2017/10/05 Seminár Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov

Pozvánka [.pdf]  [.docx]

Termín konania: 5. október 2017 od 9:00 hod.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava (prezentačné centrum Amos)

Ciele seminára:

Informovať odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizáciách vodných tokov, podnietiť ich k vzájomnej spolupráci na riešení otvorených problémov v oblasti úprav a správy vodných tokov a podporiť ich účasť na integrovanom riadení a ochrane vôd a vodných ekosystémov v súlade s princípmi a požiadavkami komunitáneho práva na ochranu vôd (Rámcová smernica o vode) a ochranu biodiverzity (Natura 2000 – smernica o biotopoch a vtákoch).

Program:  

 •  9:00 –  9:30 Registrácia účastníkov
 •  9:30 –  9:45 doc. RNDr. Tomáš Derka , PhD. (KE Prif UK) – Prečo potrebujeme revitalizovať vodné toky
 •  9:45 –  10:15 Ing. Tomáš Just (AOPK ČR) – Ekologicky orientovaná správa vodných tokov, vrátane využívania samovoľných renaturačných procesov
 •  10:15 –  10:30 Ing. Andrej Škrinár, PhD. (KVHK Svf STU) – Hodnotenie kvality habitatu tokov
 •  10:30 –  10:45 Prestávka
 •  10:45 –  11:15 Ing. Tomáš Just – Revitalizácia vodných tokov v nezastavanej krajine
 •  11:15 –  11:30 Ing. Andrej Devečka (BROZ) - Ako zrevitalizovať Dunajské rameno?
 •  11:30 –  12:00 Ing. Tomáš Just – Informácie o aktuálnych revitalizáciách v ČR
 •  12:00 –  13:00 Prestávka na obed
 •  13:00 –  13:40 Ing. Tomáš Just – Revitalizácia a protipovodňová ochrana
 •  13:40 –  14:00 Ing. Katarína Holubová, PhD. (VÚVH) – Revitalizácia laterálnej a pozdĺžnej konektivity nížinných tokov: možnosti a obmedzenia
 •  14:00 –  14:15 Prestávka
 •  14:15 –  14:45 Ing. Tomáš Just – Prírode blízke úpravy korýt v zastavaných územiach
 •  14:45 – 15:00  Diskusia a záver
 •  16:00 – 17:00  Exkurzia – Revitalizácia Devínskeho ramena pod hradom Devín


Účasť na seminári je bezplatná

Počet miest je obmedzený, preto je potrebné prihlásiť sa do 4.10.2017

Prihlásenie na seminár:

Kontakty:

Tomáš Derka: Prírodovedecká fakulta UK, 02/60296 478, tomas.derkauniba.sk

Andrej Škrinár: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 02/59274 617, andrej.skrinarstuba.sk

****************************

Tomáš Derka
Katedra ekológie
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-60296478
www.ekologiauk.sk