Koronavírus - všetky potrebné informácie

Usmernenie a odporúčania k problematike koronavírusu

https://www.korona.gov.sk/

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 [.pdf]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 [.doc]

Leták Zdravie vo vašich rukách - Máte naozaj čisté ruky? [.pdf]

Aktuálny zoznam krajín s potvrdeným koronavírusom
https://svet.sme.sk/c/22337324/koronavirus-europa-sirenie-grafy-slovensko.html

28.03.2020 Po zasadaní Kolégia rektora

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

po viacerých ďakovných a gratulačných mailoch ku Dňu učiteľov našim pedagógom dovolím si vzhľadom na množstvo inšpiračných podnetov vo svojom okolí krátke zamyslenie. Dnešný deň je na to doslova ideálny.

Aktuálna krízová situácia je nevídaným fenoménom, iste nielen zdravotným, ale osobitne sociálnym a ekonomickým. Pomerne dlhá dištančná výučba, ktorú v školstve v tomto momente primárne vnímame, je len špičkou ľadovca výziev, ktoré nás v najbližšom čase čakajú. Naša fakulta, akokoľvek špičková rekordným počtom excelentných tímov, je živou súčasťou univerzity. A naša univerzita, akokoľvek najstaršia a najlepšia, je neodmysliteľnou súčasťou rezortu školstva. No a rezort školstva, tradične finančne poddimenzovaný, je nedocenenou vetvou slovenskej spoločnosti a tá... Prečo to celé gradujem? Ak svetová ekonomika klesá prirodzene na výkone, ak Slovensko zatvorilo zlaté bane automobilového priemyslu a ak Univerzita Komenského so zavretými internátmi a atrofovanou podnikateľskou činnosťou začína ekonomicky strádať, pretože 30 % jej rozpočtu nie je súčasťou štátnej dotácie, známa Bertalanffyho teória systémov indikuje recesiu aj elementárnych súčastí: fakúlt, katedier... Len výpadok rozpočtu UK z internátnych služieb bude v miliónoch EUR. Zreteľný je aj eminentný pokles prihlášok na štúdium na UK. Dištančná výučba je pri tomto probléme vylihovanie na gauči. Ospravedlňujem sa, že držím čiernu fixku, ale chcem byť dnes úprimný a pragmatický.

Milí a drahí moji kolegovia, želám Vám k dnešnému slávnostnému Dňu učiteľov veľa pragmatického nadhľadu, trpezlivosti a tolerancie. V piatok prebehlo v poobedňajších hodinách zasadanie Kolégia rektora (paradoxne nie online), z ktorého vzišlo usmernenie rektora UK k aktualizácii harmonogramu akademického roka. Je to materiál predovšetkým pre vedenia fakúlt, aby do istej miery fakulta zakomponovala do dokumentu svoje špecifiká. Do istej miery. Priznám sa, že ma hneď v dnešné sobotné ráno prekvapila až hysterická reakcia niektorých študentov s neakceptovaním návrhu pána rektora, ale rovnako aj niektorých kolegov, ktorí obratom, začali už organizovať štátnice... Ide o polotovar, ktorý fakultné rozmery dosiahne až v pondelok poobede. Prosím, pokúsme sa vyhnúť panike a davovej psychóze, tento proces má svoje pravidlá a musí byť upravený pre naše špecifické potreby. Áno, po vyjadrení lekárskych fakúlt (ktoré bývajú našimi partnermi pri podpore experimentálnej výučby), že je dištančná forma vzdelávania pre nich absolútne akceptovateľná, sa sotva môžeme domnievať, že sa nám v tomto semestri podarí len tak ľahko nabehnúť na prezenčnú formu. Je múdre počítať s alternatívou komplexného dištančného prístupu ku vzdelávaniu do konca semestra, píšem to s plnou vážnosťou po rokovaniach na zasadnutí Kolégia rektora. Ale ešte raz, presné inštrukcie a usmernenia dostanete v priebehu pondelka po zasadanutí Vedenia PriF UK. Žiadna panika, unáhlenia a anarchia neprinesie v tomto zmysle pokojnú atmosféru.

Ďakujem Vám všetkým za toleranciu. Nie je to fráza. Apelujem na všetkých našich pedagógov, aby urobili všetko pre zdárny priebeh dištančnej výučby. Tak skoro sa situácia iste nezmení. Prosím, uvedomme si, že študenti sú rovnako vystresovaní, pretože vysokoškolské štúdium vyzerá trošku inak. Buďme im nápomocní a ústretoví, akceptujme aktuálne špecifické podmienky a pokiaľ je to možné, prižmúrme nad niektorými aspoň jedno oko...Bude čas sa k nim vrátiť. Ale rovnako prosím študentov, aby si uvedomili, že pedagógovia robia pre nich maximum. Nemajú v pracovnej zmluve podmienku, že musia mať všetky prednášky v priebehu pár dní v online podobe, že u seba doma majú počítač s dobrým internetovým signálom. Pochopte, že táto situácia prináša strádanie obojstranne. Je pre mňa nepochopiteľné, keď sa pedagógovia neozvú dištančne svojim študentom a neakceptovateľné, keď študenti na úsilie pedagógov neodpovedajú. Jednoducho dištančná výučba je realita dnešnej krízovej situácie a som si istý, že ju úspešne prežijeme. S toleranciou a trpezlivosťou na oboch stranách. Na strane pedagógov, ktorí s úsmevom kde-tu odpustia nedokonalosť vystresovaného študenta, ale aj na strane študentov, ktorí nevypisujú na ministerstvo sťažnosti, ako im v laboratóriu uhynula kvasinka, alebo že si nemohli prísť na fakultu zobrať pravítko. Verte mi, milí študenti, že v dnešných dňoch Vám ho nedajú ani v Oxforde...  Neverili by ste, aké správy v týchto dňoch dostávam a raz ich zhrniem do knihy.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, azda ešte jedno želanie. Želám Vám, aby ste čo najmenej podliehali hoaxom. Je ich všade veľa a sociálnymi sieťami sa šíria rýchlejšie ako koronavírus. Všetko je v poriadku. Žijeme síce v tak trošku netradičnej dobe, ale vzájomne a partnersky si pomôžeme prežiť ju čo najúspešnejšie. Vaši pedagógovia sú existenciálnou súčasťou tejto špičkovej fakulty, ale prežiť dokážu len s Vami.

S úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

26.03.2020 Pracovné voľno s náhradou mzdy do odvolania

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

na základe záverov Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia MŠVVŠ SR vydal rektor UK v Bratislave príkaz č. 7/2020 (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Pr_2020_07.pdf), ktorý posúva termín ukončenia prerušenia prezenčnej výučby do odvolania.

V tejto súvislosti ostáva aktuálny obmedzený režim akademického života aj na našej fakulte v zmysle predchádzajúcich usmernení ako pracovné voľno s náhradou mzdy až do odvolania.

Na zajtra (27. marca 2020) zvolal mimoriadne rektor UK v Bratislave zasadnutie Kolégia rektora UK. Program zasadnutia je zameraný na koordináciu prijímaných opatrení súvisiacich so šíriacim sa koronavírusom COVID-19, a to nielen na úrovni univerzity, ale aj jednotlivých fakúlt, najmä s ohľadom na ekonomické dôsledky pandémie. Je teda celkom možné, že práve toto zasadnutie ozrejmí ďalšie súvislosti v aktuálnych a mimoriadnych pracovno-právnych špecifikách na našej fakulte. Budem Vás v tomto zmysle čoskoro informovať.

Dovolím si opätovne apelovať na všetkých z Vás, aby ste využili aktuálne pracovné voľno s náhradou mzdy na zabezpečenie dištančnej formy výučby tak, aby sa minimalizovali prípadné škody na vzdelávacom procese. Chápem, že my učitelia sme momentálne v zložitej situácii hľadania a realizácie optimálnych a efektívnych prostriedkov výučby. Nemali sme čas pripraviť sa, ani systém zacvičiť. Mnohé sťažnosti študentov v tejto súvislosti nie sú objektívne a ja sám im zdôrazňujem, že táto situácia nie je unavujúca len pre nich. Napriek tomu Vás prosím o trpezlivosť. Aj keď sa Vám nepodarí kompenzovať kontaktnú výučbu plnohodnotne, komunikujte so študentami v rámci svojich predmetov, vtedy sa totiž ľahšie nachádza aj vzájomné pochopenie a súdržnosť.

Pracovný režim máme už pár týždňov zabehnutý a napriek logickému úsiliu o minimalizáciu prítomnosti zamestnancov na pôde fakulty je pani tajomníčka ochotná rozšíriť na návrh príslušného vedúceho pracoviska zoznam osôb s povoleným vstupom. Ak je to treba. Ale nie celej katedre!!! Nie len na polievanie muškátov!!! Je jasné, že so všetkými silami musíme udržať vysoký podiel vedeckého výkonu na trhu, hoci viem, že už chcem asi veľa... Pristupujte, prosím, k tomuto usmerneniu rozvážne.

S vďakou za Vašu obetavosť, Peter Fedor

24.03.2020 Príkaz rektora Univerzity Komenského číslo 7/2020

Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení [.pdf] [.docx]

24.03.2020 Email dekana študentom

Milí študenti,

po liste pána rektora nie sú už Vaše otázniky nad súčasným stavom akademického prostredia možno až tak horúce. Dovolím si však v tejto súvislosti dodať ešte niekoľko kratučkých postrehov.

Fenomén koronavírusu je tak nový a špecifický, že nie je jednoduché hľadať paralely, z ktorých by sme sa poučili. Sme bližšie k teórii chaosu ako k jasným trendom vývoja. Napokon to zreteľne vidíte na niekedy až bezradnom zápase najvyšších štátnych kruhov (so širokým spektrom krízových štábov). V tomto momente je absolútne zbytočné odpovedať na otázku dokedy. Platí krízový stav do odvolania a celkom iste sa normálna prezenčná výučba na fakulte neobnoví v pondelok (to píšem zodpovedne napriek absencii oficiálnych inštrukcií z vyšších miest, na ktoré sami čakáme). V najbližších dňoch Vám po schválení rektorátom UK predstavíme nový harmonogram administrácie letného semestra (každá fakulta je povinná dodať ho na RUK do stredy) s tým, že nemusí byť konečný. Je celkom zbytočné prijímať presné plány s nepriestrelnými dátumami vo všetkých aspektoch akademického života. Iste, tento stav niekedy skončí, ale dovtedy Vás všetkých prosím o vysokú mieru trpezlivosti, invencie pri dištančnej výučbe a toleranciu nových neštandardných prvkov v našom profesionálnom živote. Nie je to jednoduchá situácia ani pre Vašich pedagógov.
 
Všetkých Vás veľmi pekne prosím, aby ste si uvedomili, že táto nepríjemná situácia skutočne raz skončí. Čaká nás nemálo stresu s doháňaním mnohého. Letné prázdniny nebudú určite klasickým oddychovým obdobím. Čakajú nás posunuté štátne skúšky, viac blokových cvičení, trpezlivosti a tolerancie.

Všetci pedagógovia sú informovaní o tom, že majú zvoliť takú formu výučby, ktorá minimalizuje škody spôsobené utlmením prezenčnej formy vzdelávania. Všetci vedúci katedier nás informovali, že v týchto intenciách so študentami pracujú. Preto Vás všetkých veľmi pekne prosím, ak zaregistrujete problém komunikácie s pedagógom, alebo ak sa Vám zdá aktuálna forma výučby nedostatočná a pedagóg na Vašu prosbu o zlepšenie stavu neodpovedá, kontaktujte priamo panie prodekanky: doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD, prodekanku pre bakalárske a magisterské štúdium (miroslava.slaninova @ uniba.sk) a doc. RNDr. Mariannu Kováčovú, PhD. (marianna.kovacova @ uniba.sk), prodekanku pre doktorandské štúdium, aby podnet prešetrili. Máte jednoducho právo na ústretovosť pedagógov a veľmi by ma trápilo, keby ste ju nepociťovali.

K 80. výročiu založenia PriF UK, ktorá vznikla v pohnutom vojnovom období, som začal pracovať na novej knihe o nej. Neverím vlastným zmyslom, akú autentickú situáciu nám niektoré aspekty dnešného zamrznutého a krízového obdobia evokujú. Ďakujem Vám za všetko, čo v prospech fakulty robíte a buďte si istí, že Vám poskytneme všetky relevantné informácie hneď, ako sa objavia. Ale polovičné informácie sú skôr kontraproduktívne...

S úctou a vďakou, Peter Fedor, dekan fakulty

17.03.2020 Dištančná výučba na fakulte

Vazeni kolegovia,
dostali sme niekolko nametov na moznosti distancnej vyucby studentov, ktore sa daju vyuzit v tomto obdobi. Dali sme preto vytvorit osobitnu cast na stranke fakulty (pod zalozkou koronavirus), kde budeme uverejnovat rozne moznosti distancnej vyucby, ktore by ste mohli vyuzit.

https://fns.uniba.sk/studium/elektronicke-vzdelavanie/

Ak mate dalsie namety na distancnu vyucbu, dajte mi prosim vediet a poslite mi pripadne manual alebo postup. Vsetky vhodne namety budeme uverejnovat v tejto casti internetovej stranky fakulty.

Dakujem
S uctou

M. Slaninová
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov 

13.03.2020 Dištančná metóda výučby na Univerzite Komenského

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

s podporou CIT UK sme pripravili riešenie pre dištančné vzdelávanie na UK. V prílohe Vám zasielam  metodické usmernenie o dištančnej výučbe [.pdf] a informačný list pre vyučujúcich [.pdf].

Spolu s CIT UK sme pripravení odpovedať na Vaše otázky a riešiť prípadné problémy, ktoré nám oznámite prostredníctvom formulára na stránke https://uniba.sk/elearning (časť Otázky, pripomienky a podnety).

S prianím pevného zdravia a pokoja na prácu z domu
 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
zuzana.kovacicovauniba.sk
prorektorka pre vzdelávanie
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 1
+421 905 455 185

13.03.2020 Email pre zamestnancov - Komunikácia so študentmi

Vazeni kolegovia,

vzhladom ku predlzenemu terminu zavretia vsetkych skol je nevyhnutne aby ste so studentami komunikovali. Distancnu formu vyucby si mozete upravit podla svojich moznosti. V prvom rade je tu moodle, ktory mame odporucany pre zverejnovanie prednasok, seminarnych cviceni, jednoduchych testov, videi a animacii. V pripade, ze je dostupnost moodlu obmedzena, uprednostnite zverejnenie prednasok na stranke katedry, pripadne poslanie prednasok a studijnych materialov cez uschovnu.

V prilohe [.pdf] Vam posielam jednoduchy navod na hromadne posielanie mailov studentom cez AIS vramci akehokolvek predmetu. Neda sa tam pridat priloha, moze pre nich sluzit iba ako informacia o forme vyucby a linky, kde sa materialy nachadzaju. Treba si oznacit vsetkych studentov, vtedy sa posle mail vsetkym. V adrese vidite, ci su tam adresy vsetkych studentov.
Upozornujem, ak si chcete svoj mail zachovat, urobte si kopiu, moznost v AISe poslat kopiu do mailu nefunguje, iba ak sa pridate do mailovych adries.
Verim, ze aspon teoreticku vyucbu sa nam podari zvladnut. Ak mozete, pokuste sa prebrat teoretickych veci co najviac aby nam pripadne po skonceni prisnych opatreni ostal navyse cas na cvicenia.

Studenti boli upozorneni, ze maju sledovat fakultny mail.

O dalsich pokynoch z rektoratnej urovne Vas budeme informovat.

Verim, ze sa nam to podari zvladnut

S uctou

M. Slaninová
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov

12.03.2020 Krízový režim fakulty

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi,

na základe záverov z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia MŠVVŠ SR vydal rektor UK v Bratislave príkaz č. 5/2020, ktorý posúva termín ukončenia prerušenia prezenčnej výučby až na 27. marca 2020.  Zatiaľ.

V tejto súvislosti ostáva aktuálny obmedzený režim akademického života aj na našej fakulte.

Dovolím si opätovne apelovať na všetkých z Vás, aby:

  1.  ste využili aktuálne pracovné voľno s náhradou mzdy na zabezpečenie dištančnej formy výučby tak, aby sa minimalizovali prípadné škody na vzdelávacom procese. V tomto momente dynamicky sa meniacej zdravotnej situácie je zbytočné a predčasné kontemplovať nad optimálnymi úpravami semestra v najbližších týždňoch. Venujme sa našim študentom v maximálnej možnej miere, ktorú nám špecifická situácia dovolí.

  2.  ste prispeli k minimalizácii šírenia vírusu prácou doma, nechodili zbytočne na fakultu (osobitne hromadnou dopravou) z dôvodov, ktoré majú ďaleko od zabezpečenia základnej réžie našej inštitúcie.

Študenti majú momentálne na fakultu vstup zakázaný.

Ďakujem Vám všetkým za eminentné úsilie minimalizovať riziká, ktoré na sile naberajú najmä pri nízkej sebadisciplíne. Na druhej strane je veľmi dôležité nezabúdať, že po skončení krízového režimu musíme nabehnúť na bežnú frekvenciu tak, aby výkon fakulty a akademický život nepocítil žiadne zaváhanie.

S úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

11.03.2020 Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

     Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),
2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,
3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),
4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,
5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.
6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

NARIAĎUJE SA:

a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

- vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),
- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,
- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

     Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dôrazne sa neodporúča:

- cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),
- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Ďalšie informácie nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf


Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.


Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

08.03.2020 Email od dekana fakulty adresovaný všetkým študentom PriF UK

Milí študenti, 

v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu je od zajtra 9.3. 2020 do 21. 3. 2020 na dva týždne prerušená prezenčná výučba na celej univerzite rovnako ako na STU. Vyučujúci by Vám mali v dohľadnom čase oznámiť náhradnú formu výučby (dištančnú, prípadne samoštúdium, podľa možností jednotlivých predmetov).

Keďže v Bratislavskom kraji bude zavretá aj väčšina stredných a základných škôl, prerušenie výučby platí aj pre všetkých študentov, ktorí sú na praxi.

Prerušenie prezenčnej výučby nie je rektorským ani dekanským voľnom, štúdium pokračuje inou formou.

V spomínanom období budú takisto zrušené všetky hromadné akcie v priestoroch fakulty.

"Rektori obidvoch univerzít po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu dôrazne odporúčajú študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov. Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov."

Kontrolujte si prosím Vás svoje fakultné mailové schránky pre prípadné aktuálne informácie. Pedagógovia budú s Vami takisto komunikovať elektronicky.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

dekan PriF UK 

08.03.2020 Prerušenie prezenčnej výučby a pracovné voľno

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ctení doktorandi,

v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu COVID-19 vydal rektor Univerzity Komenského v Bratislave príkaz č. 3/2020 (Opatrenia UK v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení), na základe ktorého je aj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v období 9.  – 21. marca 2020 prerušená prezenčná výučbasú pozastavené všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov (napr. zasadnutia VR, AS, štátne skúšky a ostatné hromadné podujatia).

V tomto období Vám v súlade s § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce udeľujem pracovné voľno s náhradou mzdy. Volím tento právny prostriedok (a nie napr. právo zamestnávateľa určiť hromadné čerpanie dovolenky) z dôvodu, aby ste si dovolenku ušetrili na príjemnejšie chvíle, ale zároveň sa venovali svojim akademickým povinnostiam dištančnou formou. V maximálnej možnej miere, prirodzene v súlade so špecifikami a možnosťami Vášho študijného programu, nájdite prosím alternatívu formy výučby a ostaňte v kontakte so študentami tak, aby štandardná výučba stratila na kvalite čo najmenej. Spolieham sa na Vaše pedagogické majstrovstvo a schopnosť poskytnúť študentom relevantné študijné materiály online. V prípade cvičení uvažujte o alternatívnom riešení, resp. kompenzácii po návrate na fakultu. Situácia nám nedovoľuje konať inak.

Osobitne prosím vedúcich pracovísk, aby si tieto opatrenia prepojili so špecifikami svojich tímov, navrhli si vlastnú stratégiu a zabezpečili maximálne efektívnu a akceptovateľnú alternatívu možnej formy výučby (nie prezenčnej).

Žiadam všetkých zamestnancov a doktorandov, aby sa v uvedenom období neobjavovali na fakulte a v priebehu pondelka 9. marca 2020 si zariadili svoje povinnosti v týchto intenciách. Výnimkou ostávajú len zamestnanci, ktorých prítomnosť je esenciálna na zabezpečenie chodu fakulty, teda vedúci pracovníci a nimi poverené osoby, ktoré sú evidované u pani tajomníčky.

Prosím, sledujte fakultnú i univerzitnú stránku, ktorá bude v týchto súvislostiach prinášať aktuálne informácie.

Verím, milé kolegyne a vážení kolegovia, že spoločným úsilím minimalizujeme negatívne aspekty týchto opatrení. Ale ľudské zdravie a životy majú skutočne vysokú hodnotu.

S úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

08.03.2020 Kancelária rektora Univerzity Komenského

Prerušenie prezenčnej výučby na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite: spoločné vyhlásenie rektorov

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30 tisíc študentami a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby.

Týmto vyzývame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu.

Rektori obidvoch univerzít po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu dôrazne odporúčajú študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov. Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov.

Dekani jednotlivých fakúlt a riaditelia ostatných súčastí na základe príkazov rektorov stanovia režim práce jednotlivých zamestnancov s cieľom chrániť ich zdravie.

Zároveň rušíme všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov ako sú vedecké rady či akademické senáty a všetky hromadné podujatia v priestoroch oboch univerzít.

Sledujte, prosíme, svoje univerzitné e-mailové schránky a webové stránky univerzít. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme okamžite informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

06.03.2020 Oznam pre študentov

Milí študenti ,

v súvislosti s prvým potvrdeným prípadom nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 na Slovensku sa vedenie fakulty rozhodlo odložiť podpisovanie zápisných listov na študijnom oddelení do odvolania.  Výučba zatiaľ normálne beží. 

Situáciu nemožno podceňovať.

V rámci fakultnej stránky https://fns.uniba.sk/koronavirus/

Vám budeme prezentovať základné oficiálne informácie z tejto problematiky, najmä materiály z Úradu verejného zdravotníctva SR. Pán rektor etabloval na pôde UK osobitnú komisiu pre hodnotenie situácie okolo koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá okrem riadiacich pracovníkov pozostáva z renomovaných odborníkov v oblasti virológie a infektológie. Zvážte akékoľvek zahraničné cesty. V prípade návratu z postihnutých krajín (aktuálny zoznam bude aktualizovaný na uvedenej fakultnej stránke) Vás žiadame o dvojtýždennú karanténu mimo priestorov fakulty. V prípade návratu z ohnísk nákazy v Číne a severnom Taliansku sme povinní tieto prípady nahlásiť na Úrade verejného zdravotníctva. Upozorňujeme, že zámerné zatajovanie symptómov ochorenia a jeho šírenie je trestným činom.

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať.

 S pozdravom

M. Slaninová
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov

05.03.2020 Usmernenie ku koronavírusu

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

napriek mnohým často aj panickým krokom okolo nového koronavírusu SARS-CoV-2 si my prírodovedci iste nebudeme nahovárať, že sme dostatočne chránení a že Slovensko ostatne ostrovom bezpečia tak, ako to ukazuje aktuálna mapa potvrdených prípadov u našich susedov. Vysoko pravdepodobne nie je teda pred nami otázka či ale kedy. Nesporne ide o zaujímavý fenomén s mnohými otáznikmi a so skôr všeobecnými epidemiologickými usmerneniami a odporúčaniami, ktoré sa k nám dostávajú zo všetkých relevantných oficiálnych i neoficiálnych zdrojov. Situáciu nemožno podceňovať, ale bezbrehá panika je absolútne kontraproduktívna.

V rámci fakultnej stránky https://fns.uniba.sk/koronavirus/

Vám budeme prezentovať základné oficiálne informácie z tejto problematiky, najmä materiály z Úradu verejného zdravotníctva SR. Prosím, nečítajte apokalyptické predpovede neomylných vizionárov!!!

V tejto súvislosti aj v intenciách môjho predchádzajúceho mailu zdôrazňujem, že pán rektor etabloval na pôde UK osobitnú komisiu pre hodnotenie situácie okolo koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá okrem riadiacich pracovníkov pozostáva z renomovaných odborníkov v oblasti virológie a infektológie. Ešte raz opakujem, aby ste zvážili akékoľvek zahraničné cesty a prijímania zahraničných hostí (nielen na pracovnej báze). V prípade návratu z postihnutých krajín (aktuálny zoznam bude aktualizovaný na uvedenej fakultnej stránke) Vás žiadam o dvojtýždennú karanténu mimo priestorov fakulty. V prípade návratu z ohnísk nákazy v Číne a severnom Taliansku sme povinní tieto prípady nahlásiť na Úrade verejného zdravotníctva. Upozorňujem všetkých členov akademickej obce, že zámerné zatajovanie symptómov ochorenia a jeho šírenie je trestným činom, akokoľvek si túto problematiku daná osoba zľahčuje.

Výučba zatiaľ normálne beží. Zatiaľ. Ale v súlade s paragrafom 141 ods. 3 písm. d) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ponúkam až do odvolania zamestnancom fakulty (ktorí sú presvedčení o veľkom nebezpečenstve na pôde fakulty), ak nebude ohrozená výučba a normálny beh našej inštitúcie, pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje podľa pokynov svojho vedúceho zamestnanca. Prosím vedúcich pracovísk, osobitne parametrických, aby boli v takýchto prípadoch (mimo pedagogických povinností) ústretoví a dôkladne preverili stanovené podmienky odpracovania. Ide zatiaľ o ponuku, nie o povinnosť. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a otázok sme pre vedúcich zamestnancov k dispozícii (so študijnými záležitosťami sa prosím obracajte na pani prodekanku doc. Slaninovú).  Predpokladám, že publikačná činnosť fakulty tak vzrastie do závratných výšin. Prosím všetkých pedagogických pracovníkov o vyššiu mieru tolerancie pri absencii študentov (napr. v prípade karantény) za predpokladu alternatívneho plnenia študijných povinností.

O ďalších krokoch Vás budem informovať v najbližších dňoch.

S úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

03.03.2020 Informácie z rektorátu Univerzity Komenského

Koronavírus: situáciu pozorne sledujeme

Univerzita Komenského v Bratislave si uvedomuje zodpovednosť voči študentom a zamestnancom najväčšej slovenskej univerzity. Pod vedením rektora UK Mareka Števčeka sa v pondelok 2. marca 2020 na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19). Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.

Pokračovanie na linku
https://fns.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/koronavirus-situaciu-pozorne-sledujeme/

01.03.2020 Koronavírus SARS-CoV-2

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

mnohí z Vás viete o reálnych nástrahách nového koronavírusu SARS-CoV-2 už na báze svojho profesionálneho zázemia viac ako ja sám. V každom prípade som pána rektora v tejto súvislosti minulý štvrtok poprosil o koordinované aktivity na univerzitnej pôde. V pondelok 2. 3. 2020 zasadne prvýkrát univerzitná pracovná skupina tematicky relevantných fakúlt (lekárske fakulty UK a PriF UK vrátane svojich infektológov a virológov), aby situáciu analyzovala a pravidelne aktualizovala prípadné opatrenia. Kolegovia z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied nám poslali niekoľko zhutnených praktických informácií, ktoré napokon boli aj zverejnené a sú všeobecne platné pri infekčných rizikách:

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8723&fbclid=IwAR1FP9GzQ9XK31jkPWYIoa3mRvrGdFEuvQDq-fzArDKMu002XjS1-BSL1CI

Vysoko pravdepodobne Vás v priebehu najbližších dní budem touto formou informovať o aktuálnych podnetoch v súvislosti s novým koronavírusom viackrát. V tomto momente len zdôrazňujem, že nie je nutné podliehať panike, ale rovnako je dôležité uvedomovať si potenciálne riziká. Tie v našich podmienkach nedokážeme nijako absolútne vylúčiť, ale o možnostiach istej redukcie možno hovoriť. Aj v intenciách Vašich zahraničných aktivít, ktoré sa aj v týchto dňoch u viacerých objavujú, na Vás dôrazne apelujem, aby ste v maximálnej možnej miere zredukovali návštevu rizikových oblastí v Európe a Ázii. Píšem o reálnych zahraničných cestách, ktoré evidujeme. Ak ste presvedčení o tom, že zrušenie účasti na konferencii  napr. v Benátkach alebo Číne (a podobných rizikových destináciách) bude viesť k totálnemu a ireverzibilnému  rozpadu Vašej vedeckej kariéry, žiadam Vás, aby ste po návrate strávili 14 dní v karanténe vo svojich domovoch s prácou na doma (alebo s dovolenkou) a neohrozovali  ani v najmenšom Vašich kolegov na fakulte. Môžte tak pokojne pracovať na kvalitných článkoch pre svoju katedru. Ale verím, že tie služobné cesty nie sú tak vážne...

Ďakujem Vám za pochopenie, s úctou, Peter Fedor, dekan fakulty