Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra jadrovej chémie

Charakteristika katedry

Orientácia katedry v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti je zameraná hlavne na štúdium separačných metód pre stopové prvky a rádionuklidy v rozličných matriciach životného prostredia. Cieľom je komplexné zhodnotenie stavu, morfológie a špeciácie polutantov, ako aj radiačného vplyvu na heterogénne sústavy významné z ekologických a teoretických hľadísk.

Vedecko-pedagogickí pracovníci orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v programe Jadrová chémia. Edukačný program katedry sa realizuje v rozsahu bakalárskeho štúdia v programe Chémia so zabezpečením vypracovania bakalárskej práce zameranej na jadrovú chémiu a magisterského štúdia v programe Jadrová chémia a rádioekológia v dennej forme. Katedra jadrovej chémie takisto ponúka aj doktorandské štúdium v štúdijnom odbore Jadrová chémia v dennej a externej forme.