Viac ako sto rokov

Odborné sympózium o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska
podujatie spojené s výstavou Per aspera ad astra
Kde: PriF UK - miestnosť CPS+
Kedy: 23. september 2020

Program_kolokvium_PriF_UK.pdf

Informácie o udalostiach k 80. výročiu PriF UK

Dekan PriF UK pozýva - Odborné sympózium a výstava k 80. jubileu PriF UK

v rámci 80. jubilea našej fakulty nás síce pandemická situácia prinútila niektoré zo sprievodných podujatí presunúť na jar budúceho roka, nie však všetky. Dovolím si upriamiť Vašu pozornosť na odborné sympózium "Viac ako sto rokov" o histórii prírodovedného vzdelávania na území dnešného Slovenska s osobitným zreteľom na zaujímavosti prvých rokov existencie PriF UK krátko po vojne. Väčšina archívnych materiálov sa síce nenávratne stratila, no podarilo sa nám získať mnohé cenné materiály, ktoré starostlivo ukladáme do zbierkových fondov. Prednášať budú viacerí naši kolegovia, ale rovnako aj profesionálni historici (vrátane zahraničných), aby sme sa tak dozvedeli, na akých slávnych tradíciách sa Prírodovedecká fakulta UK vlastne etablovala.  V stredu 23. septembra 2020 prebehne toto sympózium v priestoroch CPS+ podľa programu:

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/fakulta/2020/Program_kolokvium_PriF_UK.pdf

Dodržanie protipandemických opatrení výrazne limituje počet divákov, preto sme pre Vás pripravili odkaz, prostredníctvom ktorého sa vo svojom počítači priamo napojíte na podujatie. Stačí kliknúť:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8a8ec0567d05477498b850c744b0f719%40thread.tacv2/1600678091043?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2270368cce-82cf-4937-a086-f6072982a4a0%22%7d

V strede podujatia prebehne aj slávnostné otvorenie výstavy Per aspera ad astra pred Ch1 - 1 s unikátnymi predmetmi, vrátane inkunábuly (prvotlače z 1490) z čias našej predchodkyne Univerzity Istropolitany, unikátneho Mathiolliho herbáru z konca 16. storočia, vzácneho preparátu holuba sťahovavého, ktorý ako druh vyhynul na Zemi v roku 1914, atď.

Možno je toto jubileum menej o pamätných metáloch, ale o to vzácnejšie sú čriepky našej histórie, ktorých sa môžete takmer priamo dotknúť.

Teším sa na stretnutie s Vami, s úctou, Peter Fedor, dekan PriF UK

Zmena miestnosti.
Pôvodne malo byť podujatie v miestnosti AMOS.
Podujatie je presunuté do miestnosti CPS+