Z pracovne dekana 2023

ACCORD - marec 2023

22.03.2023

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

v istých chvíľach sa zdá, akoby rekonštrukcia fakulty získala vlastnú samosprávu. Je to dôsledok kulminácie všakovakých stavebných činností prostredníctvom širokého spektra vysúťažených firiem a ich subdodávateľov. Ale do hry vstupuje aj reálny stav našej budovy, nové prekvapenia a dubiózne situácie, ktoré kde-tu navodzujú až pocity neistoty. Ale progres prác iste všetci vnímate a som si istý, že to najhoršie máme už za sebou.  Časový tlak nám nedáva takmer žiadny manévrovací priestor ukončiť predčasne nevyhovujúcu spoluprácu s akoukoľvek firmou, pretože druhú by sme už jednoducho nevysúťažili včas. S úsmevom sa ráno v električke niekedy započúvam do intenzívnej diskusie niektorých našich kolegov, ako inak sa všetko malo a má robiť, no ubezpečujem Vás, že skutočnosť ponúka úplne iné reálne možnosti. Rekonštrukcia, hoci nám často dáva zabrať, má tú najschodnejšiu a momentálne MOŽNÚ podobu.

Dovoľte v tejto súvislosti niekoľko praktických informácií v rámci jednotlivých dimenzií ACCORDu. Na celej fakulte momentálne evidujeme problém s tlakom studenej vody ako dôsledok provizórneho napojenia na potrubie s malou kapacitou v čase, keď bolo nutné po známych gejzíroch v roku 2022 dočasné napojenie z iného zdroja. Momentálne čakáme na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, ktorá budovu napojí oficiálne na nový plne kapacitný zrekonštruovaný prívod, ale pokúšame sa rovnako o dočasný záložný zdroj vody do konca mesiaca. Aktuálne je stav vody na fakulte nasledovný:  Pavilón G: ide studená aj teplá voda, Pavilón B1: ide studená aj teplá voda, Pavilón B2: ide studená aj teplá voda, Pavilón CH1: ide len studená voda a nefungujú „stredové“ stupačky pre nedostatočný tlak vody, Pavilón CH2: v procese rekonštrukcie (bude hotová do 31.3.2023).

S problémom vody prirodzene súvisia aj výluky kúrenia, pretože so súčasným provizórnym prívodom do zrekonštruovaného systému nedokážeme vtlačiť vodu v dostatočnom tlaku. Kúrenie v budove momentálne vyzerá nasledovne: Pavilón G opäť kúri, Pavilón B2 by mohol kúriť, ale čakáme na vyšší tlak vody, Pavilón CH1 bude hotový 27.3.2023, Pavilón B1 sa začal rekonštruovať 21.3.2023 a Pavilón CH2 sa začne rekonštruovať 27.3.2023. Podotýkam, že poradie pavilónov je podmienené pripojením na jednu z dvoch fakultných výmenníkových staníc, ktoré nemôžu zostať úplne odstavené, čiže musia dodávať teplo a teplú vodu aspoň do 1 pavilónu.

Možno v súvislosti s aktuálnymi informáciami ešte stav rekonštrukcie okien. V pavilóne B2 sú na južnej a západnej strane odovzdané už všetky podlažia okrem -3. Na východnej strane práce postupujú nasledovne: Podlažie 0: práve dokončené okná a pokračuje vyspravovanie, Podlažie -1: okná majú byť dokončené do štvrtka (19.00) s následným vyspravovaním stien, Podlažie +1 : okná dokončené do pondelka (27.3.2023 do 19.00) s následným vyspravovaním stien, Podlažie -2: okná do 31.3.2023 s následným vyspravovaním. V pavilóne G JUH sú práce v nasledovnom stave: +1 podlažie odovzdané prevádzke (okrem rohových miestností), 0 podlažie bude odovzdané prevádzke 22.3.2023, -1 podlažie bude odovzdané prevádzke 23.3.2023, -2 podlažie bude odovzdané prevádzke cca po 27.3.2023 a -3 podlažie bude odovzdané prevádzke cca po 31.3.2023. Na východnej strane je určený začiatok búrania na +1 podlaží na 27.3. 2023 a na 0 podlaží na 29.-30.3.2023 (každé ďalšie podlažie smerom dolu o ďalšie 2-3 dni). Miestnosti na východnej strane je nutné pripraviť na búranie.  

Všetkých by som Vás rád upozornil, že zostávajúce ACCORD celofakultné učebne vstupujú o krátky čas (od 27. 3. 2023) do rekonštrukcie a nebudú k dispozícii pre prezenčnú výučbu. Týka sa to rovnako aj zostávajúcich ACCORD katedrálnych seminárnych miestností, pri ktorých Vás intenzívne prosím o pomoc pri vypratávaní (podľa katedier), keďže pracovníci prevádzky sú absolútne zavalení ďalšími prácami na ACCORDe. V tomto momente sa sprístupňujú viaceré učebne v pavilóne CH2 (201, 301, 401 a 401a, 331, 213, 129, 130), ktoré budú inkorporované do rozvrhu a môžu aspoň čiastočne poskytnúť útočisko pre prezenčnú výučbu. Prosím, kontaktujte pani prodekanku doc. Slaninovú a pani dr. Danielovú, obe Vám budú k dispozícií pri hľadaní rozvrhových alternatív.

Nuž a ešte jedna dôležitá informácia. Plne si v rámci vedenia PriF UK uvedomujeme obtiažnosť výučby, hoci sa usilujeme poskytnúť toľko prezenčného vzdelávania, ako je to len možné. Pani prodekanka doc. Slaninová Vám veľmi rada pomôže aj pri dizajne restov výučby po skončení semestra (napr. bloky) a rovnako ponúkne možnosti pre absolvovanie riadnych termínov štátnych skúšok v neskoroletnom termíne.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem, že spolu tvoríme novú fakultu. S úctou, Váš peterfedor

Historický úspech našej vedy - prvý ERC projekt

21.02.2023

Milé kolegyne, vážení kolegovia,
rád by som takto verejne čo najúprimnejšie poblahoželal pánovi doktorovi Michalovi Májekovi z Katedry organickej chémie našej fakulty k získaniu prestížneho ERC projektu, historicky prvého v slovenskom vysokom školstve. Získanie projektu s názvom Chemical Catalysis with Piezoelectric Materials je odrazom objektívnej excelentnosti, prestíže a uznania z radov hodnotiteľov v rámci naozaj svetovej vedy. Veľmi ma teší, že sa tak stalo práve na našej fakulte. Váš peterfedor

Bližšie informácie

13.01.2023 Memorandum o spolupráci s IMC Krems

PriF UK má memorandum pre spoluprácu vo vzdelávaní a výskume s IMC University of Applied Sciences, Krems

Dekan PriFUK, Prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. podpísal 13.1.2023 s predstaviteľmi IMC University of Applied Sciences, Krems (Rakúsko) „Memorandum porozumenia“ pre spoluprácu vo vzdelávaní a výskume v oblasti Biotechnológie, za účasti zástupcov agentúry Ecoplus (kraj Dolné Rakúsko) a firmy Takeda, Orth a.d. Donau.

Cieľmi memoranda sú:

- posilniť a podporiť inštitucionálnu výmenu pracovníkov

- podporovať inštitucionálnu výmenu vedeckých a technických informácií

- organizovať sympóziá, konferencie a workshopy a

- vynaložiť úsilie na podporu spoločných výskumných a iných činností.

Podpis memoranda nadväzuje na návštevu predstaviteľov firmy Takeda, Orth a IMC University of Applied Sciences Krems v Bratislave v novembri 2022 a tiež na stretnutie „Roundtable“ o cezhraničnej spolupráci s firmou Takeda, Orth a.d. Donau, IMC University of Applied Sciences Krems a agentúrou Ecoplus.