Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z pracovne dekana 2020

28.09.2020 Režim zimného semestra 2020/2021

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ctení doktorandi,

keď som pred pár dňami zdôrazňoval, že organizácia výučby sa na našej fakulte môže meniť rýchlejšie ako jesenná farba stromov okolo našej budovy, myslel som to celkom vážne. Aj vzhľadom na neutešenú pandemickú situáciu, mnoho pozitívne testovaných pedagógov a študentov na pôde UK, veľmi neuvážené porušovanie hygienických nariadení mnohých na internátoch ubytovaných študentov vydávam v súlade s vnútorným predpisom UK v Bratislave 15/2020 nasledujúci príkaz dekana (VP PriF UK 15/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a pedagogickej praxe na PriF UK na zimný semester akademického roka 2020/2021):

https://fns.uniba.sk/o-fakulte/legislativa/smernice-a-prikazy-dekana/

Od pondelka 5. októbra 2020 budú všetky vzdelávacie činnosti v študijných programoch prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia prebiehať dištančnou metódou. V odôvodnených výnimočných prípadoch povoľujem študentom končiacich ročníkov druhého stupňa štúdia individuálnu prácu v laboratóriu v súvislosti s experimentálnym charakterom ich záverečnej práce, pričom v laboratóriu môžu byť prítomné súčasne najviac dve osoby. O opodstatnenosti jednotlivých prípadov rozhodne vedúci pracoviska, ktorý zároveň stanoví optimálny harmonogram práce v laboratóriu s cieľom minimalizácie zdravotných rizík.

Doktorandské štúdium prebieha zatiaľ štandardne prezenčnou metódou.

Vzdelávacie činnosti sú pracoviská povinné uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. Za kvalitu vzdelávacieho procesu je zodpovedný vedúci príslušného pracoviska. 

Organizáciou pedagogickej praxe je poverený vedúci Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK.

Každé výučbové pracovisko je povinné určiť technického koordinátora pre dištančné vzdelávanie zodpovedného za usmerňovanie zamestnancov výučbového pracoviska v oblasti dištančného vzdelávania a komunikáciu s Centrom informačných technológii UK. Vedúci každého výučbového pracoviska nahlási do 29. septembra 2020 do 16:00 meno určeného technického koordinátora prostredníctvom formulára dostupného na linku: http://kmn.sk/koordinatori

CIT UK následne zabezpečí vyškolenie jednotlivých technických koordinátorov.

V ostatných skutočnostiach je záväzný Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č.15/2020 zo dňa 28.9.2020

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Pr_2020_15.pdf

O ďalších špecifikách výučby Vás bude informovať pani doc. Slaninová, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium.

Prosím Vás všetkých o veľkú dávku tolerancie. Pedagógov ku študentom a študentov ku pedagógom. Pravdepodobne bude ešte horšie... súčasný režim nie je trestom, ale ešte stále akceptovateľným kompromisom. Možno o pár dní fakultu úplne uzatvoríme. Verte, prosím, že to nie je ľahké pre nikoho z nás a v tomto momente nepomôžu ani nemiestne sťažnosti, úpenlivý plač ani absurdné výnimky. Ale na druhej strane všetci vieme, že prírodovedci sú tí najtalentovanejší pedagógovia a najprispôsobivejší študenti. Raz budeme na túto dobu s úsmevom spomínať.

S úctou a vďakou za Vašu toleranciu, Peter Fedor, dekan fakulty

23.09.2020 Odborné sympózium a výstava k 80. jubileu PriF UK

v rámci 80. jubilea našej fakulty nás síce pandemická situácia prinútila niektoré zo sprievodných podujatí presunúť na jar budúceho roka, nie však všetky. Dovolím si upriamiť Vašu pozornosť na odborné sympózium "Viac ako sto rokov" o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska s osobitným zreteľom na zaujímavosti prvých rokov existencie PriF UK krátko po vojne. Väčšina archívnych materiálov sa síce nenávratne stratila, no podarilo sa nám získať mnohé cenné materiály, ktoré starostlivo ukladáme do zbierkových fondov. Prednášať budú viacerí naši kolegovia, ale rovnako aj profesionálni historici (vrátane zahraničných), aby sme sa tak dozvedeli, na akých slávnych tradíciách sa Prírodovedecká fakulta UK vlastne etablovala.  V stredu 23. septembra 2020 prebehne toto sympózium v priestoroch CPS+ podľa programu:

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/fakulta/2020/Program_kolokvium_PriF_UK.pdf

Dodržanie protipandemických opatrení výrazne limituje počet divákov, preto sme pre Vás pripravili odkaz, prostredníctvom ktorého sa vo svojom počítači priamo napojíte na podujatie. Stačí kliknúť:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8a8ec0567d05477498b850c744b0f719%40thread.tacv2/1600678091043?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2270368cce-82cf-4937-a086-f6072982a4a0%22%7d

V strede podujatia prebehne aj slávnostné otvorenie výstavy Per aspera ad astra pred Ch1 - 1 s unikátnymi predmetmi, vrátane inkunábuly (prvotlače z 1490) z čias našej predchodkyne Univerzity Istropolitany, unikátneho Mathiolliho herbáru z konca 16. storočia, vzácneho preparátu holuba sťahovavého, ktorý ako druh vyhynul na Zemi v roku 1914, atď.

Možno je toto jubileum menej o pamätných metáloch, ale o to vzácnejšie sú čriepky našej histórie, ktorých sa môžete takmer priamo dotknúť.

Teším sa na stretnutie s Vami, s úctou, Peter Fedor, dekan PriF UK

20.09.2020 Namiesto otvorenia akademického roka v aule UK

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

v tejto podivuhodnej dobe bez oficiálneho otvorenia nového akademického roka v aule UK, so strachom priblížiť sa jeden k druhému  a s neutíchajúcou "vôňou" dezinfekčných prostriedkov by som Vás rád všetkých ubezpečil, že zimný semester 2020 naozaj začína. Jeho reálna podoba sa bude pravdepodobne meniť rýchlejšie ako jesenný šat stromov okolo fakulty. Áno, všetci sme sa zhodli, že prírodovedné vzdelávanie má ďaleko od politológie a neprebieha najideálnejšie v online priestore. Preto sa Vám za každú cenu usilujeme vyjsť v ústrety aspoň istou mierou prezenčnej výučby, aby minimálne cvičenia a semináre prebehli so zapojením všetkých zmyslov. Možno to tak ostane do konca semestra a možno fakultu zavrieme už budúci mesiac. Celé je to o našej disciplíne, prevencii, rešpekte voči zdraviu ostatných študentov i pedagógov. Corona veľmi rýchlo vycíti, kde je vítaná...

Práve v týchto súvislostiach si dovolím zdôrazniť, že režim výučby môže v súvislosti s meniacou sa pandemickou situáciu a s relevantnými usmerneniami príslušných odborných fór podliehať častým zmenám. Naša fakulta nebude hazardovať so zdravím členov svojej akademickej obce. Sledujte, prosím, aktuálne usmernenia na webovej stránke fakulty a rovnako maily vo Vašich schránkach.

Ozaj podivuhodná doba. Skutočne nám trošku pripomína začiatky fakulty pred presne 80 rokmi. Napriek prvému akademickému roku 1940/1941 bolo vzdelávanie v jesenných mesiacoch 1940 skôr úsmevným príbehom, veď prví profesori Prírodovedeckej fakulty boli menovaní až 1. októbra. No a úsmevne dodávam, že štúdium geografie bolo v tých časoch pod prírodovedné vzdelávanie prichýlené len ako "štúdium duchovedné". Dobre, že nám ostalo. Teda, akokoľvek to v tejto pandemickej dobe vyzerá chaoticky, profesorov máme a tí dokážu naše prírodovedné vzdelávanie excelentne zatraktívniť v akejkoľvek podobe, s rúškami aj bez nich.

Prajem Vám, milí moji kolegovia, čo najviac prezenčnej výučby, veľa trpezlivosti, invencie a tolerancie voči Vašim študentom, ktorí cítia obavy, či to v tejto situácii zvládnu. Zvládnu! A rovnako Vám, milí študenti, prajem čo najviac kontaktnej výučby (kde zacítite aj vôňu laboratória), veľa trpezlivosti, invencie a tolerancie voči Vašim pedagógom, ktorí cítia obavy, či to v tejto situácii zvládnu. Zvládnu! 

S úctou a vďakou za Vaše nasadenie, Peter Fedor, dekan

16.09.2020 Pozvánka na Športový deň

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi,

napriek všetkým hrôzam koronadoby si Vás v súlade so všetkými relevantnými opatreniami dovolím pozvať na tohtoročný športový deň, ktorý sa uskutoční v piatok 18.9.2020, od 9,00 v areáli Slávie Agrofert v Petržalke za Ekonomickou univerzitou. Tento rok bude výnimočný viacerými novinkami a v ducho nášho 80. jubilea. Prebehne exhibičný futbalový zápas medzi vedením UK (predpokladaný kapitán tímu - pán rektor) a PriF UK a keďže v našom tíme budú aj takí "športovci" ako ja (Fedor útok, Neogrády brankár), bez Vašej podpory nemáme šancu vyhrať. Rovnako preťahovanie lanom (z ktorého ma neviem prečo už vyradili) bude plné adrenalínu. No a dozvedel som sa, že sa možno chystá aj obdoba Sparťana (na lane) pre tých najsilnejších.

Prosíme záujemcov, aby sa za jednotlivé pracoviská  prihlásili z dôvodu zabezpečenia občerstvenia do 16.9.2020 na adresu martin.mokosakuniba.sk

Teším sa na Vás všetkých, verím, že počasie ako tak vyjde a korona sa aspoň na chvíľku stiahne.

03.09.2020 KORONA - aktuálne informácie

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

akoby nik z nás nechcel uveriť, že sme sa korony stále ešte nezbavili. Sme typické biologické tvory: na jar pri jednom prípade COVIID neuveriteľne opatrní, dnes, už s istými skúsenosťami, pri stovkách chorých neuvážene smelí. Zdá sa však, že zimný semester 2020 bude v mnohom podobný tomu predchádzajúcemu. Kým to však celé nepraskne a nezavrieme fakultu, urobíme všetko pre to, aby ani zďaleka nebol tak virtuálny a aby sme sa v čo najintenzívnejšej miere priblížili normálnemu vysokoškolskému vzdelávaniu. Ale bez obmedzení to jednoducho nepôjde, veď už teraz je jasné, že na jeseň prebehne najmenej kombinovaná metóda výučby a minimálne na počet študentov veľké prednášky (nad 200 študentov bez výnimky) sa dištančnej formy iste nezbavia. Ďakoval som Vám začiatkom prázdnin za Vašu trpezlivosť a toleranciu rozmanitých hygienických obmedzení v širokom spektre akademického života, ale dnes je zrejmé, že tak budem robiť aj v najbližších mesiacoch. Miera prezenčnej výučby bude v mnohom závisieť aj na našej disciplíne a tolerancii voči ostatným. Inak to nepôjde.

Celá situácia mi tak trošku pripomína známu buranskú báseň z 13. storočia, ktorá začína slovami : O Fortuna, velut luna, statu variabilis, semper crescis aut decrescis; teda o neustále sa meniacom mesiaci, ktorý raz rastie a zas mizne. Každý deň nové inštrukcie a predstavy na všetkých úrovniach... V každom prípade Vám budeme na fakultnej stránke 

prinášať všetky dôležité aktuálne dokumenty k jednotlivým aspektom koronadoby v akademickom svete. Dnes pridávam aktuálne usmernenia PriF UK najmä k zahraničným cestám: 

ale postupne pribudnú aj informácie k rozvrhu, výučbe a celkovej organizácii semestra. Prosím, sledujte ich pravidelne, od miery ich dodržiavania totiž závisí forma výučby do najbližších mesiacov.

Ďakujem Vám všetkým za naozaj pragmatický a profesionálny prístup k celej situácii,

s úctou, peterfedor

17.-21.08.2020 Detský letný tábor "Týždeň prírody"

Akákoľvek prestížna výskumná fakulta s akýmkoľvek vysokým počtom špičkových vedeckých tímov a akoukoľvek excelentnou infraštruktúrou dokáže plne napredovať len v momente, keď sa skúsenosti jej renomovaných osobností spájajú s talentom a entuziazmom mladých ľudí. Študenti vnášajú na riešenie problémov často nečakané otázky nezahmlené komplikovanosťou riešení. Diskutujú a pochybujú tak, ako by si to skúsení profesori už nedovolili. A keďže dubium est initium sapientiae, teda pochybovanie je základom múdrosti, práca s mladými ľuďmi sa vždy oplatí. Aj z týchto dôvodov posúva naša fakulta už tradične rozsah svojich aktivít až na najmladšiu kohortu zanietených prírodovedcov. Napriek špecifických hygienickým opatreniam prebehol na pôde fakulty (a prvýkrát aj v revitalizovanej Výskumnej stanici Šúr) aj tento rok Týždeň prírody pre tie najmenšie prírodovedné talenty v celom širokom spektre prírodných vied. Iste sú medzi nimi aj naši budúci študenti. Prof. Peter Fedor, dekan PriF UK, odovzdal v piatok 21. augusta 2020 všetkým účastníkom dekréty úspešného absolvovania tábora a vyjadril želanie, že sa k nám mnohí z nich zavítajú aj budúci rok. Osobitná vďaka patrí v tomto zmysle dr. Michaele Dörnhöferovej za dôkladnú prípravu celej akcie.

27.07.2020 Podujatia k 80. výročiu založenia PriF UK

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi,

napriek dovolenkovému obdobiu by som si touto formou dovolil upriamiť Vašu pozornosť na niekoľko podujatí v súvislosti s 80. výročím založenia našej fakulty. Priznám sa, že píšem tento mail trošku rozpačito a váhavo, pretože naše pôvodné jarné plány v tejto súvislosti zmarila korona-kríza a nik nevie presne predikovať, aká jeseň nás vlastne čaká. Pokiaľ ostaneme pesimistami, zabudnite na tento mail, ale ak pripustíme aspoň miernu dávku optimizmu, naše jubileum si pripomenieme sériou zaujímavých podujatí, ktorých rámcový prehľad nájdete na odkaze:

Okrem slávnostného zasadnutia akademickej obce v aule UK v októbri 2020 sme na jesenné obdobie pripravili zaujímavé kolokvium o histórií prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska (od Univerzity Istropolitany po našu Prírodovedeckú fakultu UK) s tematickou výstavou vo vstupnom respíriu. Veď ruku na srdce, kedy naposledy ste sa niečo dozvedeli o formovaní našej fakulty v pohnutom vojnovom období, alebo o našťastie len krátkodobom odčlenení tzv. Fakulty geologicko-geografických vied v 50tych rokoch. Pre viac intelektuálne duše čaká jubilejný piknik s dúškou umenia v Botanickej záhrade, pre študentov narodeninová párty Semestrobranie. Tých podujatí je viac a s dozrievaním času Vás budeme informovať podrobnejšie.

Nezabudnite však, prosím, že všetky tieto plány môžu v pandemickej situácii ľahko stroskotať, urobíme však všetko pre ich zdárny priebeh. Verím, že Vás aspoň niektoré oslovia.

S úctou, Peter Fedor

12.05.2020 Oddelenie prevádzky

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave patrí nesporne k tým najprestížnejším vedecko-pedagogickým inštitúciám na Slovensku. Koncentruje v sebe významný intelektuálny potenciál, inovatívnosť a originalitu. Ale inštitúcia dokáže stáť na pevných nohách nielen vďaka svojim nosným a renomovaným pedagógom a vedeckým pracovníkom. Obzvlášť v prípade našej nie práve utešenej budovy tvorí nenahraditeľnú ingredienciu aj oddelenie prevádzky, ktoré robí všetko pre to, aby múry a strechy vydržali aspoň do generálnej rekonštrukcie v rámci projektu ACCORD. Je zbytočné kontemplovať nad otázkou, ktorí zamestnanci fakulty sú naozaj najdôležitejší. Azda špičkoví emeritní profesori? Talentovaní študenti? Vrátnici? Vedenie? Je celkom isté, že strádanie ktorýchkoľvek z nich pocítia aj tí ostatní.

V intenciách aktuálneho predpisu o oceneniach PriF UK, schválilo jej Vedenie návrh udeliť čestné uznanie pánovi Vladimírovi Grachovi, pracovníkovi oddelenia prevádzky, ktorý sa počas svojho nenápadného a skromného pôsobenia s nezabudnuteľným imidžom stal do istej miery dôležitou súčasťou našej prevádzky ako človek, ktorý rád a neodkladne pomáha pri všetkých manuálnych prácach. Celkom iste si čestné uznanie nás skôr akademických zamestnancov zaslúži. Ocenenie prevzal pán Grach na zasadnutí Vedenia PriF UK dňa 12. mája 2020.

01.05.2020 Požiar v areáli komunitnej záhrady

1.máj 2020 pôsobil pre mnohých z nás skôr oddychovo. V skorých ranných hodinách však spôsobil nemálo stresu našim vrátnikom pánovi Peťkovi a pánovi Pardubskému, ktorí pri pravidelnej obchôdzke spozorovali v areáli komunitnej záhrady požiar. Vďaka naozaj promptnému zásahu, asistencii pána Brankoviča a Ing. Púčikovej a neskôr práci privolaných hasičov bol požiar zlikvidovaný. Príčina nie je úplne objasnená, ale vysoko pravdepodobne súvisí s nepozornosťou nepozvaných návštevníkov altánku.

Dekan fakulty udelil v tejto súvislosti dňa 12. mája 2020 na zasadnutí Vedenia PriF UK pochvalu všetkým spomínaným aktérom, ktorým sa podarilo minimalizovať naozaj potenciálne vážne riziká v momente, keď sa požiar dostal až do bezprostrednej blízkosti budovy.

09.04.2020 k Veľkej noci

Milá akademická obec, milé kolegyne, kolegovia, doktorandi a študenti,

dovoľte krátku citáciu z archívnych dokumentov UK (aj práce Štulrajterovej, 2017) o dianí na sotva narodenej Prírodovedeckej fakulte v povstaleckom roku 1944 a krátko po ňom:

"Posledný akademický rok existencie Slovenskej republiky prebiehal už len formálne a bol silne narušený vojnovými udalosťami. Úroveň vysokoškolského štúdia utrpela povolávaním vysokoškolákov do mimoriadnej vojenskej služby. Rektor univerzity prof. Valentin nabádal Akademický senát, aby sa napriek ťažkostiam prednášalo a aby sa aspoň formálne urobilo povinnostiam zadosť. Dekan filozofickej fakulty prof. Novák si sťažoval, že ťažko sa dá prednášať, lebo na jednu prednášku prídu štyria poslucháči a na ďalšiu už len traja, aj to celkom iní. Profesorský zbor sa veľmi skepticky vyjadroval i k začiatku letného semestra, napriek tomu, že predpokladali jeho slabú realizáciu, cítili povinnosť ho začať."

Nuž keď sme to zvládli počas bombardovania, zvládneme to i teraz pri aplikácii "biologických zbraní". Áno, veľa aspektov je špecifických, nie je ľahké pre pedagógov v takýchto podmienkach prednášať, ale rovnako študenti majú čo robiť, aby do seba vsiakli všetky informácie. Prosím, zachovajme si náš akademický nadhľad a toleranciu, obzvlášť s ukončovaním záverečných prác, veľkorysosť je esenciálna z oboch strán. O 50 rokov budú títo absolventi rozprávať svojim vnúčatám, že to sú práve oni, ktorí v koronačase robili skúšky. Prežijeme to. Urobme všetko pre to, aby záverečné práce za niečo stáli, upravme ich ciele, koncepciu, ale hlavne nečakajme, že ten spis bude v týchto podmienkach úplne bezchybný. To je postulát tohto mailu pre končiacich študentov a rovnako aj ich pedagógov.  Nejde o znak zníženia našich nárokov, ale odpoveď na mimoriadnu situáciu, ktorá tu naposledy bola niekedy vo vojnovom období.

Optimizmus je nutný nielen pri výučbe, ale rovnako musíme úspešne zvládať aj limitované možnosti pre vedeckú činnosť (aby sme sa v budúcnosti príliš neprepadli na výkone). Ani vedenie fakulty sa veľmi nemôže odpútať od stresu, ktorý mu prinášajú právne ale predovšetkým ekonomické konsekvencie. Neklesli sme stále na platoch, hoci mnohé inštitúcie tak urobili. Usilujeme sa hľadať rezervy inde a zostaviť provizórny rozpočet tak, aby naši zamestnanci pociťovali recesiu naozaj minimálne. Uvidíme, kam sa ten vývoj pohne.

Dovoľte mi zaželať Vám všetkým čo najpokojnejšie veľkonočné sviatky a aspoň krátke vypnutie z tohto stresového obdobia. Tie najväčšie skúšky trpezlivosti a vzájomnej tolerancie sú ešte pred nami.

S úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

01.03.2020 Koronavírus SARS-CoV-2

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

mnohí z Vás viete o reálnych nástrahách nového koronavírusu SARS-CoV-2 už na báze svojho profesionálneho zázemia viac ako ja sám. V každom prípade som pána rektora v tejto súvislosti minulý štvrtok poprosil o koordinované aktivity na univerzitnej pôde. V pondelok 2. 3. 2020 zasadne prvýkrát univerzitná pracovná skupina tematicky relevantných fakúlt (lekárske fakulty UK a PriF UK vrátane svojich infektológov a virológov), aby situáciu analyzovala a pravidelne aktualizovala prípadné opatrenia. Kolegovia z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied nám poslali niekoľko zhutnených praktických informácií, ktoré napokon boli aj zverejnené a sú všeobecne platné pri infekčných rizikách:

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8723&fbclid=IwAR1FP9GzQ9XK31jkPWYIoa3mRvrGdFEuvQDq-fzArDKMu002XjS1-BSL1CI

Vysoko pravdepodobne Vás v priebehu najbližších dní budem touto formou informovať o aktuálnych podnetoch v súvislosti s novým koronavírusom viackrát. V tomto momente len zdôrazňujem, že nie je nutné podliehať panike, ale rovnako je dôležité uvedomovať si potenciálne riziká. Tie v našich podmienkach nedokážeme nijako absolútne vylúčiť, ale o možnostiach istej redukcie možno hovoriť. Aj v intenciách Vašich zahraničných aktivít, ktoré sa aj v týchto dňoch u viacerých objavujú, na Vás dôrazne apelujem, aby ste v maximálnej možnej miere zredukovali návštevu rizikových oblastí v Európe a Ázii. Píšem o reálnych zahraničných cestách, ktoré evidujeme. Ak ste presvedčení o tom, že zrušenie účasti na konferencii  napr. v Benátkach alebo Číne (a podobných rizikových destináciách) bude viesť k totálnemu a ireverzibilnému  rozpadu Vašej vedeckej kariéry, žiadam Vás, aby ste po návrate strávili 14 dní v karanténe vo svojich domovoch s prácou na doma (alebo s dovolenkou) a neohrozovali  ani v najmenšom Vašich kolegov na fakulte. Môžte tak pokojne pracovať na kvalitných článkoch pre svoju katedru. Ale verím, že tie služobné cesty nie sú tak vážne...

Ďakujem Vám za pochopenie, s úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

Bližšie informácie o koronavíruse

10.02.2020 Biologická stanica Šúr

ktorá bola dlhé roky dôležitou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti fakulty, zažila v posledných rokoch značný úpadok svojich početných objektov. Nie je nutné zamýšľať sa nad otázkou, aké súvislosti k tomu viedli a prispeli. Našim primárnym cieľom, je devastáciu stanice zastaviť a nájsť jej zmysluplné poslanie, možno na hranici základného výskumu a aplikovaných prírodovedných disciplín. Dňa 10. februára 2020 navštívili tento objekt viacerí členovia Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave v sprievode nás prírodovedcov a pod  záštitou rektora UK, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. sme načrtli viacero možných platforiem na jeho budúce využitie od oblasti druhovej ochrany (osobitne rehabilitácie ekosozologicky významných druhov) po animoterapiu (osobitne hipotrapiu).

24.01.2020 Deň otvorených dverí 2020

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/

Tohtoročné podujatie DOD možno hodnotiť, sine ira et studio, ako skutočne vydarené. Kvantitatívne, keďže sme pravdepodobne zaznamenali najvyšší počet prítomných záujemcov o štúdium (cca 500) za posledné roky (mierne vyšší ako minulý rok), no rovnako i kvalitatívne, keďže v mnohých prípadoch nešlo o "hluchonemú" masu, ale o rozhľadených mladých ľudí s jasnou predstavou, prečo chcú študovať práve u nás.

Vo všeobecnosti bola akcia výborná, na chodbách a v učebniach bolo cítiť Váš entuziazmus a ochotu prispieť k propagácii prírodovedného štúdia. Dovoľte mi, milé kolegyne a ctení kolegovia, poďakovať Vám za každý príspevok k dnešnému podujatiu, študenti odchádzali spokojní a iste intenzívne premýšľajúci, ktorý z tej širokej škály programov bude ten pravý. Osobitne by som chcel poďakovať členom Študentskej komory AS (pod vedením Dr. Kondekovej), ktorí k príprave podujatia prispeli absolútne kľúčovým podielom.

DOD 2020 bol akciou, kde fakulta skutočne žila ako jednotný organizmus s jednotným cieľom prilákať talentovaných študentov. Bol to veľmi príjemný pocit. Ešte raz úprimná vďaka, s úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

Autor fotky: Vlado Kuric

22.01.2020 Stretnutie zamestnancov PriF UK a Vedenia PriF UK so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Dňa 22.januára 2020 sa v priestoroch prezentačného centra AMOS konalo stretnutie zamestnancov a vedenia fakulty s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Akciu zorganizovala odborová organizácia pri Prírodovedeckej fakulte UK, pod vedením jej predsedníčky PharmDr. Ivici Sigmundovej, PhD. Na stretnutie prijali pozvanie predseda OZ PŠaV, Ing. Pavol Ondek, podpredseda združenia pre Vysoké školy, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a právnik odborov, Mgr. Martin Mikluš.

Ing. Ondek informoval prítomných o posledných výsledkoch kolektívneho vyjednávania, hlavne v oblasti navyšovania platov a výhod v platnej Vyššej KZ na roky 2019-2020. Ďalej predstavil Deklaráciu, ktorú zväz zaslal všetkým relevantným politickým subjektom kandidujúcim vo voľbách do NRSR s návrhmi riešenia problémov školstva v nasledujúcom období

Dr. Sigmundová prezentovala Kolektívne zmluvy UK a Prírodovedeckej fakulty a informovala o benefitoch pre zamestnancov nad rámec Zákonníka práce.

07.01.2020 Novoročný príhovor dekana

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

Iste mi nebudete mať za zlé, ak s dnešnou podporou pána rektora začnem odvíjať myšlienky svojho naozaj krátkeho novoročného vstupu na prahu 80tín našej fakulty entuziazmom, ktorý etablovanie našej inštitúcie vždy sprevádzal.  Veď práve začiatkom roku 1940, teda presne pred 80 rokmi, bolo pre etablovanie vznikajúcej Prírodovedeckej fakulty potrebné z Ministerstva školstva a národnej osvety získať "celých" 70 000 slovenských korún. To bol entuziazmus a skromnosť. Dnes pravda nestačí ani 30 miliónová dotácia z projektu ACCORD.  Rok 2020 bude nesporne pre našu fakultu rokom jubilejným, mal by byť celkom určite akademickým laudáciom a kontempláciou, aké dôležité je poslanie prírodovedcov v modernom a excelentnom vysokoškolskom vzdelávaní a apelom na súčasnú spoločnosť, že pri súčasnej štátnej podpore prírodovedného vzdelávania, nás o pár rokov budú musieť operovať politológovia a posúvať hranice ľudského poznania prírody ostane na pleciach absolventov sociálnej práce.

Ale som optimistom. Ak naša alma mater pohladí svoje jediné vojnové dieťa, teda našu fakultu, úprimným rešpektom a pomôže jej formovať v súčasnej spoločnosti lásku ku vzdelaniu, vede ale rovnako aj ku prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, je to znak pevnej jednoty univerzitného zväzku.

Prajem Vám, milé kolegyne a vážení kolegovia všetko najlepšie do celého nášho jubilejného roku 2020, veľa akademických snov, akademickej fantázie, ktorá má blízko k akademickej invencii a entuziazmu, že po ACCORDE sa zrazu prebudíme v rozprávkovejšom akademickom prostredí.

[ Fotka1.jpg ]    [ Fotka2.jpg ]

Na fotke je prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. dekan fakulty