Katedra jadrovej chémie

Jadrová chémia je vedný odbor zaoberajúci sa vlastnosťami hmoty, chemickej a fyzikálnej povahy látok, ktorých pôvodcom je jadro atómov a jeho premeny. Pohybuje sa na rozhraní chémie a jadrovej fyziky, jej súčasťami sú rádiochémia a radiačná chémia. Otcom jadrovej chémie je nemecký chemik Otto Hahn, ktorý v r. 1944 získal Nobelovu cenu za objav štiepenia uránu. Rádioekológia je vedný odbor pokrývajúci 2 základné oblasti: správanie sa rádioaktívnych látok v životnom prostredí a účinky žiarenia na zložky životného prostredia Vznikla ako odpoveď na narastajúcu koncentráciu rádionuklidov v životnom prostredí po testoch jadrových zbraní a jadrových haváriách. Termín a definíciu zaviedol ako prvý Eugene Odum v roku 1956.

Vedenie katedry

Prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

vedúci katedry

 Doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

zástupkyňa

Doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

tajomníčka

Katedra jadrovej chémie PriF UK v Bratislave vznikla 1. marca 1966
so sídlom na Šmeralovej ul. v dnes už nejestvujúcej budove na dnešnom Župnom námestí.
V r. 1975 sa Katedra jadrovej chémie presťahovala do súčasnej budovy
PriF UK Mlynskáj dolina Ilkovičova 6, pavilón CH-1, kde sídli dodnes.

V súčasnosti na katedre pôsobí vo funkcií profesora prof. RNDr. M. Galamboš, PhD. (vedúci katedry a garant), docenti doc. RNDr. O. Rosskopfová, PhD. (zástupkyňa), doc. RNDr. E. Viglašová, PhD. (tajomníčka), odborní asistenti Ing. D. Tóthová, CSc., RNDr. O. Šauša, CSc., Ing. H. Švajdlenková, PhD., RNDr. M. Krivošík, PhD., Mgr. D. Juračka, externisti RNDr. M. Daňo. Ph.D., Ing. K. Čubová, Ph.D., Mgr. J. Šmelková, PhD., JUDr. M. Pospíšil, odborná pracovníčka Bc. M. Bugriová, sekretárka Mgr. S. Vojtková a emeritný profesor prof. RNDr. P. Rajec, DrSc.

Študijný program katedry je jedinečný svojho druhu na Slovensku. Katedra zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.) a rigorózne skúšky (RNDr.)  v šp Jadrová chémia a rádioekológa, habilitačné a inauguračné konanie v odbore Jadrová chémia. Disponuje špeciálnymi rádiochemickými laboratóriami pre prácu s otvorenými žiaričmi a akreditovaným skúšobným laboratóriom rádiochemickej analýzy pre meranie aktivít alfa, beta a gama rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia a rádioaktívnych odpadoch.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na prípravu, modifikáciu a sorpčnú charakterizáciu prírodných a syntetických sorbentov pre záchyt plynov, ťažkých kovov, rádionuklidov a ako komponent skládok a úložísk toxického a rádioaktívneho odpadu. Ďalšie oblasti výskumu zahŕňajú syntézu a štúdium extrakčných činidiel pre separáciu rádionuklidov a ich stanovenie, vývoj rádiofarmák, remediácie a  právnu úpravu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom.

Sesterskými katedrami sú Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave, a Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Prahe.

Katedra úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami, ako sú: Katedra správneho a environmentálneho práva PraF UK; Fyzikálny ústav SAV; Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave; Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, UVLF v Košiciach; Katedra materiálových technológií a environmentu, FPTvP, TU AD v Trenčíne; Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK; School of Nuclear Science & Engineering, Oregon State University USA; Vinča Institute of Nuclear Sciences Belograd, Serbia; Lab. of Radiochemistry, Faculty of General and Inorganic Chemistry, Aristotle University, Thessaloniki Greece.

Katedra intenzívne spolupracuje s podnikateľským prostredím, ako SE, a.s., závody Atómové elektrárne Mochovce a Jaslovské Bohunice, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s., BIONT, a.s. spoločnosť orientovanú na výrobu rádiofarmák a nukleárnu medicínu; inštitúciami ako sú Úrad jadrového dozoru SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Pracovníci katedry sú členmi a funkcionármi Slovenskej chemickej spoločnosti, Slovenskej nukleárnej spoločnosti; Slovenského národného komitétu pre chémiu a Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu IUPAC.