT, obstaranie špičkového prístrojového vybavenia či podporu pozícii postdoc.

V tomto momente je celkom zbytočné predostierať akýkoľvek harmonogram prác, keďže primárne sa bude odvíjať od verejného obstarávania. V každom prípade urobíme všetko pre minimalizáciu rušivých vplyvov rekonštrukcie na vzdelávací a vedeckovýskumný proces, aby nás štyri roky progresu v infraštruktúre nestáli pád na dno vo výkone fakulty.

V najbližšom čase Vám predstavíme ďalšie relevantné informácie tak, aby boli adresné na jednotlivé cieľové skupiny (vedúci pracovísk, na projekte participujúce osoby...). Iste sa priestor pre diskusiu nájde na avizovanom kolégiu dekana. Prosím, nerátajte s tým, že podpisy dokumentov prilákajú budúci týždeň stometrové žeriavy. Je zbytočné predostierať podrobné informácie projektu, ktoré sa formujú len postupne. Omnia cum tempore.

Dovoľte mi ešte pri tejto príležitosti poďakovať dvom naozaj dôležitým osobám, ktoré zvládli ten hrôzostrašný a byrokratický prípravný proces ACCORDu, predovšetkým pánovi doc. Milanovi Triznovi a pani Mgr. Zuzane Englmanovej, bez nich by som tento mail nikdy nepísal. Majú môj úprimný obdiv.

S úctou, Peter Fedor

Príloha:

Záznam zo slávnostného podpisovania zmlúv:

https://www.facebook.com/univerzita/videos/vb.39210064742/412450446137887/?type=2&theater

14.10.2019 2019 navštívila našu fakultu Jeho Výsosť Albert II, zvrchované knieža Monackého kniežatstva

V pondelok 14. októbra 2019 navštívila našu fakultu Jeho Výsosť Albert II, zvrchované knieža Monackého kniežatstva. Ide o výnimočnú návštevu, ktorej cieľom bolo okrem iného prehĺbiť spoluprácu našich vedcov s nadáciou Princa Alberta (Prince Albert II of Monaco Foundation) podporujúcou široké spektrum projektov s environmentálnou problematikou, prakticky naprieč celou fakultou. O 10:00 odovzdala Jeho Magnificencia rektor UK v aule UK princovi Albertovi II čestný titul doctor honoris causa a o 13:00 prebehla v našej aule Ch1-1 za účasti princa Alberta II krátka prednáška o diapazóne pôsobnosti samotnej nadácie (vrátane potenciálu pre našu fakultu), z úst JE pána Bernarda Fautriera (Minister Plenipotentiary, Chargé de mission to the Minister of State Managing Director Foundation) s následnou diskusiou.

Fotografie: https://histoiresroyales.fr/albert-de-monaco-doctor-honoris-cause-universite-comenius/https://www.uniba.sk

Fotogaléria

Foto 1
Foto 2
Foto 3

06.10.2019 Návšteva JV Alberta II, zvrchovaného kniežaťa Monackého kniežatstva

V pondelok 14. októbra 2019 navštívi našu fakultu Jeho Výsosť Albert II, zvrchované knieža Monackého kniežatstva. Ide o výnimočnú návštevu, ktorej cieľom je okrem iného prehĺbiť spoluprácu našich vedcov s nadáciou Princa Alberta (Prince Albert II of Monaco Foundation) podporujúcou široké spektrum projektov s environmentálnou problematikou, prakticky naprieč celou fakultou. O 10:00 odovzdá Jeho Magnificencia rektor UK v aule UK princovi Albertovi II čestný titul doctor honoris causa a o 13:00 prebehne v našej aule Ch1-1 za účasti princa Alberta II krátka prednáška o diapazóne pôsobnosti samotnej nadácie (vrátane potenciálu pre našu fakultu), z úst pána Bernarda Fautriera (Minister Plenipotentiary,Chargé de mission to the Minister of State Managing Director Foundation) s následnou diskusiou.

Obraciam sa na Vás s prosbou, aby sme si vzácnu návštevu osobnosti, ktorá výrazne prispieva k podpore ochrany životného prostredia (od problematiky deforestácie až po témy acidifikácie svetového oceánu), uctili hojnou účasťou v aule UK, ale osobitne v našej učebni CH1 - 1. Princ Albert II sa podľa poslednej verzie programu slušne vzdal väčšiny oficiálnych diplomatických návštev, aby si počas ultrakrátkej návštevy vychutnal pobyt na Univerzite Komenského a osobitne jej Prírodovedeckej fakulte. Teším sa na stretnutie s Vami. S úctou, Peter Fedor

Autor fotky: Tomáš Madeja

Vydarený športový deň na PriF UK

Napriek môjmu neveľkému športovému talentu, predispozíciam ale najmä takmer nulovým vedomostiam v oblasti športu považujem aj tohtoročný športový deň na PriF UK za naozaj vydarený.  Nešlo zďaleka len o talent a už vôbec nie o vedomosti, podstatná bola chuť na moment zabudnúť na každodenný scientometrický tlak a vychutnať si stále vzácnejšie chvíle pre príjemnú priateľskú a kolegiálnu debatu, pokojne aj ďaleko od prírodných vied. Síce som sa v sobotu po futbalovom zápase nevedel postaviť na nohy, ale tie momenty isto stáli za to. Osobitne v top disciplíne – preťahovanie lanom potvrdilo, že súdržnosť vedenia je výborná. Ďakujem Vám všetkým za výbornú atmosféru, osobitne našej Katedre telesnej výchovy.

Fotka [sport.jpg] Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.

23.09.2019 Otvorenie akademického roka

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi,

rád by som doplnil dnešné otvorenie nového akademického roka želaním, aby ste v ňom skutočne intenzívne pocítili svoju veľkú úlohu pri vzdelávaní mladej inteligencie a rovnako aj v napredovaní v špičkovej vede, ktorá je na našej akademickej pôde hlboko zakorenená. Oba tieto výkony podávame v neľahkých podmienkach, v ktorých je kvalitné vysoké školstvo niekde na dne rebríčka priorít tejto spoločnosti a kde napriek novému vánku (zámerne nepíšem vetrisku) v akreditácii radšej ostávame skeptickí ako optimistickí. V každom prípade viem, že do práce na fakulte dávate oveľa viac, ako z nej dostávate späť.

Tento akademický rok nebude celkom iste bežný. Do istej miery ho možno označiť ako historický, pretože 80. jubileum fakulty má priniesť nevídanú rekonštrukciu. Som si istý, že fakulta nebude úplne pripomínať všade rozkopanú Bratislavu, ktorá sa usiluje naraz ale čo najrýchlejšie zrekonštruovať takmer každú svoju časť. Toto obdobie si však bude vyžadovať veľa trpezlivosti napriek maximálnemu úsiliu minimalizovať narušenie bežného akademického života. Užime si teda ešte pomerne posledné kľudné skôr administratívne obdobie zimného semestra. No a keď sa chystáme rekonštruovať budovu, pokúsime sa paralelne o renováciu nášho myslenia. Možno je práve tento čas ten pravý zamyslieť sa nad optimalizáciou štruktúry pracovísk, ich efektívnejšie usporiadanie a prepojenie a celkom iste aj umiestenie v našom fakultnom labyrinte. Jednoducho využijeme čas, že sa nám mení budova... Ale o všetko budete včas podrobne informovaní. Máme veľa času na dlhé diskusie, ktoré bez Vás nie sú možné.

Ešte raz mi dovoľte zaželať Vám všetko najlepšie do nového akademického roka.

19.09.2019 Na Prírodovedeckú fakultu UK prišlo v akademickom roku 2019/2020 študovať 23 Erasmus+ študentov

Jednou zo sprievodných aktivít Welcome week pre Erasmus+ študentov alokovaných na našej fakulte bolo úvodné stretnutie dňa 18.9.2019 o 14,30 v AMOSE. Na Prírodovedeckú fakultu na zimný semester tohto akademického roka pricestovalo 8 študentov zo Španielska, 7 študentov z Portugalska, 6 študentov z Veľkej Británie, 1 študent z Francúzska a 1 študent z Českej republiky. Prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné styky doc. Kováčová v mene vedenia fakulty prítomných privítala a v krátkej diskusii dostali študenti priestor na vyjadrenie plánov a očakávaní z pobytu na našej Alma mater. Užitočné informácie a dôležité termíny odzneli formou prezentácie, ktorú pripravil a odprezentoval dr. Przybyla, a ktorá bola zaslaná všetkým zainteresovaným. Veríme, že dobré meno fakulty sa bude šíriť aj prostredníctvom týchto účastníkov Erasmus+ mobility.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.  [fotka_erasmus.jpg]

19.09.2019 Športový deň

Milé kolegyne, vážení kolegovia,
nikdy som si nemyslel, že práve ja ako nie práve najtalentovanejší športovec (a to hľadám diplomatický výraz) budem mať tú milú povinnosť pozvať Vás na športový deň PriF UK, ktorý sa uskutoční v piatok 20.9.2019 od 9,00 hod. v športovom areáli Slávia Agrofert v Petržalke na Májovej ul./ za Ekonomickou univerzitou /. Ale robím tak s potešením a verím, že na tomto podujatí aspoň na okamih prepneme z permanentného stresu, ktorý nám poskytuje stále menej priestoru pre aspoň kratučký relaxačný rozhovor. Teším sa na stretnutie s Vami, i keď viesť volejbalové družstvo určite nebudem.

Viac informácií o športovom dni pre zamestnancov fakulty

06.09.2019 Spoločné zasadnutie s vedením PriF Masarykovej univerzity v Brne

V piatok 6. septembra 2019 začala inšpiratívna tradícia spoločných zasadnutí vedení Přírodovědeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Tentokrát sa podujatie konalo na našej sesterskej fakulte v Brne. Podnetom pre priateľskú diskusiu boli iste spoločné tradície, hodnoty i úsilie pre udržanie kvalitného renomé. Spoločné témy sú skutočne široké a dotýkali sa okrem iného aj slovenských študentov v Českej republike, možností propagácie prírodovedného štúdia, študentskej ankety, jej pozitív a nástrah, či optimalizácie organizačnej štruktúry modernej prírodovedeckej fakulty. Je isté, že bližšie kontakty s Brnom nám môžu priniesť široké spektrum zaujímavých podnetov, ako si kvalitu vysokoškolského štúdia pevne udržať.

[Spoločné zasadnutie v Brne.jpg]

02.09.2019 Návšteva nobelistu prof. Feringu

Akademickú pôdu našej alma mater studiorum navštívi budúci pondelok (9. septembra 2019) prof. Ben Feringa z University of Groningen, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2016 „za dizajn a syntézu molekulových strojov“

https://fns.uniba.sk/feringa/

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave iniciovala udeliť pánovi profesorovi pri príležitosti jeho návštevy Slovenska Veľkú zlatú medailu UK aj na báze jeho aktívnej spolupráce s tímom prof. Šebestu. K samotnému slávnostnému aktu dôjde 9. septembra 2019 o 10:00 v aule Univerzity Komenského. Obraciam sa v tejto súvislosti nielen na všetkých z Vás, ktorým je problematika molekulárnych nonotechnológií blízka (pre tých je účasť takmer povinná), ale rovnako na celú akademickú obec, aby sme si stretnutie s pánom profesorom Feringom dôstojne uctili zaplnenou aulou UK. Náš hosť nie je len vedeckou celebritou s vyše 800 publikáciami, 50 000 citáciami a h indexom 112, ale známy je svojim špecifickým a ľudským prístupom k popularizácii prírodných vied ako takých. Stretnutie s takou osobnosťou bude iste inšpirujúce a motivujúce a možno sa tak už konečne dočkáme budúceho nobelistu aj priamo u nás:-)

profesor Ben Feringa    [fotka.jpg]    [pozvanka.jpg]

August 2019 - Týždeň prírody

Aj v roku 2019 naša fakulta privítala na akademickej pôde malých prírodovedcov, ktorí počas piatich dní objavovali čaro prírody prostredníctvom rozmanitých tém (Nechajme kameň prehovoriť, Prvá pomoc, Geológia a jaskyne Malých Karpát, Krásky v šupinách, Človeče nehnevaj sa, Fyziológia rastlín, Chémia hrou, kreslíme logo tábora, Pohľady zhora, Mapy pre nevidiacich, tvorba posterov, Antropológia, Neznámy život v našich vodách). Tie ktoré pre nich pripravil už skúsený tím našich kolegov pod vedením dr. Dörnhöferovej z Katedry antropológie.

Hneď na úvod stretnutia sa mladým prírodovedcom prihovoril prof. Fedor, dekan fakulty, príbehom zo života Charlesa Darwina,  aby zdôraznil, ako veľmi sú pre skúsených vedcov dôležité práve detské otázky: „Na sklonku svojho života Darwin, jeden z najvýznamnejších prírodovedcov všetkých čias, o svojom detstve píše: Prírodné vedy boli tou najlepšou súčasťou môjho školského vzdelávania, pretože mi praktickým spôsobom ukázali význam experimentálnej vedy. O tom, že sa zaoberám chémiou, sa nejako dopočuli aj v škole a pretože to bola nevídaná vec, dostal som prezývku Plyn. Pri spomienke na detstvo cítim veľké nadšenie pre všetko, čo ma zaujímalo a dychtivú radosť z pochopenia akejkoľvek zložitej veci.

Iste si aj Darwin v detstve kládol také otázky, ktoré by ho v dospelosti nikdy nenapadli. A to je škoda, pretože by mu vo vede mohli ešte viac pomôcť. Možno aj preto sú mladí prírodovedci na pôde prestížnej Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vždy úprimne vítaní. Môžu byť inšpiráciou pri hľadaní mnohých odpovedí.

V piaty deň predstavili účastníci Týždňa prírody poznatky, ktoré svojou zápalistou prácou na našej akademickej pôde nadobudli. A hneď na to prebehla slávnostná promócia, v ktorej mladí prírodovedci dostali z rúk našich prodekanov doc. Blehu a doc. Hanajíka osvedčenia o účasti na podujatí.

Fotogaléria

14.08.2019 Botanická záhrada UK

Na rozdiel od mnohých špičkových stredoeurópskych univerzít nie je Botanická záhrada UK štandardnou organizačnou súčasťou Prírodovedeckej fakulty UK. Bez ohľadu na jej oficiálny inštitucionálny status sa vedenie našej fakulty pokúša o intenzívnejšie vzájomné zblíženie, veď botanika je centrom záujmu oboch. Úsilie o prehĺbenie kontaktov napreduje a o istom organizačnom prepojení Vás budeme informovať neskôr. V každom prípade pôsobí fakt, že mnohí z našich zamestnancov - prírodovedcov v susednej Botanickej záhrade nikdy neboli, pôsobí až bizarne. Posledné rokovania viedli k dohode, že okrem už dlhšie platného bezplatného vstupu študentov PriF UK do BZ UK majú už jej zamestnanci vstup exkluzívne za polovičnú cenu. Možno je v tomto momente zaujímavé apelovať na vedúcich pracovísk, aby počas jarných až jesenných mesiacov využili sporadicky BZ na zasadnutia svojich katedier a ústavov (prirodzene s bezplatným vstupom (na ITIC). Genius loci arboréta je skutočne originálny a vedie k príjemnej atmosfére. Pokiaľ sa tak rozhodnete, kontaktujte priamo pána riaditeľa RNDr. Jaroslava Bellu (jaroslav.bella@rec.uniba.sk), ktorý je mimoriadne ochotný odporučiť Vám vhodnú časť záhrady (a v horšom počasí aj interiér BZ).

Akoby mierna zdravotná indispozícia nohy pána riaditeľa Bellu naznačovala, že sme v rokovaniach s BZ boli nekompromisní a tvrdí... ??. Opak je pravdou. Spolupráca našich dvoch inštitúcií sa v najbližšom čase bude len prehlbovať.

12.08.2019 Nový telekomunikačný systém

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave nabieha v týchto dňoch na moderný telekomunikačný systém, ktorý ušetrí vyše 90 % nákladov za telefonovanie. Zamestnanci postupne obdržia nové digitálne telefónne prístroje, ktoré umožňujú bezplatné volania na pevné linky v rámci SR. Ďalšie cenové relácie spolu so základnými informáciami o nových prístrojoch sú k dispozícii na odkaze:

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/telefonia/

Pôvodné čísla budú isté obdobie stále živé (údajne aj niekoľko rokov prepojené). Nové telefónne číslo má podobu 02 / 90 14 9XXX (XXX je vo väčšine prípadov pôvodná klapka).

V prípade akýchkoľvek technických otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov CVS:

  • Ing. Takácsová: denne 9:00 – 10:00
  • Ing. Zemanová: denne 12:30 – 13:30

[ telefon.png ]  Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

08.08.2019 Nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky a ďalšie legislatívne novinky

Do platnosti vstupuje najmä nová (avizovaná) vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, od ktorej sa budú čoskoro odvíjať všetky špecifiká akreditácie štúdia aj na našej fakulte. Okrem enumerácie samotných odborov s výrazne zredukovaným (a v niektorých momentoch diskutabilným) spektrom sú súčasťou dokumentu aj ich opisy.

Rovnako sa objavil aj nový dokument z oblasti habilitačných a inauguračných konaní: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
https://www.epi.sk/zz/2019-244

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
https://www.epi.sk/zz/2019-246

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
https://www.epi.sk/zz/2019-245

02.08.2019 Propagačné videá o našej fakulte

Dovoľte, aby som Vašu pozornosť upriamil na najnovšie video o našej fakulte (v slovenskej aj anglickej mutácii) z dielne našich mladých kolegov naprieč celou fakultou. Myslím, že bez zbytočného balastu a naťahovania napomôže propagácii prírodovedného štúdia. Rád by som v tejto súvislosti poďakoval všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe zúčastnili, osobitne Dr. Kataríne Juríkovej (Katedra genetiky), Dr. Rudolfovi Masarovičovi (Katedra environmentálnej ekológie), Dr. Samuelovi Rybárovi (Katedra geológie a paleontológie) a Mgr. Richardovi Stanekovi (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja). Video je Vám prirodzene k dispozícií pre prípadné propagačné podujatia.

video po slovensky https://www.youtube.com/watch?v=n0b23tyfQjk

video v anglickom jazyku https://www.youtube.com/watch?v=asYxN8IyiD4

1.8.2019 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v týchto dňoch intenzívne zapojilo do pripomienkovania návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z dielne Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Dokument bude mať v blízkej budúcnosti veľký význam pre garanciu nestrannosti, odbornosti a profesionality pri schvaľovaní práv uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie in s.l.

Príloha: PriF UK pripomienky k posudzovatelom.pdf

Júl 2019 Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia prostredníctvom svojho generálneho riaditeľa JUDr. Róberta Ružičku, PhD. podpísala s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je dosiahnuť vyššiu efektivitu výučby environmentálnych prírodných vied, ich aplikácie, prepojenia teórie a praxe, ako aj pripravenosti študentov fakulty na kvalitný výkon ich budúceho povolania, najmä z hľadiska ich špecializácie na prípadný výkon práce inšpektora životného prostredia.

Úlohou fakulty nie je len zabezpečovanie excelentného vysokoškolského vzdelávania, ale rovnako garantovať programy, ktoré nachádzajú atraktívne uplatnenie. Pri dnešnom rebríčku priorít slovenskej spoločnosti je síce ochrana životného prostredia niekde pri jeho dne, ale reálna spolupráca s relevantnými štátnymi inštitúciami je kľúčom k prieniku našich absolventov do exekutívy.