Výskum

Katedra jadrovej chémie je jedinečná svojho druhu na Slovensku. Disponuje špeciálnymi rádiochemickými laboratóriami pre prácu s otvorenými žiaričmi, ako aj skúšobným akreditovaným laboratóriom pre meranie aktivít alfa, beta a gama rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia, jadrových zariadeniach, a úložiskách rádioaktívneho odpadu a ožiareného jadrového paliva.

Vedecko-výskumná práca katedry je zameraná na:

  • Vývoj a štúdium tesniacich komponentov pre skládky toxického odpadu a hlbinné geologické úložiská pre vysoko rádioaktívny odpad a ožiarené jadrové palivo. 
  • Vývoj, charakterizáciu a sorpčné vlastnosti prírodných a syntetických materiálov, ktoré sa využívajú pri zachytávaní a uchovávaní plynov, pri separácii a sorpcii ekotoxických látok, ťažkých kovov a rádionuklidov. 
  • Syntézu a štúdium zlúčenín, ktoré sú funkcionalizované tak, aby mohli plniť nielen úlohu rozpúšťadla, ale aj extrakčného činidla v separácii rádionuklidov.
  • Prípravu izotopovo modifikovaných zlúčenín a rádiofarmák pre nukleárnu medicínu
  • Štúdium radiačnochemických procesov kvapalných a tuhých sústav, dozimetrických systémov, ich aplikačný význam
  • Radiačnú citlivosť biologických druhov, rádioterapiu
  • Rádioekologický význam správania sa rádioaktívnych látok v životnom prostredí a účinky ionizujúceho žiarenia na zložky životného prostredia
  • Štúdium vlastností zdrojov žiarenia v súvislosti s dodržiavaním radiačnej hygieny, radiačnej bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisov a legislatívnych noriem
  • Vývoj rádioanalytických metód na stanovenie stopových prvkov a rádionuklidov v rozličných matriciach životného prostredia a rádioaktívnych odpadoch