Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z pracovne dekana 2020

10.02.2020 Biologická stanica Šúr

ktorá bola dlhé roky dôležitou súčasťou terénnej vedeckovýskumnej činnosti fakulty, zažila v posledných rokoch značný úpadok svojich početných objektov. Nie je nutné zamýšľať sa nad otázkou, aké súvislosti k tomu viedli a prispeli. Našim primárnym cieľom, je devastáciu stanice zastaviť a nájsť jej zmysluplné poslanie, možno na hranici základného výskumu a aplikovaných prírodovedných disciplín. Dňa 10. februára 2020 navštívili tento objekt viacerí členovia Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave v sprievode nás prírodovedcov a pod  záštitou rektora UK, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. sme načrtli viacero možných platforiem na jeho budúce využitie od oblasti druhovej ochrany (osobitne rehabilitácie ekosozologicky významných druhov) po animoterapiu (osobitne hipotrapiu).

24.01.2020 Deň otvorených dverí 2020

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/

Tohtoročné podujatie DOD možno hodnotiť, sine ira et studio, ako skutočne vydarené. Kvantitatívne, keďže sme pravdepodobne zaznamenali najvyšší počet prítomných záujemcov o štúdium (cca 500) za posledné roky (mierne vyšší ako minulý rok), no rovnako i kvalitatívne, keďže v mnohých prípadoch nešlo o "hluchonemú" masu, ale o rozhľadených mladých ľudí s jasnou predstavou, prečo chcú študovať práve u nás.

Vo všeobecnosti bola akcia výborná, na chodbách a v učebniach bolo cítiť Váš entuziazmus a ochotu prispieť k propagácii prírodovedného štúdia. Dovoľte mi, milé kolegyne a ctení kolegovia, poďakovať Vám za každý príspevok k dnešnému podujatiu, študenti odchádzali spokojní a iste intenzívne premýšľajúci, ktorý z tej širokej škály programov bude ten pravý. Osobitne by som chcel poďakovať členom Študentskej komory AS (pod vedením Dr. Kondekovej), ktorí k príprave podujatia prispeli absolútne kľúčovým podielom.

DOD 2020 bol akciou, kde fakulta skutočne žila ako jednotný organizmus s jednotným cieľom prilákať talentovaných študentov. Bol to veľmi príjemný pocit. Ešte raz úprimná vďaka, s úctou, Peter Fedor, dekan fakulty

Autor fotky: Vlado Kuric

22.01.2020 Stretnutie zamestnancov PriF UK a Vedenia PriF UK so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

Dňa 22.januára 2020 sa v priestoroch prezentačného centra AMOS konalo stretnutie zamestnancov a vedenia fakulty s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Akciu zorganizovala odborová organizácia pri Prírodovedeckej fakulte UK, pod vedením jej predsedníčky PharmDr. Ivici Sigmundovej, PhD. Na stretnutie prijali pozvanie predseda OZ PŠaV, Ing. Pavol Ondek, podpredseda združenia pre Vysoké školy, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a právnik odborov, Mgr. Martin Mikluš.

Ing. Ondek informoval prítomných o posledných výsledkoch kolektívneho vyjednávania, hlavne v oblasti navyšovania platov a výhod v platnej Vyššej KZ na roky 2019-2020. Ďalej predstavil Deklaráciu, ktorú zväz zaslal všetkým relevantným politickým subjektom kandidujúcim vo voľbách do NRSR s návrhmi riešenia problémov školstva v nasledujúcom období

Dr. Sigmundová prezentovala Kolektívne zmluvy UK a Prírodovedeckej fakulty a informovala o benefitoch pre zamestnancov nad rámec Zákonníka práce.

07.01.2020 Novoročný príhovor dekana

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

Iste mi nebudete mať za zlé, ak s dnešnou podporou pána rektora začnem odvíjať myšlienky svojho naozaj krátkeho novoročného vstupu na prahu 80tín našej fakulty entuziazmom, ktorý etablovanie našej inštitúcie vždy sprevádzal.  Veď práve začiatkom roku 1940, teda presne pred 80 rokmi, bolo pre etablovanie vznikajúcej Prírodovedeckej fakulty potrebné z Ministerstva školstva a národnej osvety získať "celých" 70 000 slovenských korún. To bol entuziazmus a skromnosť. Dnes pravda nestačí ani 30 miliónová dotácia z projektu ACCORD.  Rok 2020 bude nesporne pre našu fakultu rokom jubilejným, mal by byť celkom určite akademickým laudáciom a kontempláciou, aké dôležité je poslanie prírodovedcov v modernom a excelentnom vysokoškolskom vzdelávaní a apelom na súčasnú spoločnosť, že pri súčasnej štátnej podpore prírodovedného vzdelávania, nás o pár rokov budú musieť operovať politológovia a posúvať hranice ľudského poznania prírody ostane na pleciach absolventov sociálnej práce.

Ale som optimistom. Ak naša alma mater pohladí svoje jediné vojnové dieťa, teda našu fakultu, úprimným rešpektom a pomôže jej formovať v súčasnej spoločnosti lásku ku vzdelaniu, vede ale rovnako aj ku prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, je to znak pevnej jednoty univerzitného zväzku.

Prajem Vám, milé kolegyne a vážení kolegovia všetko najlepšie do celého nášho jubilejného roku 2020, veľa akademických snov, akademickej fantázie, ktorá má blízko k akademickej invencii a entuziazmu, že po ACCORDE sa zrazu prebudíme v rozprávkovejšom akademickom prostredí.

[ Fotka1.jpg ]    [ Fotka2.jpg ]

Na fotke je prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. dekan fakulty