Mirko BOHUŠ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Bohuš, M., 1993: Porovnanie dvoch ornitocenóz porastov rozdielneho zloženia – územie Dunaja. Tichodroma, 5: 87 – 93. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:98376&fromLocationLink=false&theme=EPC

Bohuš, M., Lengyel, J., Rác, P., 2009: The White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in Slovakia. Denisia 27:. 79 – 83. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:224229&fromLocationLink=false&theme=EPC

Šplíchalová, P., Švec, P., Ghosh, A., Zurek, L., Oravcová, V., Radimerský, T., Bohuš, M., Literák, I., 2015: Prevalence, diversity and characterization of enterococci from three coraciiform birds. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology,107 (5): 1281 – 1289. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:299220&fromLocationLink=false&theme=EPC

Bohuš, M., 2019: Druhová ochrana.: Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava. 214 pp. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:354916&fromLocationLink=false&theme=EPC

Goffová, K., Krčmárik, S., Selnekovič, D., Langraf, V., Bohuš, M., Purkart, A., 2021: Does breeding habitat afect the amount of ants in the diet  of European bee-eater nestlings? Biologia. 76 (12): 1-9. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:383553&fromLocationLink=false&theme=EPC

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje): 

ITMS 2014+: 310011N463 -  riešiteľ. Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

VEGA 1/0332/18 – riešiteľ. Toxické účinky ťažkých kovov na fotosyntetizujúce organizmy a biotu v environmentálne znečistenom prostredí

LIFE19 IPE/SK/000003, Projekt LIFE - IP NATURA 2000 SVK  „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita, 2/L, 5 kreditov, P

Druhová ochrana, 3/Z, 3 kredity, P

Revitalizácia a manažment životného prostredia, 3/Z, 2 kredity, PV

Významné druhy živočíšnych spoločenstiev, 3/Z, 3 kredity, V

Pobytové znaky stavovcov, 3/Z, 2 kredity, V

Fotodokumentácia, 3Z, 2 kredity, V

Magisterské štúdium:

Metódy ekologického výskumu, 1/Z, 3 kredity, P

Diplomový seminár 1, 1/Z, 2 kredity, P

Ekosystémy Slovenska, 1/L, 4 kredity, P

Ekológia urbánnej krajiny, 2/Z, 3 kredity, P

Ochrana biodiverzity, 2/Z, 3 kredity, P

Medzinárodné aspekty druhovej ochrany, 2/L, 3 kredity, PV

Fauna vybraných typov biotopov, 1/L, 3 kredity, V

Oznamy

Mladý orliak morský (autor: M. Bohuš)

01.02.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji

sobotu 1. februára 2020 sa uskutoční ďalší ročník sčítania zimujúcej populácie orliaka morského na Dunaji. Sčítanie sa realizuje na pridelenom bode, z ktorého sčítateľ zaznamenáva do obdržanej mapky a formulára všetky pozorované orliaky v čase od 9:00 do 14:00. Doprava na pozorovací bod môže byť vlastná, prípadne sčítateľ môže byť dopravený na bod ako súčasť operačného teamu, ktorý spravidla tvorí osádka jedného auta. Po sčítaní sa sčítatelia, ktorí majú záujem, ustanovia na pohostenie do penziónu Hóstád v Gabčíkove. V prípade záujmu kontaktujte organizátora M. Bohuša mailom (mirko.bohusuniba.sk) zaslaním prihlasovacieho formulára (vzor z r. 2020). Prípadné otázky zodpoviem a každému vážnemu záujemcovi zašlem dokumentáciu a operačný manuál.

Za prípadný záujem ďakujem a ostávam s pozdravom: M. Bohuš.

Výskum a jeho aplikácia

Môj výskum je zameraný na vtáky mokraďových ekosystémov, predovšetkým lužných lesov Podunajska. Od roku 1991 sa venujem vtáčim spoločenstvám rôznych typov a sukcesných štádií podunajských vŕbovo-topoľových lužných lesov s nadstavbovým zámerom aplikácie výsledkov v ochrane prírody Podunajska. Z jednotlivých druhov sa venujem priestorovým vzťahom a vzťahom k prostrediu orliaka morského Haliaeetus albicilla v Podunajsku. Od roku 2002 organizujem a vyhodnocujem zimné sčítanie orliakov na rakúsko-slovenskom, slovenskom a slovensko-maďarskom úseku Dunaja. V 1990-tych rokoch som realizoval niekoľko projektov cielených na obnovu hniezdnej populácie tohto druhu v Podunajsku. Od roku 2001 som sa začal zaoberať aj krakľou belasou Coracias garrulus na jej poslednom známom hniezdisku na Slovensku. Až do zániku tejto populácie v r. 2010 som sa venoval skúmaniu jej hniezdnej biológie, preferencie lovných habitatov a veľkosti a štruktúre lovných okrskov, ako i potrave a potravnej ponuke. Súčasťou aktivít bola snaha o stabilizovanie a obnovenie hniezdnej populácie inštalovaním hniezdnych búdok a vzdelávanie miestneho obyvateľstva v ochrane a manažmente krajiny. Od zániku hniezdnej populácie vyvíjam úsilie na jej obnovu a ďalšie znovuosídlenie Slovenska. Od r. 2015 sa intenzívne venujem výskumu včelárika zlatého Merops apiaster na extenzívnych pasienkoch juhozápadného Slovenska so zreteľom na vzťahy s prostredím lovísk a hniezdisk, hniezdenie a  potravu.  

Výsledky výskumu vtáctva aplikujem v spolupráci s orgánmi Štátnej ochrany prírody, predovšetkým so Správou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Bratislavským regionálnym ochranárskym družením, v minulosti aj vo vlastných projektoch zameraných na ochranu prírody Podunajska.

Vo voľnom čase sa venujem poznávaniu prírody s prednostným záujmom o Podunajsko a mokraďové ekosystémy. Fotografujem prírodu, pamiatky a tradičné ľudské aktivity so zameraním na podunajský región. Pracovné aktivity sa usilujem skĺbiť s dobrovoľnou ochranou prírody (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Rád čítam (príroda, geografia, história, spoločnosť, filozofia, tiež vybraná poézia), občas trochu píšem (krátka próza a poézia), počúvam vybranú hudbu podľa nálady od tradičnej cez stredný prúd 60. až 80. rokov po minimalizmus, jazz, blues, rock (prevažne progresívny) až vážnu hudbu do konca 19. storočia. Popri pasívnom počúvaní sa snažím neobťažovať okolie učením sa a občas aj hrou na ústnu harmoniku a cvičnú píšťalu škótskych gájd. 

Projekty

VEDENÉ PROJEKTY:

2005: "Protection of Roller (Coracias garrulus) in western Slovakia" (SOVS)

2003-2004: "Protection of Roller (Coracias garrulus) in western Slovakia" (SOVS)

2002-2004: "Vzťah alfa a beta diverzity bioty k priestorovej distribúcii a kvalite krajinných prvkov v podmienkach Podunajska" (VEGA, 1/9109/02)

2001: "Ochrana biodiverzity v ChKO Dunajské luhy" (REC, D03023)

1996: "Riešenie vybraných ekosozologických problémov v Podunajsku" (REC, D03017)

1994/1995: "Management ochrany orliaka morského v Podunajsku" (MŽP SR, SGP 6/94)

1992: "The Haliaeetus albicilla Project" (v rámci WWF Project 4574 - Czechoslovakia, Program of a Protective Regime for Birds of Prey in Western Slovakia)

 

SPOLURIEŠITEĽ PROJEKTOV:  

1998-2000: "Ekologická optimalizácia funkčnej delimitácie krajiny ovplyvnenej vodným dielom Gabčíkovo" (VEGA, 1/5213/98)

1997: "Ochrana diverzity ekosystémov oblasti vodného diela Gabčíkovo" (VEGA, 1/4222/97)

1994-1996: "Zmeny vybraných ukazovateľov ekosystémov inundačného územia Dunaja po sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo" (VEGA, 1099/94)

1994-1997: "Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zmien v Európe (z pohľadu dunajského regiónu)" (Universidad Complutense, Madrid)

1991-1993: "Štruktúra, funkcia a dynamika ekosystému inundácie Dunaja v prírodných a zmenených podmienkach" (GAV, 1/990710/93)

Publikačná činnosť (výber)

- publikácie

1. Bohuš, M., 1992: Stav významného vtáčieho územia Podunajsko, hlavné problémy a možnosti ich riešenia. (Status of the IBA Podunajsko - its main problems and factors involved in their solution). p. 115 - 119. In: Hora, J., Kaňuch, P., Torn, M., Safranek, W., Pojer, F., Přibylová, D., Hajný, L. (eds.): Významní ptačí území v České a Slovenské republice. Sborník referátů ze semináře Československé sekce ICBP, Třeboň, 24. - 25.3.1992, 175 pp.

2. Bohuš, M., 1993: Porovnanie dvoch ornitocenóz porastov rozdielneho zloženia v inundačnom území Dunaja. (Comparison of two different forest stands bird communities in Danube river inundation). Tichodroma, 5: 87 - 93.

3. Jedlička, L., Bohuš, M., Čaputa, A., Feriancová - Masárová, Z., Kocian, Ľ., Košel, V., Kováč, V., Krno, I., Štepanovičová, O., Varga, J., 1994: Hodnotenie ekosozologického statusu taxónov fauny. (Ecosozological evaluation of animal taxa). Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, 6. - 8.4.1993: 89 - 102.

4. Bohuš, M., 1996: Orliak morský (Haliaeetus albicilla) v Podunajsku - súčasný stav a perspektívy. Buteo, 8: 103 - 108.

5. Bohuš, M., Áč, P., 1997: Changes in the spatial relationship of selected birds in the Danubian area influenced by the Gabčíkovo dam. p. 177 - 183. In: Faragó, S. et Kerekes, J.J. (eds.): Wetlands International Publication, 43. Hungarian Waterflow Publications, 3. (Proceedings of a Symposium on Limnology and Waterfowl held in Sopron/Sarród, Hungary, November 21 - 23, 1994.

6. Trnka, R., Trnka, A., Bohuš, M., 1998: Výskyt, početnosť, monitoring a ochrana orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na Slovensku v rokoch 1996 - 1997. Ochrana prírody, 16: 177 - 191.

7. Bohuš, M., Baloghová, A., Kalúsová, E., Illavský, J., 1999: Príspevok k poznaniu hniezdnych ornitocenóz vybraných lesných porastov inundačného územia Dunaja. (Contribution to knowledge of breeding bird communities of selected Danubian flood plain forests). Tichodroma, 12: 61 - 91.

8. Bohuš, M., 2002: On breeding biology of the Roller (Coracias garrulus) in the Komárno town surroundings (SW Slovakia, Danubian basin). K hnízdní biologii mandelíka hajního (Coracias garrulus) v okolí Komárna (JZ Slovensko, Podunajská rovina). Sylvia, 38:  51 - 59.

9. Bohuš, M., 2004: Foraging habitat selection by the Roller (Coracias garrulus L., 1758) on the northern limit of its distribution area. p. 162. In: Abstracts. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds, Lleida (Spain), 3. – 7.12.2004. pp. 208.

10. Bohuš, M., Krištín, A., 2004: Food and foraging of the Roller (Coracias garrulus L., 1758) on the northern limit of its distribution area. p. 22. In: Abstracts. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds, Lleida (Spain), 3. – 7.12.2004. pp. 208.

Členstvo v profesných organizáciách

Som zakladajúcim členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti (od r. 1985). Od roku 1999 som členom Slovenskej zoologickej spoločnosti. Od roku 1992 pracujem ako člen v Slovenskom Ramsarskom výbore pri MŽP SR a od roku 2003 ako člen Poradného zboru ŠOP SR pre ochranu fauny.

 

Záujmy

Vo voľnom čase sa venujem poznávaniu prírody s prednostným záujmom o podunajský región a mokraďné ekosystémy. Fotografujem prírodu, pamiatky a tradičné ľudské aktivity so zameraním na podunajský región. Pracovné aktivity sa usilujem skĺbiť s dobrovoľnou ochranou prírody (pôvodná základná organizácia "Dunaj" Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku; v súčasnosti Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Rád čítam (príroda, geografia, história, spoločnosť, filozofia, tiež vybraná poézia), trochu píšem (krátka próza a poézia), počúvam vybranú hudbu podľa nálady od world music cez stredný prúd 60. až 80. rokov po minimalizmus, jazz, blues, rock (prevažne progresívny) až vážnu hudbu do konca 19. storočia a sporadicky pestujem diskrétnu hru na fúkaciu harmoniku. 

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)