Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z pracovne dekana 2020

27.07.2020 Podujatia k 80. výročiu založenia PriF UK

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi,

napriek dovolenkovému obdobiu by som si touto formou dovolil upriamiť Vašu pozornosť na niekoľko podujatí v súvislosti s 80. výročím založenia našej fakulty. Priznám sa, že píšem tento mail trošku rozpačito a váhavo, pretože naše pôvodné jarné plány v tejto súvislosti zmarila korona-kríza a nik nevie presne predikovať, aká jeseň nás vlastne čaká. Pokiaľ ostaneme pesimistami, zabudnite na tento mail, ale ak pripustíme aspoň miernu dávku optimizmu, naše jubileum si pripomenieme sériou zaujímavých podujatí, ktorých rámcový prehľad nájdete na odkaze:

Okrem slávnostného zasadnutia akademickej obce v aule UK v októbri 2020 sme na jesenné obdobie pripravili zaujímavé kolokvium o histórií prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska (od Univerzity Istropolitany po našu Prírodovedeckú fakultu UK) s tematickou výstavou vo vstupnom respíriu. Veď ruku na srdce, kedy naposledy ste sa niečo dozvedeli o formovaní našej fakulty v pohnutom vojnovom období, alebo o našťastie len krátkodobom odčlenení tzv. Fakulty geologicko-geografických vied v 50tych rokoch. Pre viac intelektuálne duše čaká jubilejný piknik s dúškou umenia v Botanickej záhrade, pre študentov narodeninová párty Semestrobranie. Tých podujatí je viac a s dozrievaním času Vás budeme informovať podrobnejšie.

Nezabudnite však, prosím, že všetky tieto plány môžu v pandemickej situácii ľahko stroskotať, urobíme však všetko pre ich zdárny priebeh. Verím, že Vás aspoň niektoré oslovia.

S úctou, Peter Fedor

12.05.2020 Oddelenie prevádzky

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave patrí nesporne k tým najprestížnejším vedecko-pedagogickým inštitúciám na Slovensku. Koncentruje v sebe významný intelektuálny potenciál, inovatívnosť a originalitu. Ale inštitúcia dokáže stáť na pevných nohách nielen vďaka svojim nosným a renomovaným pedagógom a vedeckým pracovníkom. Obzvlášť v prípade našej nie práve utešenej budovy tvorí nenahraditeľnú ingredienciu aj oddelenie prevádzky, ktoré robí všetko pre to, aby múry a strechy vydržali aspoň do generálnej rekonštrukcie v rámci projektu ACCORD. Je zbytočné kontemplovať nad otázkou, ktorí zamestnanci fakulty sú naozaj najdôležitejší. Azda špičkoví emeritní profesori? Talentovaní študenti? Vrátnici? Vedenie? Je celkom isté, že strádanie ktorýchkoľvek z nich pocítia aj tí ostatní.

V intenciách aktuálneho predpisu o oceneniach PriF UK, schválilo jej Vedenie návrh udeliť čestné uznanie pánovi Vladimírovi Grachovi, pracovníkovi oddelenia prevádzky, ktorý sa počas svojho nenápadného a skromného pôsobenia s nezabudnuteľným imidžom stal do istej miery dôležitou súčasťou našej prevádzky ako človek, ktorý rád a neodkladne pomáha pri všetkých manuálnych prácach. Celkom iste si čestné uznanie nás skôr akademických zamestnancov zaslúži. Ocenenie prevzal pán Grach na zasadnutí Vedenia PriF UK dňa 12. mája 2020.

01.05.2020 Požiar v areáli komunitnej záhrady

1.máj 2020 pôsobil pre mnohých z nás skôr oddychovo. V skorých ranných hodinách však spôsobil nemálo stresu našim vrátnikom pánovi Peťkovi a pánovi Pardubskému, ktorí pri pravidelnej obchôdzke spozorovali v areáli komunitnej záhrady požiar. Vďaka naozaj promptnému zásahu, asistencii pána Brankoviča a Ing. Púčikovej a neskôr práci privolaných hasičov bol požiar zlikvidovaný. Príčina nie je úplne objasnená, ale vysoko pravdepodobne súvisí s nepozornosťou nepozvaných návštevníkov altánku.

Dekan fakulty udelil v tejto súvislosti dňa 12. mája 2020 na zasadnutí Vedenia PriF UK pochvalu všetkým spomínaným aktérom, ktorým sa podarilo minimalizovať naozaj potenciálne vážne riziká v momente, keď sa požiar dostal až do bezprostrednej blízkosti budovy.

09.04.2020 k Veľkej noci

Milá akademická obec, milé kolegyne, kolegovia, doktorandi a študenti,

dovoľte krátku citáciu z archívnych dokumentov UK (aj práce Štulrajterovej, 2017) o dianí na sotva narodenej Prírodovedeckej fakulte v povstaleckom roku 1944 a krátko po ňom:

"Posledný akademický rok existencie Slovenskej republiky prebiehal už len formálne a bol silne narušený vojnovými udalosťami. Úroveň vysokoškolského štúdia utrpela povolávaním vysokoškolákov do mimoriadnej vojenskej služby. Rektor univerzity prof. Valentin nabádal Akademický senát, aby sa napriek ťažkostiam prednášalo a aby sa aspoň formálne urobilo povinnostiam zadosť. Dekan filozofickej fakulty prof. Novák si sťažoval, že ťažko sa dá prednášať, lebo na jednu prednášku prídu štyria poslucháči a na ďalšiu už len traja, aj to celkom iní. Profesorský zbor sa veľmi skepticky vyjadroval i k začiatku letného semestra, napriek tomu, že predpokladali jeho slabú realizáciu, cítili povinnosť ho začať."

Nuž keď sme to zvládli počas bombardovania, zvládneme to i teraz pri aplikácii "biologických zbraní". Áno, veľa aspektov je špecifických, nie je ľahké pre pedagógov v takýchto podmienkach prednášať, ale rovnako študenti majú čo robiť, aby do seba vsiakli všetky informácie. Prosím, zachovajme si náš akademický nadhľad a toleranciu, obzvlášť s ukončovaním záverečných prác, veľkorysosť je esenciálna z oboch strán. O 50 rokov budú títo absolventi rozprávať svojim vnúčatám, že to sú práve oni, ktorí v koronačase robili skúšky. Prežijeme to. Urobme všetko pre to, aby záverečné práce za niečo stáli, upravme ich ciele, koncepciu, ale hlavne nečakajme, že ten spis bude v týchto podmienkach úplne bezchybný. To je postulát tohto mailu pre končiacich študentov a rovnako aj ich pedagógov.  Nejde o znak zníženia našich nárokov, ale odpoveď na mimoriadnu situáciu, ktorá tu naposledy bola niekedy vo vojnovom období.

Optimizmus je nutný nielen pri výučbe, ale rovnako musíme úspešne zvládať aj limitované možnosti pre vedeckú činnosť (aby sme sa v budúcnosti príliš neprepadli na výkone). Ani vedenie fakulty sa veľmi nemôže odpútať od stresu, ktorý mu prinášajú právne ale predovšetkým ekonomické konsekvencie. Neklesli sme stále na platoch, hoci mnohé inštitúcie tak urobili. Usilujeme sa hľadať rezervy inde a zostaviť provizórny rozpočet tak, aby naši zamestnanci pociťovali recesiu naozaj minimálne. Uvidíme, kam sa ten vývoj pohne.

Dovoľte mi zaželať Vám všetkým čo najpokojnejšie veľkonočné sviatky a aspoň krátke vypnutie z tohto stresového obdobia. Tie najväčšie skúšky trpezlivosti a vzájomnej tolerancie sú ešte pred nami.

S úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

01.03.2020 Koronavírus SARS-CoV-2

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

mnohí z Vás viete o reálnych nástrahách nového koronavírusu SARS-CoV-2 už na báze svojho profesionálneho zázemia viac ako ja sám. V každom prípade som pána rektora v tejto súvislosti minulý štvrtok poprosil o koordinované aktivity na univerzitnej pôde. V pondelok 2. 3. 2020 zasadne prvýkrát univerzitná pracovná skupina tematicky relevantných fakúlt (lekárske fakulty UK a PriF UK vrátane svojich infektológov a virológov), aby situáciu analyzovala a pravidelne aktualizovala prípadné opatrenia. Kolegovia z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied nám poslali niekoľko zhutnených praktických informácií, ktoré napokon boli aj zverejnené a sú všeobecne platné pri infekčných rizikách:

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8723&fbclid=IwAR1FP9GzQ9XK31jkPWYIoa3mRvrGdFEuvQDq-fzArDKMu002XjS1-BSL1CI

Vysoko pravdepodobne Vás v priebehu najbližších dní budem touto formou informovať o aktuálnych podnetoch v súvislosti s novým koronavírusom viackrát. V tomto momente len zdôrazňujem, že nie je nutné podliehať panike, ale rovnako je dôležité uvedomovať si potenciálne riziká. Tie v našich podmienkach nedokážeme nijako absolútne vylúčiť, ale o možnostiach istej redukcie možno hovoriť. Aj v intenciách Vašich zahraničných aktivít, ktoré sa aj v týchto dňoch u viacerých objavujú, na Vás dôrazne apelujem, aby ste v maximálnej možnej miere zredukovali návštevu rizikových oblastí v Európe a Ázii. Píšem o reálnych zahraničných cestách, ktoré evidujeme. Ak ste presvedčení o tom, že zrušenie účasti na konferencii  napr. v Benátkach alebo Číne (a podobných rizikových destináciách) bude viesť k totálnemu a ireverzibilnému  rozpadu Vašej vedeckej kariéry, žiadam Vás, aby ste po návrate strávili 14 dní v karanténe vo svojich domovoch s prácou na doma (alebo s dovolenkou) a neohrozovali  ani v najmenšom Vašich kolegov na fakulte. Môžte tak pokojne pracovať na kvalitných článkoch pre svoju katedru. Ale verím, že tie služobné cesty nie sú tak vážne...

Ďakujem Vám za pochopenie, s úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

Bližšie informácie o koronavíruse

10.02.2020 Biologická stanica Šúr

ktorá bola dlhé roky dôležitou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti fakulty, zažila v posledných rokoch značný úpadok svojich početných objektov. Nie je nutné zamýšľať sa nad otázkou, aké súvislosti k tomu viedli a prispeli. Našim primárnym cieľom, je devastáciu stanice zastaviť a nájsť jej zmysluplné poslanie, možno na hranici základného výskumu a aplikovaných prírodovedných disciplín. Dňa 10. februára 2020 navštívili tento objekt viacerí členovia Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave v sprievode nás prírodovedcov a pod  záštitou rektora UK, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. sme načrtli viacero možných platforiem na jeho budúce využitie od oblasti druhovej ochrany (osobitne rehabilitácie ekosozologicky významných druhov) po animoterapiu (osobitne hipotrapiu).

24.01.2020 Deň otvorených dverí 2020

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/

Tohtoročné podujatie DOD možno hodnotiť, sine ira et studio, ako skutočne vydarené. Kvantitatívne, keďže sme pravdepodobne zaznamenali najvyšší počet prítomných záujemcov o štúdium (cca 500) za posledné roky (mierne vyšší ako minulý rok), no rovnako i kvalitatívne, keďže v mnohých prípadoch nešlo o "hluchonemú" masu, ale o rozhľadených mladých ľudí s jasnou predstavou, prečo chcú študovať práve u nás.

Vo všeobecnosti bola akcia výborná, na chodbách a v učebniach bolo cítiť Váš entuziazmus a ochotu prispieť k propagácii prírodovedného štúdia. Dovoľte mi, milé kolegyne a ctení kolegovia, poďakovať Vám za každý príspevok k dnešnému podujatiu, študenti odchádzali spokojní a iste intenzívne premýšľajúci, ktorý z tej širokej škály programov bude ten pravý. Osobitne by som chcel poďakovať členom Študentskej komory AS (pod vedením Dr. Kondekovej), ktorí k príprave podujatia prispeli absolútne kľúčovým podielom.

DOD 2020 bol akciou, kde fakulta skutočne žila ako jednotný organizmus s jednotným cieľom prilákať talentovaných študentov. Bol to veľmi príjemný pocit. Ešte raz úprimná vďaka, s úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

Autor fotky: Vlado Kuric

22.01.2020 Stretnutie zamestnancov PriF UK a Vedenia PriF UK so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Dňa 22.januára 2020 sa v priestoroch prezentačného centra AMOS konalo stretnutie zamestnancov a vedenia fakulty s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Akciu zorganizovala odborová organizácia pri Prírodovedeckej fakulte UK, pod vedením jej predsedníčky PharmDr. Ivici Sigmundovej, PhD. Na stretnutie prijali pozvanie predseda OZ PŠaV, Ing. Pavol Ondek, podpredseda združenia pre Vysoké školy, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a právnik odborov, Mgr. Martin Mikluš.

Ing. Ondek informoval prítomných o posledných výsledkoch kolektívneho vyjednávania, hlavne v oblasti navyšovania platov a výhod v platnej Vyššej KZ na roky 2019-2020. Ďalej predstavil Deklaráciu, ktorú zväz zaslal všetkým relevantným politickým subjektom kandidujúcim vo voľbách do NRSR s návrhmi riešenia problémov školstva v nasledujúcom období

Dr. Sigmundová prezentovala Kolektívne zmluvy UK a Prírodovedeckej fakulty a informovala o benefitoch pre zamestnancov nad rámec Zákonníka práce.

07.01.2020 Novoročný príhovor dekana

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

Iste mi nebudete mať za zlé, ak s dnešnou podporou pána rektora začnem odvíjať myšlienky svojho naozaj krátkeho novoročného vstupu na prahu 80tín našej fakulty entuziazmom, ktorý etablovanie našej inštitúcie vždy sprevádzal.  Veď práve začiatkom roku 1940, teda presne pred 80 rokmi, bolo pre etablovanie vznikajúcej Prírodovedeckej fakulty potrebné z Ministerstva školstva a národnej osvety získať "celých" 70 000 slovenských korún. To bol entuziazmus a skromnosť. Dnes pravda nestačí ani 30 miliónová dotácia z projektu ACCORD.  Rok 2020 bude nesporne pre našu fakultu rokom jubilejným, mal by byť celkom určite akademickým laudáciom a kontempláciou, aké dôležité je poslanie prírodovedcov v modernom a excelentnom vysokoškolskom vzdelávaní a apelom na súčasnú spoločnosť, že pri súčasnej štátnej podpore prírodovedného vzdelávania, nás o pár rokov budú musieť operovať politológovia a posúvať hranice ľudského poznania prírody ostane na pleciach absolventov sociálnej práce.

Ale som optimistom. Ak naša alma mater pohladí svoje jediné vojnové dieťa, teda našu fakultu, úprimným rešpektom a pomôže jej formovať v súčasnej spoločnosti lásku ku vzdelaniu, vede ale rovnako aj ku prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, je to znak pevnej jednoty univerzitného zväzku.

Prajem Vám, milé kolegyne a vážení kolegovia všetko najlepšie do celého nášho jubilejného roku 2020, veľa akademických snov, akademickej fantázie, ktorá má blízko k akademickej invencii a entuziazmu, že po ACCORDE sa zrazu prebudíme v rozprávkovejšom akademickom prostredí.

[ Fotka1.jpg ]    [ Fotka2.jpg ]

Na fotke je prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. dekan fakulty