Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História katedry

Vedúci Katedry jadrovej chémie

1966 - 1970.    doc. Ing. Peter Drienovský, CSc.
1970 - 1980.    prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSC.
1980 - 1990     doc. Rudolf Kopunec, CSc.
1990 - 1997.    prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSC.
1997 - 2019.    prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
2019                doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. 

Katedra jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK vznikla 1. septembra 1966 vyčlenením oddelenia rádiochémie z Katedry anorganickej chémie a rádiochémie. Toto oddelenie od jeho vzniku v roku 1958 organizačne zabezpečoval vtedajší vedúci katedry prof. M. Dillinger. Ako prví učitelia-asistenti boli na oddelenie rádiochémie prijatí začiatkom roku 1961 absolventi špecializovaného štúdia rádiochémie na Chemickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity F. Macášek a V. Mikulaj a začiatkom roku 1963 absolvent rádiochémie na Chemickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity R. Kopunec. Ako externý prednášateľ pôsobil na oddelení od roku 1962 vedecký pracovník SAV Ing. P. Drienovský, CSc., ašpirant Moskovskej štátnej univerzity so špecializáciou radiačná chémia, ktorý sa v roku 1964 stal interným učiteľom katedry a v tom istom roku bol vymenovaný za docenta v odbore jadrová chémia. Priaznivé kádrové obsadenie podstatným spôsobom prispelo k tomu, že už od školského roku 1961/1962 sa rozbehla intenzívna pedagogická i vedecká práca a pokračovalo cieľavedomé budovanie nového vedného odboru na fakulte, ktorého významným medzníkom bolo zaradenie samostatnej Katedry jadrovej chémie. V školskom roku 1962/1963 sa začal realizovať učebný plán výchovy odborníkov so špecializáciou rádiochémia (jadrová chémie) a boli obhájené prvé diplomové práce s použitím rádiochemických metód. V roku 1963 vyšli tlačou prvé vlastné skriptá Úvod do rádiochémie a jadrovej chémie. V januári 1970 boli úspešne obhájené prvé 3 kandidátske dizertačné práce v odbore jadrová chémia, čím sa dosiahol významný pokrok v kvalifikačnej štruktúre učiteľov katedry. Katedre boli pridelené ďalšie 2 miesta technických pracovníkov, prijatý bol absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT Ing. A. Švec (1966), jeden z prvých absolventov katedry R. Čech (1968), absolventi P. Rajec (1972) a Ľ. Mátel (1974). Potom sa personálne obsadenie katedry na dlhšiu dobu stabilizovalo. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry pokračoval do roku 1980 obhájením 2 kadidátskych dizertačných prác (R. Čech, A. Švec) a 3 vymenovaniami za docentov (F. Macášek, V. Mikulaj, R. Kopunec). Vedúcim katedry bol v rokoch 1966 – 1970 doc. Ing. Peter Drienovský, CSc. (v roku 1974 odišiel na invalidný dôchodok), od roku 1970 do roku 1981 bol vedúcim katedry doc. RNDr. Fedor Macášek, CSc.
V 80.rokoch učitelia katedry obhájili ďalšie 2 kadidátske dizertačné práce (P. Rajec v roku 1981 a Ľ. Mátel v roku 1983) a 1 doktorskú dizertačnú prácu (F. Macášek v roku 1983), za docenta bol vymenovaný R. Čech (v roku 1988) a za profesora F. Macášek (v roku 1984). V roku 1985 sa kolektív katedry rozšíril o 1 učiteľa (J. Macková) a 1 pracovníka výskumu (S. Čechová) z radov absolventov. V roku 1986 nastúpila na katedru do funkcie vedeckého pracovníka bývalá absolventka a interná ašpirantka Charkovskej štátnej univerzity RNDr. A. Paulenová, CSc. Od roku 1988 na katedre pôsobil ako asistent RNDr. V. Švec. Keďže F. Macášek vykonával funkcie prodekana (1981 – 1983) a dekana (1983 – 1986) PF UK, vedúcim katedry bol v roku 1981 ustanovený doc. RNDr. Rudolf Kopunec, CSc.