Výstava Per aspera ad astra

ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

September 2020

Výstava s akcentom na históriu prírodovedného vzdelávania spracováva informácie od vzniku prvej univerzity na území Slovenska Universitas Istropolitana, založenia Trnavskej univerzity, Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, Kráľovského verejného hospodárskeho kolégia - Collegium Regium Publicum Oeconomicum až po vznik Univerzity Komenského v Bratislave. Dozvedáme sa o formovaní štúdia prírodných vied v rámci Geografického  seminára Filozofickej fakulty UK a následnom vzniku Prírodovedeckej fakulty UK v roku 1940. Výstava nezabúda ani na históriu Botanickej záhrady UK, univerzitné obrady a používané insignie, štúdium na Prírodovedeckej fakulte do roku 1950, začlenenie Fakulty geologicko-geografických vied do PriF UK. Pozrieť si tiež môžete prehľad budov v ktorých sídlili súčasti našej fakulty. Výstava je doplnená o exponáty zo súkromných a fakultných zbierok.

Spolupráca: RNDr. Jaroslav Bella, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Viera Gregorovičová,

Eva Mituchová, doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc.

Koncepcia výstavy, texty a popisy: Mgr. Mária Grófová, Archív UK v Bratislave

Grafický dizajn: Bc. Margaréta Hernando, Archív UK v Bratislave

Universitas Istropolitana

Akademické obrady

Budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Budovy  [.pdf]  [.jpg]