Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra jadrovej chémie

Vedenie katedry

Vedúci katedry doc. RNDr. Michal GALAMBOŠ, PhD.
Zástupca vedúceho katedry RNDr. Oľga ROSSKOPFOVÁ, PhD.
Tajomník katedry RNDr. Dušan GALANDA, PhD.

Charakteristika katedry

Katedra jadrovej chémie je jedinečná svojho druhu na Slovensku. Disponuje špeciálnymi rádiochemickými laboratóriami pre prácu s otvorenými žiaričmi, ako aj skúšobným akreditovaným laboratóriom pre meranie aktivít alfa, beta a gama rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia, jadrových zariadeniach, a úložiskách rádioaktívneho odpadu a ožiareného jadrového paliva.

Vedecko-výskumná práca katedry je zameraná na:

 • Vývoj a štúdium tesniacich komponentov pre skládky toxického odpadu a hlbinné geologické úložiská pre vysoko rádioaktívny odpad a ožiarené jadrové palivo. 
 • Vývoj, charakterizáciu a sorpčné vlastnosti prírodných a syntetických materiálov, ktoré sa využívajú pri zachytávaní a uchovávaní plynov, pri separácii a sorpcii ekotoxických látok, ťažkých kovov a rádionuklidov. 
 • Syntézu a štúdium zlúčenín, ktoré sú funkcionalizované tak, aby mohli plniť nielen úlohu rozpúšťadla, ale aj extrakčného činidla v separácii rádionuklidov.
 • Prípravu izotopovo modifikovaných zlúčenín a rádiofarmák pre nukleárnu medicínu. 
 • Štúdium radiačnochemických procesov kvapalných a tuhých sústav, dozimetrických systémov, ich aplikačný význam.
 • Radiačnú citlivosť biologických druhov, rádioterapiu.
 • Rádioekologický význam správania sa rádioaktívnych látok v životnom prostredí a účinky ionizujúceho žiarenia na zložky životného prostredia.
 • Štúdium vlastností zdrojov žiarenia v súvislosti s dodržiavaním radiačnej hygieny, radiačnej bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisov a legislatívnych noriem.
 • Vývoj rádioanalytických metód na stanovenie stopových prvkov a rádionuklidov v rozličných matriciach životného prostredia a rádioaktívnych odpadoch. 

Absolvent študijného programu Jadrová chémia a rádioekológia obratne využíva rádionuklidy a poznatky o ich vlastnostiach v chemických aplikáciách, v biológii, nukleárnej medicíne, priemysle, ale aj tvorbe legislatívy. 

Profil jadrového chemika

 • Ovláda základné teoretické a praktické vedomosti z chemických odborov (analytická chémia, fyzikálna chémia, organická chémia a biochémia), z fyziky i z matematiky, vrátane programovania,
 • Je dobre oboznámený s použitím rádioizotopov v chémii, má znalosti o metódach ich prípravy a izolácie i príprave izotopovo modifikovaných zlúčenín,
 • Teoreticky aj prakticky ovláda metrológiu rádionuklidov i stabilných nuklidov v chemických, geochemických, metrologických, biochemických a lekárskych laboratóriách,
 • Pozná techniku práce s rádioaktívnymi látkami, ovláda separačné metódy pre stopové prvky a rádionuklidy, ktoré využíva pre ich koncentrovanie, separovanie a stanovenie.
 • Samostatne rieši vedecké problémy z rôznych oblastí chémie, najmä zo študijného odboru jadrová chémia. Získané poznatky uplatňuje v odboroch molekulárna biológia, biochémia, nukleárna medicína a v ďalších oblastiach vedy a praxe, kde sa aplikuje ionizujúce žiarenie.

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa študijného programu Jadrová chémia a rádioekológia

 • Dokáže analyzovať, navrhovať použitie rádioizotopov pre chemické aplikácie, v biológii, nukleárnej medicíne, priemysle ako aj vo výskume s vysokou tvorivosťou a samostatnosťou,
 • Vie riadiť tímy pracovníkov v uvedených oblastiach, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
 • Solídny vedecký prístup vychádza zo získaných vedomostí počas štúdia z teoretických a príbuzných predmetov chémie a jadrovej chémie, praktických cvičení s použitím špecializovaných metrologických prístrojov na meranie žiarenia alfa, beta, gama na základe diplomovej úlohy, ktorá je spravidla súčasťou výskumných úloh vzdelávacej inštitúcie,
 • Sú oboznámení tiež s technológiou jadrových zariadení, s radiačnou ochranou a chémiou životného prostredia.
 • Absolventi sa uplatňujú vo výskumných ústavoch, zdravotníckych zariadeniach, v odvetviach jadrovej energetiky, životného prostredia, v chemickom priemysle a tiež v projektových ústavoch v riešení výskumu a prevádzky,
 • Študijný program Jadrová chémia a rádioekológia, je naviazaný na bakalársky stupeň štúdia študijného odboru chémia, ktorý poskytuje absolventom dostatočne široký základ v matematike, fyzike a praktickú prípravu v základných chemických odboroch,
 • Absolventi majú možnosť ďalšieho štúdia v študijných programoch tretieho stupňa (doktorandské študijné programy, externá / interná forma), v ktorých je zaradený tiež program Jadrová chémia.
Nosné témy jadra znalostí magisterského stupňa
 • Separačná chémia
 • Meranie jadrového žiarenia
 • Radiačná chémia a dozimetria
 • Chémia palivového cyklu
 • Rádioekológia
 • Rádiochemická analýza
 • Izotopovo modifikované zlúčeniny v rádiofarmácii a nukleárnej medicíne
 • Diplomová práca

Doktorandský stupeň

Nosné témy jadra znalostí doktorandského stupňa

Študijná časť :

 • Jadrová chémia, metrológia a spektrometria ionizujúceho žiarenia, fyzikálne metódy analýzy, izotopovo modifikované zlúčeniny, chemická termodynamika, chemometria, chémia jadrového palivového cyklu, chémia stopových koncentrácií, jadrová a radiačná bezpečnosť, matematické modelovanie experimentu, meranie nízkych aktivít, nukleárna analytická chémia, rádioaktívne odpady, radiačná chémia a fotochémia, rádioekológia, rádiofarmaká, rádiobiológia, rádiochemická analýza, reakčná kinetika, separačná chémia, separácia kovov a vzácnych prvkov, vnútorná kontaminácia a pod.

 Vedecká časť :

 • Výskum vybranej oblasti z odboru jadrová chémia
 • Zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, vedecké formulovanie problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, právne a environmentálne aspekty, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.
 • Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. Výsledky práce musia byť opublikované vo vedeckých časopisoch prevažne uvedených v zozname karentovaných časopisoch.

 Podobné odbory v zahraničí

 • Fínsko – Radiochemistry, University of Helsinki,
 • Rakúsko – Radiochemistry, University Vienna, Technical University Vienna,
 • Česká republika – Jadrová chémia, Technická univerzita Praha,
 • Francúzsko - Radiochimie Ecole National Superiere de Cimie de Paris,
 • Nemecko – Technické univerzity a univerzity v Aachen, Berlín, Bon, Dražďany Heilderberg, Kolín,
 • Maďarsko – Eötvös Loránd University, Budapest.