2017/10/18 Seminár o štandardizovaných geografických názvoch

Kedy: 18. októbra 2017 od 9.00 do 12.00 hod.

Kde: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), vo veľkej zasadačke na 3.poschodí, Chlumeckého 2, Bratislava.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) Vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa bude  konať dňa 18. októbra 2017 na ÚGKK SR, vo veľkej zasadačke na 3. poschodí, Chlumeckého 2, Bratislava. Seminár sa bude konať od 9.00 do 12.00 hod.

Program

1.  Štandardizácia geografických názvov
Všeobecné informácie o názvoch; úprava oblasti štandardizácie geografických názvov OSN, zákonom, vyhláškou; názvoslovná komisia; vybrané zoznamy názvov a dokumenty zverejnené na webovej stránke úradu.
 
2. Tvorba a aktualizácia štandardizovaných geografických názvov
Genéza tvorby geografického názvoslovia, jeho obsah a používanie.
 
Prestávka
 
3. Dohľad nad používaním štandardizovaných geografických názvov
Zameranie a povaha kontrolnej činnosti ÚGKK SR v oblasti používania štandardizovaných geografických názvov, jej administratívny priebeh, najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky a ukladané nápravné opatrenia.
 
4.  Praktická ukážka využívania geografických názvov
On-line ukážka vyhľadávania podľa geografických názvov na Mapovom portáli ÚGKK SR.
 
5.  Diskusia
 
Prosíme všetkých, ktorých daná problematika zaujala a mali by záujem sa zúčastniť tohto seminára, aby potvrdili svoju účasť na emailovej adrese: matus.fojtlskgeodesy.sk. V prípade, ak sa zúčastní viacero osôb z jednej organizácie, prosíme uviesť mená všetkých. Účasť na seminári je bezplatná.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt

Ing. Matúš Fojtl
odbor geodézie a medzinárodných vzťahov
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 
Department of Geodesy and International Relations
Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic
 
Chlumeckého 2, 820 12  Bratislava 212
Tel.: +421 2 2081 6083
e-mail: matus.fojtl@skgeodesy.sk
http://www.geodesy.gov.sk