História katedry

Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave založil v roku 1959 profesor Miroslav Dillinger oddelenie rádiochémie pri Katedre anorganickej a fyzikálnej chémie. Prví učitelia boli prijatí v r. 1961 absolventi rádiochémie F. Macášek, V. Mikulaj (Chemická fakulta Moskovskej štátnej univerzity) a v r. 1963 absolvent rádiochémie R. Kopunec (Chemická fakulta Leningradskej štátnej univerzity). Na oddelení rádiochémie od r. 1962 externe pôsobil vedecký pracovník SAV Ing. P. Drienovský, CSc., ktorý sa v r. 1964 stal interným učiteľom katedry a v tom istom roku bol vymenovaný za docenta v odbore jadrová chémia. V akad. roku 1962/1963 sa začal realizovať učebný plán výchovy odborníkov so špecializáciou rádiochémia (jadrová chémia) a boli obhájené prvé diplomové práce s použitím rádiochemických metód. V roku 1963 vyšli prvé skriptá F. Macášek, V. Mikulaj: Úvod do rádiochémie a jadrovej chémie.

Vedecké kolégium SAV v apríli 1965 prerokovalo význam rozvoja jadrových vied na Slovensku a v nadväznosti na to vznikla 1. marca 1966 Katedra jadrovej chémie PriF UK v Bratislave so sídlom na Šmeralovej ul. v dnes už nejestvujúcej budove na dnešnom Župnom námestí. Prvým vedúcim katedry bol doc. P. Drienovský.

V tom istom r. bol prijatý na katedru M. Dobiáš a absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT A. Švec. V januári 1970 boli úspešne obhájené prvé 3 kandidátske dizertačné práce v odbore jadrová chémia (F. Macášek, V. Mikulaj, R. Kopunec). Na katedru boli postupne prijatí jeden z prvých absolventov R. Čech (1968), neskôr absolventi P. Rajec (1972) a Ľ. Mátel (1974). V r. 1975 sa Katedra jadrovej chémie presťahovala do súčasnej budovy PriF UK v Mlynskej doline, pavilónu CH-1, kde sídli dodnes.

Kvalifikačný rast pracovníkov katedry pokračoval. Prijatí boli H. Kamenistá (1978), J. Kuruc (1979) a do r. 1980 boli obhájené 2 kandidátske dizertačné práce (R. Čech, A. Švec) a vymenovaní 3 docenti (F. Macášek, V. Mikulaj, R. Kopunec). V 80.rokoch učitelia katedry obhájili ďalšie kandidátske dizertačné práce (P. Rajec, 1981) a doktorskú dizertačnú prácu (F. Macášek, 1983), za docenta bol vymenovaný R. Čech (1988) a za profesora F. Macášek (1984). V roku 1985 sa kolektív katedry rozšíril o 1 učiteľa (J. Macková) a 1 pracovníka výskumu (S. Čechová) z radov absolventov. V roku 1986 nastúpila na katedru do funkcie vedeckého pracovníka absolventka Charkovskej štátnej univerzity A. Paulenová, v roku 1991 O. Rosskopfová a v roku 1997 Jana Kufčáková. Od roku 1988 na katedre pôsobil ako asistent V. Švec. 1. marca 1990 bolo vytvorené na katedre miesto samostatného vedeckého pracovníka pre J. Kuruca, ktorý sa v r. 1996 habilitoval a získal diplom docent v odbore jadrová chémia a rádioekológia. Od roku 2000 a na katedre pôsobili Dušan Galanda, Peter Tkáč. V r. 2005 a 2008 nastúpil na katedru budúci docenti S. Dulanská a M. Galamboš. V r. 2015 a 2019 J. Slimáková a E. Viglašová.

V súčasnosti na katedre pôsobí vo funkcií profesora prof. RNDr. M. Galamboš, PhD. (vedúci katedry a garant), docenti doc. RNDr. O. Rosskopfová, PhD. (zástupkyňa), doc. RNDr. E. Viglašová, PhD. (tajomníčka), odborní asistenti Ing. D. Tóthová, CSc., RNDr. O. Šauša, CSc., Ing. H. Švajdlenková, PhD., RNDr. M. Krivošík, PhD., Mgr. D. Juračka, externisti RNDr. M. Daňo. Ph.D., Ing. K. ČUbová, Ph.D., Mgr. J. Šmelková, PhD., JUDr. M. Pospíšil, odborná pracovníčka Bc. M. Bugriová, sekretárka Mgr. S. Vojtková a emeritný profesor prof. RNDr. P. Rajec, DrSc.

Vedúci Katedry jadrovej chémie

doc. Ing. Peter Drienovský, CSc. (1966 – 1970)

prof. RNDr. Fedor Macášek, CSc. (1970 – 1980)

doc. RNDr. Rudolf Kopunec, CSc. (1980 – 1990)

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. (1990 – 1997)

doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. (1997 – 2019)

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD. (2019 po súčasnosť)

 

Profesori Katedry jadrovej chémie

prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. (1984)

prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. (2004)

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.(2012)

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD. (2023)

 

Docenti Katedry jadrovej chémie

doc. Ing. Peter Drienovský, CSc. (1964)

doc.. RNDr. Fedor Macášek, CSc. (1974)

doc. RNDr. Vladimír Mikulaj, CSc. (1979)

doc. RNDr. Rudolf kopunec, CSc. (1980)

doc. RNDr. Roman Čech, CSc. (1988)

doc. RNDr. Pavol Rajec, CSc. (1991)

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. (1996)

doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. (1996)

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. (2014)

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. (2014)

doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. (2022)

doc. RNDr. Dušan Galanda, PhD. (2022)

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. (2022)