Letná škola mladých chemikov 2017

Skupine mladých vedcov z Univerzity Komenského sa podarilo zorganizovať letnú školu pre mladých chemikov. Išlo o týždenné sústredenie v okolí Banskej Štiavnice pre najúspešnejších riešiteľov D-kategórie chemickej olympiády. Cieľom bolo prehĺbiť vedomosti z vybraných oblastí chémie a rovnako čo najlepšie pripraviť žiakov na nasledujúce ročníky olympiády. Mladí žiaci vo veku 14-16 rokov absolvovali prednášky, laboratórne cvičenia a množstvo hier, ktoré mali prezentovať chémiu aj z inej stránky.

Netreba zabúdať, že ako vedci by sme sa nemali venovať iba odbornému výskumu, ale aj výuke a popularizácii vedy. „Nič vás nemotivuje a nenaučí rozumieť danej problematike tak, ako keď ju musíte vysvetliť iným“, hovorí hlavná vedúca letnej školy Veronika Trembošová. Popularizovať chémiu už na základnej škole je dôležité aj z dôvodu rozvíjania a vedenia talentovaných žiakov od mladého veku. Práve formou takéhoto sústredenia na vlastné oči uvidia a ruky pocítia, že chémia a biológia sú všade okolo nás, jedna bez druhej nemôžu existovať. Pochopia súvislosti, prestanú sa báť na prvý pohľad komplexnejších problémov a naučia sa ich analyticky riešiť. Zažijú zábavu, ktorú objavovanie a experimentovanie prináša.

 „Veda a rozmýšľanie nie sú jednosmerné, sú komplexné, presne ako náš život. Bolo veľmi inšpirujúce a nadchýnajúce odovzdať niečo iným. Ukázať im postupnosť od kameňa, čo videli v štôlni až po nohu stoličky, na ktorej sedia v laboratóriu. Bolo pre mňa neuveriteľné pozorovať a uvedomiť si, ako odlišne tieto deti rozmýšľajú  (a to napriek neveľkému vekovému rozdielu), čo ma obohatilo a aj ja som si zo sústredenia mnohé odniesol“, to sú slová jedného z prednášajúcich Filipa Zechela. Tieto myšlienky a slová vystihujú celkový dojem, ktorý toto stretnutie vo všetkých zanechalo. Program samotného sústredenia sa skladal zo štyroch blokov, kde tri boli vždy odborné a jeden blok voľnočasový. Študenti si vypočuli napríklad prednášky z anorganickej, organickej alebo fyzikálnej chémie. Jednotliví vedúci a prednášajúci boli študentmi alebo absolventmi našej Prírodovedeckej fakulty. Význam prepojenia chémie s biológiou sa dozvedeli od Anny Kamlárovej počas prednášky z Biotechnológií. Zaujímavosti z vesmíru vysvetlil pútavo Radovan Hlaváč a pohľad do výpočtov z fyzikálnej chémie ponúkol Michal Novotný. Okrem prednášok si mladí chemici vyskúšali svoje zručnosti počas niekoľkých laboratórnych cvičení, či už počas príprav pigmentov s Lenkou Kramárovou alebo počas celodennej návštevy laboratórií na SPŠ Samuela Mikovíniho s Hanou Janekovou. Mnohí z našich lektorov zažili podobné sústredenia na vlastnej koži počas stredoškolského štúdia. V priebehu sústredenia samozrejme nechýbali ani hry, výlety alebo návšteva banskej štôlne. Program musel byť predsa vyvážený a riadil sa heslom „veda hrou“.

Rada by som touto cestou poďakovala všetkým účastníkom prvého ročníka letnej školy mladých chemikov a pevne verím, že druhý ročník bude ešte úspešnejší, zábavnejší a najmä prerastie do dlhoročnej tradície.

Ak máš záujem o bližšie informácie o LSMCH, prezrieť si množstvo fotografií resp. podieľať sa na najbližšom ročníku, navštív webovú stránku www.lsmch.sav.sk

Kontakt

Autorka tohto článku: Andrea Nagyová z katedry analytickej chémie Univerzity Komenského, andrea.nagyovauniba.sk

Veronika Trembošová, veronika.trembosovagmail.com, hlavná vedúca letnej školy

Fotky

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší