Blanka LEHOTSKÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Netopiere (Chiroptera)

Uhrin, M. - Hüttmeir, U. - Kipson, M. - Estók, P. - Sachanowicz, K. - Bücs, Sz. - Karapandža, B. - Paunovič, M. - Presetnik, P. - Bashta, A.-T. - Maxinová, E. - Lehotská, B. - Lehotský, R. - Barti, L. - Csösz, I. - Szodoray-Paradi, F. - Dombi, I. - Görföl, T. - Boldogh, S. A. - Jére, Cs. - Pocora, I. - Benda, P.: Status of Savi's pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review. In: Mammal Review. - Vol. 46, No. 1 (2016), p. 1-16. 

Haceková, Z. - Lehotská, B. - Ružičková, J.: The influence of landscape structure to the activity of bats. In: Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii. - Vol. 24, No. 2 (2014), p. 257-263. 

Šimonovičová, A. - Pangallo, D. - Chovanová, K. - Lehotská, B.: Geomyces destructans associated with bat disease WNS detected in Slovakia. In: Biologia. -  Vol. 66, No. 3 (2011), p. 562-564. 

Martínková, N. - Bačkor, P. - Bartonička, T. - Blažková, P. - Červený, J. - Falteisek, L. - Gaisler, J. - Hanzal, V. - Horáček, D. - Hubálek, Z. - Jahelková, H. - Kolařík, M. - Korytár, Ľ. - Kubátová, A. - Lehotská, B. - Lehotský, R. - Lučan, R. K. - Májek, O. - Matějů, J. - Řehák, Z. - Šafár, J. - Tájek, P. - Tkadlec, E. - Uhrin, M. - Wagner, J. - Weinfurtová, D. - Zima, J. - Zukal, J. - Horáček, I.: Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia. In: PLoS One. - Vol. 5, No. 11 (2010), Art. No. e13853

Lehotská, B. - Lehotský, R.: First record of Hypsugo savii (Chiroptera) in Slovakia. In: Biologia. - Vol. 61, No. 2 (2006), p. 192-193. 

Obojživelníky (Amphibia)

Uhrin, M. - Jandzík, D. - Čerňanský, A. - Rindoš, M. - Lehotská, B. - Danko, S. - Kautman, J. - Mikulíček, P. - Urban, P. - ­­Jablonski, D.: Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 236 p. ISBN 978-80-8152-737-1

Lehotská, B. - Havranová I. a kolektív: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciách na Slovensku v rokoch 1986 – 2017. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - 164 p. ISBN: 978-80-223-4463-0

Kaľavský, J. - Lehotská, B.: Priestorová aktivita salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) v povodí Vydrice (Malé Karpaty). In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 2 (2012), p. 32-38.

Krajinná ekológia

Ružičková, J. - Lehotská, B.: Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors. In: Geographia Cassoviensis. - Vol. 11, No. 1 (2017), p. 51-69.

Ružičková, J. - Lehotská, B. - Kalivodová, E.: Hodnotenie biotopov vybraných biocentier v Piešťanoch. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - 116 p. ISBN 978-80-223-4142-4

Ružičková, J. - Lehotská, B. - Nevřelová, M.: Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov lesa Lindava. In: Acta Universitatis Prešoviensis. Folia oecologica. - Vol. 8, No. 2 (2016), p. 37-51.

Ružičková, J. - Lehotská, B. - Kalivodová, E.: Vybrané hydrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - 180 p. ISBN 978-80-223-3781-6

Ružičková, J. - Lehotská, B. - Ďugová, O. - Gombiková, Z. - Haceková, Z. - Janitor, A. - Kalivodová, E. - Moravčíková, Z. - Nevřelová, M. - Petrovič, F.: Vybrané terestrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát : Hodnotenie biotických pomerov, krajinnej štruktúry a funkčnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - 204 p. ISBN 978-80-223-2776-3

Ekológia rastlín

Ružičková, J. - Lehotská, B. - Takáčová, A. - Semerád, M.: Morphometry of alien species Pistia stratiotes L. in natural conditions of the Slovak Republic. In: Biologia. - Vol. 75, No. 1 (2020), p. 1-10.

Molnárová, M. - Ružičková, J. - Lehotská, B. - Takáčová, A. - Fargašová, A.: Determining As, Cd, Cu, Pb, Sb, and Zn in Leaves of Trees Collected near Mining Locations of Male Karpaty Mts. in the Slovak Republic. In: Polish Journal of Environmental Studies. - Vol. 27, No. 5 (2018), p. 2179-2191. 

Ružičková, J. - Lehotská, B. - Kalivodová, E.: Assessment of ornithochory in the north-western part of the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia). In: Folia Oecologica. - Vol. 43, No. 1 (2016), p. 50-63. 

Environmentálna výchova a vzdelávanie

Ružičková, J. - Nevřelová, M. - Lehotská, B.: Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave In: Envigogika. - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [19 p.]

Lehotská, B. - Magyarics, A.: Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986-2015). In: Envigogika. - Vol. 10, No. 4 (2015), nestr. [10 p.] 

Lehotská, B. - Ružičková, J. - Nevřelová, M.: Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby ochrany prírody - modelové príklady. In: Quaestiones rerum naturalium. - Vol. 2, No. 1 (2015), p. 69-88.

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

ITMS 2014+: 310011N463 Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska – BioReg(zodpovedný riešiteľ)

VEGA č. 1/0155/19 Vplyv cestných komunikácií na biotu v poľnohospodárskej krajine v podmienkach zmeny klímy (člen riešiteľského kolektívu)

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biotopy 2, 3/L, 4 kredity, povinne voliteľný predmet

Manažment chránených území, 2/Z, 2 kredity, povinne voliteľný predmet

Výpočtová technika, 2/Z, 3 kredity, výberový predmet

Ochrana bioty v praxi, 2/L, 3 kredity, výberový predmet

Magisterské štúdium:

Informačné systémy o životnom prostredí a monitoring, 1/Z, 4 kredity, povinný predmet

Manažment krajiny 2, 1/L, 4 kredity, povinný predmet

Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie, 1/Z, 4 kredity, povinný predmet

Ekológia urbanizovaného prostredia, 1/Z, 4 kredity, povinne voliteľný predmet

Fauna vybraných typov biotopov, 1/L, 3 kredity, výberový predmet

Praktický manažment bioty, 1,2/Z, 2 kredity, výberový predmet

Výskum a jeho aplikácia

Blanka Lehotská sa v rámci svojej vedeckej činnosti zameriava na viaceré oblasti výskumu. Nosnou oblasťou jej výskumu, ktorej sa venuje už viac ako 25 rokov, je monitoring a praktická ochrana populácií netopierov (Chiroptera) a lokalít ich výskytu na území západného Slovenska. V tejto oblasti publikovala viac ako 100 odborných a vedeckých prác prevažne regionálneho, ale aj medzinárodného významu. Ďalšou oblasťou jej záujmu je výskum a ochrana migrujúcich živočíchov s dôrazom na obojživelníky (Lehotská, Havranová a kol. 2017) a na priechodnosť krajiny pre stredne veľké a veľké cicavce v súvislosti s budovaním rôznych typov migračných objektov, či existujúcich terestrických a hydrických biocentier a biokoridorov (napr. Ružičková a kol. 2011, 2015). Na to nadväzuje aj problematika hodnotenia biotopov (napr. Ružičková a kol. 2016), či zmien krajinnej štruktúry (Ružičková, Lehotská 2017). Zaoberá sa aj výskumom výskytu, šírenia a možností prežitia u nás nepôvodných druhov rastlín v prirodzených podmienkach (Ružičková a kol. 2020). Získané vedecké poznatky odovzdáva prostredníctvom environmentálnej výchovy a vzdelávania širokej verejnosti.