Eva PAUDITŠOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

·      Izakovičová, Z., Petrovič, F., Pauditšová, E., 2022: The Environmental Impacts of Urbanisation – Sustainability, 14(1), 60. https://doi.org/10.3390/su14010060

·      Petrovič, F., Boltižiar, M., Rakytová, I., Tomčíková, I., Pauditšová, E., 2021:  Long-Term Development Trend of the Historical Cultural Landscape of the UNESCO Monument: Vlkolínec (Slovakia), Sustainability, 13, 2227. https://doi.org/10.3390/su13042227

·      Streberová, E., Bogen, M., Konrad, I., Kozová, M., Lückerath, D., Pauditšová, E., Pecho, J., Šteflovičová, Mir., Šteflovičová, M., 2020: Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hl. mesta SR Bratislavy, Hl. mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava, s. ISBN  978-80-570-2203-9; Link: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf

·      Šimonovičová, A., Kraková, L., Pauditšová, E., Pangallo, D., 2019: Occurrence and diversity of cultivable autochthonous microscopic fungi in substrates of old environmental loads from mining activities in Slovakia, Ecotoxicology and Environmental Safety, 172: 194-202. DOI: 10.1016/J.ECOENV.2019.01.064

·      Šimonovičová, A., Kraková, L., Piecková, E., Planý, M., Globanová, M., Pauditšová, E., Šoltys, K., Budiš, J., Szemes, T., Gáfriková, J., Pangallo, D., 2019: Soil Microbiota of Dystric Cambisol in the High Tatra Mountains (Slovakia) after Windthrow, Sustainability, 11(23):1-22. DOI: 10.3390/SU11236851

·      Kozová, M., Dobšinská, Z., Pauditšová, E., Tomčíková, I., Rakytová, I., 2018: Network and participatory governance in urban forestry: An assessment of examples from selected Slovakian cities, Forest Policy and Economics. 89:31-41. DOI: 10.1016/J.FORPOL.2016.09.016

·      Belčáková, I., Gazzola, P., Pauditšová, E., 2018: Landscape impact assessment in planning processes, Warsaw: De Gruyter, 200 p. https://doi.org/10.1515/9783110601558

·      Pauditšová, E., Skrigan, A., Jílková, J., Kozová, M., Slabeciusová, B., 2014: Accountability of Governance in Cities, Municipalities and Communities. In: Environmental Governance for Cities, Municipalities and Communities, Bratislava: Comenius University, p. 111-157 ISBN 978-80-223-3611-6

·      Baus, P., Pauditšová, E., Kohutková, I., Komorník, J., Kováč, U., 2014: Identification of interconnections between landscape pattern and urban dynamics – Case study Bratislava, Slovakia, Ecological Indicators. 42, Sp. Iss., 104-111.

·      Pauditšová, E., Slabeciusová, B., 2014: Modelling as a platform for landscape planning, GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, VOL III, Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 753-760. DOI.org/10.5593/SGEM2014/B23/S11.09

·      Kozová, M., Pauditšvá, E., Finka, M. (eds.), 2010: Krajinné plánovanie, Bratislava: Slovenská technická univerzita, 320 p. ISBN 978-80-227-3354-0

·      Pauditšová, E., 2009: Geoinformatika pre environmentalistov, Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. - 95 s. ISBN 978-80-223-2737-4

·      Pavličková, K., Novanská, V., Kozová, M., Moravčíková, Z., Pauditšová, E., Petriková, D., 2009: Environmentálne plánovanie a manažment, Bratislava: Univerzita Komenského, 127 s. + príl. ISBN 978-80-223-2740-4

·      Reháčková, T., Pauditšová, E., 2006: Vegetácia v urbánnom prostredí [Greenery in Urban Landscape]. 1. vyd., Bratislava : CICERO, 132 p.  ISBN 80-96914-1-1

·      Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z., Pauditšová, E., Krnáčová, Z., Štefunková, D., Dobrovodská, M., Kalivodová, E., Moyzeová, M., Špulerová, J., Popovičová – Waters, J., 2006: Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy [Landscape-ecological conditions of BratislavA’s development]. 1. vyd., Bratislava: VEDA, Ústav krajinnej ekológie SAV, 316 p. ISBN 80-224-0910-3

·      Reháčková, T., Pauditšová, E., 2004: Evaluation of urban green spaces in Bratislava, Boreal Environment Research, 9(6): 469-477.

·      Reháčková, T., Pauditšová, E.2003: Ecological Networks in Urban Areas – New Approaches, Ekológia (Bratislava), 22(2): 108-118.

·      Kozová, M., Pauditšová, E., 2001: Evaluation of the landscape structure and its changes for local agenda 21, Ekológia (Bratislava), 20(3): 36-44.

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

·      Grant Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva:  ACC01/P03 Klimaticky odolná Bratislava – Pilotný projekt zameraný na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí, číslo projektu: (1/2021 – 11/2023), vedúca riešiteľka za UK

·      Horizont 2020 ARCH Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards (r. 2019-2022), vedúca riešiteľka za UK

·      OPEVS: ESPUS – Efektívna správa priestorových údajov a služieb, Ministerstvo životného prostredia SR (01/2020-07/2022), členka riešiteľského kolektívu

·      VEGA č. 1/0658/19: Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa vybraných indikačných skupín (r. 2019-2022), vedúca riešiteľka

·      VEGA č. 1/0194/21: Ekologické hodnotenie revitalizovaného acidifikovaného územia (2021-2024), členka riešiteľského kolektívu

·      Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v regióne Bratislavského samosprávneho kraja, ID: 5017711 (10/2019-12/2021), vedúca riešiteľka za UK

·      Manažmentový plán 2022 – 2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, Mesto Ružomberok, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky MK-2122/2021-423 (05/2021-01/2022), členka riešiteľského kolektívu

·      Spracovanie vybraných kapitol analytickej, syntézovej a návrhovej časti Regionálnych územných systémov ekologickej stability pre vybrané okresy, Slovenská agentúra životného prostredia, (2018-2022), vedúca riešiteľka za UK

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Krajinná ekológia, 2/Z, 4 kredity, povinný predmet

Základy tvorby máp, 2/L, 3 kredity, povinný predmet

Terénne práce z ochrany a využívania krajiny, 2/L, 3 kredity, povinný predmet

Tvorba máp v plánovacej praxi, 3/Z, 3 kredity, povinne voliteľný predmet

Človek ako súčasť prírody, 1,2,3/Z, 3 kredity, výberový predmet

Magisterské štúdium:

Informačné systémy o životnom prostredí a monitoring, 1/Z, 4 kredity, povinný predmet

Diplomový seminár 1, 1/Z, 2 kredity, povinný predmet

Diplomový seminár 2, 2/Z, 2 kredity, povinný predmet

Krajinné plánovanie, 1/L, 4 kredity, povinný predmet

Aplikovaná krajinná ekológia, 2/Z, 4 kredity, povinný predmet

Krajinné plánovanie v praxi, 3/L, 4 kredity, povinný predmet

Manažment krajiny 2, 1/L, 4 kredity, povinný predmet

Starostlivosť o chránené územia, 2/L, 4 kredity, povinný predmet

Geografické informačné systémy 1, 1/Z, 3 kredity, povinne voliteľný predmet

Geografické informačné systémy 2, 1/L, 3 kredity, povinne voliteľný predmet

Diplomová práca 1, 1/L, 4 kredity, povinný predmet

Diplomová práca 2, 2/Z, 6 kreditov, povinný predmet

Diplomová práca 3, 2/L, 14 kreditov, povinný predmet

Špeciálny seminár, 2/L, 2 kredity, povinný predmet

Výskum a jeho aplikácia

Ťažisko vedeckej a výskumnej činnosti doc. RNDr. Evy Pauditšovej, PhD. je v rozvíjaní a verifikovaní metód krajinnoekologického a environmentálneho plánovania. Presadzuje integrovaný prístup k hodnoteniu a výskumu krajiny (abiotických aj biotických zložiek, napr. VEGA č. 1/0194/21, VEGA č. 1/0658/19, VEGA č. 1/7257/2000) s dôrazom na efektívne spracovávanie priestorových dát o územiach. Patrí k priekopníkom spracovávania priestorovo lokalizovaných atribútových údajov o krajine na účely rozhodovacích procesov v krajinnom plánovaní (od r. 1994). Autorsky spolupracovala na niekoľkých metodikách uplatňovaných v krajinnom a environmentálnom plánovaní (napr. výstupy projektov: APVT “Integrovaný management krajiny“, r. 2004-2006, APVV SK-RU-0008-07 LE-MOUNTAIN: Integrating landscape ecology methods into research of sustainable management of mountains regions, r. 2008-2009; Metodika územného systému ekologickej stability, r. 2000; Metodika integrovaného manažmentu krajiny, r. 2006 a i.). Výsledky jej výskumnej činnosti sú aplikované v praxi, využívajú sa najmä pri spracovaní dokumentov ochrany prírody a krajiny, v posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v rôznorodých špecifických environmentálnych dokumentáciách. Je autorkou desiatok environmentálne a ekologicky orientovaných dokumentácií zostavených pre prax (ekologické a environmentálne hodnotenia, krajinnoekologické plány, územné systémy ekologickej stability, všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, generely zelene, hodnotenia biotopov, vizuálne hodnotenia krajiny/krajinného obrazu a i.). Vzhľadom na absenciu poznatkov o historických a zaniknutých typoch krajín sa po r. 2004 zaoberala výskumom archetypálnych znakov krajín (VEGA č. 1/0653/08). Poznatky využila následne pri spolupráci na príprave metodiky typológie krajín Slovenska a tiež v rámci spolupráce na projekte INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 VlaMI: Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů (2017-2019).

V posledných rokoch sa zameriava aj na výskumy súvisiace s predikciou a hodnotením dopadov zmeny klímy (projekty: Horizont 2020 RESIN, Horizont 2020 ARCH, Grant EHP Klimaticky odolná Bratislava, LIFE III Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia v mestách – UrbEco a i.). Venuje sa rozvíjaniu metodických prístupov zahŕňajúcich atribúty meniacej sa klímy v plánovacích a rozhodovacích procesoch od úrovne analýz až po návrhy opatrní a regulatívov a tieto poznatky prenáša aj do praxe prepojenej so samosprávou na Slovensku (napr. spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom, s mestom Bratislava), ale aj v zahraničí (Gruzínsko, Arménsko – Visegrad Fund  projekt: Visegrad Resilience Expertise in the South Caucasus, r. 2017). Je aktívnou podporovateľkou konceptu úzkeho informačného prepojenia ekologických výskumov s plánovacími procesmi (VEGA č. 1/9109/02, VEGA č. 1/2340/05, VEGA č. 1/2372/05, VEGA č. 1/0658/19, VEGA č. 1/0482/15), ktoré sú využívané napr. pri identifikácií ekologických kolízií a migračných trás voľne žijúcej zveri na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Participovala a participuje na príprave a posudzovaní viacerých strategických dokumentov na národnej a regionálnej úrovni.

Je členkou pracovných skupín na Ministerstve životného prostredia SR (MAES-SK – Mapping and Assessment of Ecosystem Services, Pracovná skupina pre adaptáciu na klimatickú zmenu, Pracovná skupina na prípravu zákona o krajinnom plánovaní) a tiež je členkou niekoľkých profesijných spoločností a organizácií, napr.: Slovenská ekologická spoločnosť (SEKOS), SURE – Society for Urban Ecology, Rakúsko, IALE Europe – Európska asociácia pre krajinnú ekológiu, Kartografická spoločnosť – Slovensko, Národný trast n. o. – Priatelia historických parkov a záhrad a i. a od r. 2016 je členkou Vedeckej rady Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Projekty

Medzinárodné projekty:

 • Grant Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva:  ACC01/P03 Klimaticky odolná Bratislava – Pilotný projekt zameraný na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí (2021–2023), vedúca riešiteľka za UK
 • Horizont 2020 RESIN – Climate resilient cities and infrastructures (2015- 2018),  vedúca riešiteľka za UK
 • Horizont 2020 ARCH - Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards (r. 2019-2022), vedúca riešiteľka za UK
 • INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001:  Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov (2016-2018), členka riešiteľského kolektívu
 • Visegrad Fund  projekt “Visegrad Resilience Expertise in the South Caucasus” (2017), vedúca riešiteľka za SR
 • Americko-slovenský vedecko-technický projekt č. 93071: Ekologická únosnosť prostredia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie  (r. 1994-1995), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt TEMPUS PHARE IB-JEP_08060 “Environmental Curricula at Slovak Universities“ (r. 1995-1997), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt TEMPUS PHARE IB-JEP_14169: Distance Learning Course on Biodiversity Conservation“ (r. 1996-1999), členka riešiteľ. kolektívu
 • Participačný projekt cezhraničnej spolupráce PHARE: Hodnotenie kvality životného prostredia urbanizovanej krajiny na modelovom území mesta Bratislavy z Fondu malých projektov PHARE (r. 1998-1999), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt PHARE – CBC Slovensko/Rakúsko „Vypracovanie krajinnoekologického plánu pre kataster Svätý Jur a návrh rozvoja vidieckeho turizmu v mikroregióne Svätý Jur a okolie“, Spoločný fond malých projektov  (r. 2004), členka riešiteľ. kolektívu
 • Bilaterálny projekt APVV SK-RU-0008-07 LE-MOUNTAIN: Integrating landscape ecology methods into research of sustainable management of mountains regions (r. 2008-2009), členka riešiteľ. kolektívu
 • 6. rámcový program podporený Európskou komisiou, iniciatíva LIFE III Životné prostredie, projekt ”Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia v mestách (akronym projektu: UrbEco)“ (2004-2007), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt ”Dištančné vzdelávanie zamerané na ochranu životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj na Slovensku”, Univerzita Komenského v Bratislava a Deutsche Bundesstiftung Umwelt (r. 2005-2007), členka riešiteľ. kolektívu

 Národné (domáce) projekty:

 • Projekt Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky "Zhodnotenie ekologickej únosnosti regiónu Žiarskej kotliny" (r. 1996-1998), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt Ministerstva životného prostredia SR “Metodické pokyny na vypracovanie projektov regionálnych a miestnych územných systémov ekologickej stability“ (r. 2000), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt UNDP, rozvojový program OSN “Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike“ (r. 1999-2001), členka riešiteľ. kolektívu
 • Projekt APVT “Integrovaný management krajiny“ (r. 2004-2006), členka riešiteľ. kolektívu
 • Centrum excelentnosti (projekt OP Výskum a vývoj) „Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS 26240120002, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (r. 2009-2011), zástupca hlavného riešiteľa partnerského pracoviska
 • VEGA č. 2/5078/98 Ekologická únosnosť krajiny (r. 1997-1999), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/7257/2000: Tvorba krajinno-ekologických metód pre regionálne environmentálne hodnotenie (r. 2000-2002), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/9109/02: Vzťah α a β diverzity bioty k priestorovej distribúcii a kvalite krajinných prvkov v podmienkach Podunajska (r. 2002-2004), zástupkyňa vedúceho riešiteľa
 • VEGA č. 1/2340/05 – Dynamika zmien poľnohospodárskej krajiny v časovo-priestorových súvislostiach (r. 2005-2007), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/2372/05 – Gradient zmien vegetačných štruktúr v urbanizovanom území stanovený podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (modelové územie hl. mesto SR Bratislava), (r. 2005-2007), zástupkyňa vedúceho riešiteľa
 • VEGA č. 1/0653/08 – Archetypy poľnohospodárskej krajiny Podunajskej nížiny (r. 2008-2010), vedúca riešiteľka
 • VEGA 2/0017/09 – Krajinnoekologický potenciál pre rozvoj vidieka na Slovensku so zameraním na cestovný ruch (r. 2009-2011), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/0558/10 – Ochrana a využívanie krajiny z pohľadu pozemkových úprav ako nástroja manažmentu krajiny (r. 2010-2011), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 2/0016/11 – Socio-ekologické faktory strategického plánovania a  manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomiky (r. 2011-2014), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/0482/15: Priestorová distribúcia autochtónnej mikroflóry starých environmentálnych záťaží a jej využitie pri biolúhovaní potenciálne toxických prvkov (r. 2015-2017), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/0421/16:  Analýza zmien krajinnej pokrývky v kontexte environmentálnych hybných síl (r. 2016-2018), členka riešiteľ. kolektívu
 • VEGA č. 1/0658/19: Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa vybraných indikačných skupín (r. 2019-2022), vedúca riešiteľka
 • VEGA č. 1/0194/21: Ekologické hodnotenie revitalizovaného acidifikovaného územia (2021-2024), členka riešiteľ. kolektívu
 • KEGA č. 22/96: Krajinná ekológia v environmentálnej praxi (r. 1996-1998), členka riešiteľ. kolektívu
 • KEGA č. 3/1246/03 – Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územia (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie), členka riešiteľ. kolektívu
 • KEGA č. 3/3023/05 – Katalóg náučných chodníkov – učebná pomôcka pre základné a stredné školy (r. 2005-2007), členka riešiteľ. kolektívu
 • KEGA č. 097-007UK-4/2010 Krajinné plánovanie, členka riešiteľ. kolektívu
 • Grant Univerzity Komenského v Bratislave č. 118/2002/UK “Zmeny funkčného využitia zeme v banskom sídle Nová Baňa od 18. storočia po súčasnosť“ (r. 2002),  vedúca riešiteľka
 • Grant Univerzity Komenského v Bratislave č. 56/2003/UK “Determinácia zmeny krajinnej štruktúry v prostredí geografického informačného systému od 19. stor. po súčasnosť (modelové územie: sídlo Nová Baňa)” (r. 2003), vedúca riešiteľka
 • aplikačné projekty pre: Bratislavský samosprávny kraj, JAVYS, Ministerstvo životného prostredia SR, Hl. mesto SR Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia – vedúca riešiteľka

Príspevky v médiách

2.5.2021 Univerzita Komenského V.E.D.A.

Hosťom v relácii Univerzity Komenského V.E.D.A. bola doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD., ktorá rozprávala o klimatickej zmene v urbánnom prostredí a o Atlase hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hl. mesta SR Bratislavy ako aj o iných témach (videonahrávka na youtube alebo na Instagrame).