Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra jadrovej chémie

Vedenie katedry

Vedúci katedry doc. RNDr. Michal GALAMBOŠ, PhD.
Zástupca vedúceho katedry RNDr. Oľga ROSSKOPFOVÁ, PhD.
Tajomník katedry RNDr. Dušan GALANDA, PhD.

Charakteristika katedry

Orientácia katedry v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti je zameraná hlavne na štúdium separačných metód pre stopové prvky a rádionuklidy v rozličných matriciach životného prostredia. Cieľom je komplexné zhodnotenie stavu, morfológie a špeciácie polutantov, ako aj radiačného vplyvu na heterogénne sústavy významné z ekologických a teoretických hľadísk.

Vedecko-pedagogickí pracovníci orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v programe Jadrová chémia. Edukačný program katedry sa realizuje v rozsahu bakalárskeho štúdia v programe Chémia so zabezpečením vypracovania bakalárskej práce zameranej na jadrovú chémiu a magisterského štúdia v programe Jadrová chémia a rádioekológia v dennej forme. Katedra jadrovej chémie takisto ponúka aj doktorandské štúdium v štúdijnom odbore Jadrová chémia v dennej a externej forme.

Profil jadrového chemika

 • Ovláda základné teoretické a praktické vedomosti z chemických odborov (analytická chémia, fyzikálna chémia, organická chémia a biochémia), z fyziky i z matematiky, vrátane programovania,
 • Je dobre oboznámený s použitím rádioizotopov v chémii, má znalosti o metódach ich prípravy a izolácie i príprave izotopovo modifikovaných zlúčenín,
 • Teoreticky aj prakticky ovláda metrológiu rádionuklidov i stabilných nuklidov v chemických, geochemických, metrologických, biochemických a lekárskych laboratóriách,
 • Pozná techniku práce s rádioaktívnymi látkami, ovláda separačné metódy pre stopové prvky a rádionuklidy, ktoré využíva pre ich koncentrovanie, separovanie a stanovenie.
 • Samostatne rieši vedecké problémy z rôznych oblastí chémie, najmä zo študijného odboru jadrová chémia. Získané poznatky uplatňuje v odboroch molekulárna biológia, biochémia, nukleárna medicína a v ďalších oblastiach vedy a praxe, kde sa aplikuje ionizujúce žiarenie.

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa študijného programu Jadrová chémia a rádioekológia

 • Dokáže analyzovať, navrhovať použitie rádioizotopov pre chemické aplikácie, v biológii, nukleárnej medicíne, priemysle ako aj vo výskume s vysokou tvorivosťou a samostatnosťou,
 • Vie riadiť tímy pracovníkov v uvedených oblastiach, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
 • Solídny vedecký prístup vychádza zo získaných vedomostí počas štúdia z teoretických a príbuzných predmetov chémie a jadrovej chémie, praktických cvičení s použitím špecializovaných metrologických prístrojov na meranie žiarenia alfa, beta, gama na základe diplomovej úlohy, ktorá je spravidla súčasťou výskumných úloh vzdelávacej inštitúcie,
 • Sú oboznámení tiež s technológiou jadrových zariadení, s radiačnou ochranou a chémiou životného prostredia.
 • Absolventi sa uplatňujú vo výskumných ústavoch, zdravotníckych zariadeniach, v odvetviach jadrovej energetiky, životného prostredia, v chemickom priemysle a tiež v projektových ústavoch v riešení výskumu a prevádzky,
 • Študijný program Jadrová chémia a rádioekológia, je naviazaný na bakalársky stupeň štúdia študijného odboru chémia, ktorý poskytuje absolventom dostatočne široký základ v matematike, fyzike a praktickú prípravu v základných chemických odboroch,
 • Absolventi majú možnosť ďalšieho štúdia v študijných programoch tretieho stupňa (doktorandské študijné programy, externá / interná forma), v ktorých je zaradený tiež program Jadrová chémia.
Nosné témy jadra znalostí magisterského stupňa
 • Separačná chémia
 • Meranie jadrového žiarenia
 • Radiačná chémia a dozimetria
 • Chémia palivového cyklu
 • Rádioekológia
 • Rádiochemická analýza
 • Izotopovo modifikované zlúčeniny v rádiofarmácii a nukleárnej medicíne
 • Diplomová práca

Doktorandský stupeň

Nosné témy jadra znalostí doktorandského stupňa

Študijná časť :

 • Jadrová chémia, metrológia a spektrometria ionizujúceho žiarenia, fyzikálne metódy analýzy, izotopovo modifikované zlúčeniny, chemická termodynamika, chemometria, chémia jadrového palivového cyklu, chémia stopových koncentrácií, jadrová a radiačná bezpečnosť, matematické modelovanie experimentu, meranie nízkych aktivít, nukleárna analytická chémia, rádioaktívne odpady, radiačná chémia a fotochémia, rádioekológia, rádiofarmaká, rádiobiológia, rádiochemická analýza, reakčná kinetika, separačná chémia, separácia kovov a vzácnych prvkov, vnútorná kontaminácia a pod.

 Vedecká časť :

 • Výskum vybranej oblasti z odboru jadrová chémia
 • Zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, vedecké formulovanie problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, právne a environmentálne aspekty, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.
 • Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. Výsledky práce musia byť opublikované vo vedeckých časopisoch prevažne uvedených v zozname karentovaných časopisoch.

 Podobné odbory v zahraničí

 • Fínsko – Radiochemistry, University of Helsinki,
 • Rakúsko – Radiochemistry, University Vienna, Technical University Vienna,
 • Česká republika – Jadrová chémia, Technická univerzita Praha,
 • Francúzsko - Radiochimie Ecole National Superiere de Cimie de Paris,
 • Nemecko – Technické univerzity a univerzity v Aachen, Berlín, Bon, Dražďany Heilderberg, Kolín,
 • Maďarsko – Eötvös Loránd University, Budapest.