2017/11/20 Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom

20. novembra 2017 (pondelok) o 13.00 hod.

Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK

Podujatie sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdá úspešným študentom UK akademickú pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy.

Srdečne vás pozývame!

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK.

****************

V pondelok, 20.11.2017 o 13.00 hod v Aule UK ocení rektor UK, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. študentov a pracovníkov fakulty/univerzity pri príležitosti 17.  novembra – Dňa študentstva.

Za PriF UK sme v tomto roku v kategórii učiteľov/zamestnancov navrhli na ocenenie kolektívy, ktoré svojou prácou šíria dobré meno fakulty.

Projekt Genetika na kolesách:

 • doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
 • doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.
 • doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
 • RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
 • Mgr. Lucia Mentelová, PhD.
 • Mgr. Katarína Juríková
 • Mgr. Filip Červenák
 • Mgr. Filip Brázdovič
 • Mgr. Stanislav Kyzek
 • Mgr. Lucia Zeiselová

Organizačný výbor Študentskej vedeckej konferencie

 • doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
 • doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

Kolektív, ktorý sa dlhodobo podieľa na propagácii PRIF UK, napr. na veľtrhu Proeduco Košice

 • RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
 • RNDr. Petra Švábová, PhD., rod. Uhrová
 • RNDr. Mária Kondeková

V kategórii „študent“ fakulta navrhla na ocenenie nasledovných študentov:

RNDr. Eva Vigľašová, študentka 4. roku PhD. Anorganická chémia za plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakultu (predsedníčka Študentskej časti Akademického senátu PriF UK a tajomníčka Študentskej rady vysokých škôl SR)

Mgr. Michal Novotný, študent 4. roku PhD. Teoretická a počítačová chémia za výborné pracovné výsledky, získal prestížne Fulbrightovo štipendium na Stony Brook University v New Yorku. Výsledkom je publikácia vo časopise JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 5, 5426-5433 (2017), IF=5.3. Veľmi si cením aj jeho pedagogické aktivity a zodpovedný prístup k dobrovoľnej funkcii katedrového administrátora IT (servery, sieť, počítačová učebňa)

Bc. Hana Šutovská, študentka Mgr. Živočíšna fyziológia a etológia za realizáciu náročných laboratórnych vyšetrení definujúcich vplyv narušených rytmických podmienok prostredia na funkciu kardiovaskulárneho systému. Študentka sa zúčastnila ŠVK a je spoluautorom príspevkov na troch zahraničných konferenciách ako spoluautorka.