Katarína Boďová

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dňa 10.12.2018 udelil Cenu dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2018

Mgr. Kataríne Boďovej, PhD.

za prvoautorskú publikáciu v časopise Genetics,
kombinujúcu genetické, evolučno-biologické a matematické analýzy
na vysvetlenie mechanizmov, ktoré zabraňujú samooplodneniu rastlín
a ktoré vedú k vzniku génov zúčastnených v rozpoznávaní vlastných pohlavných buniek
a zabraňujúcich príbuzenskému kríženiu.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší

[.jpg] Fotka: Odovzdávanie Ceny dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (10. decembra 2018, Prif UK, Bratislava).

Zľava:

  • doc. Milan Trizna (dekan PriF UK),
  • Mgr. Katarína Boďová, PhD. (laureátka Ceny za rok 2018, FMFI UK)
  • Ing. Peter Robl (zástupca sponzora Ceny Ing. Viliama Sedlára)

Publikácie

Za laureátku Ceny dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2018 bola vybraná dr. Katarína Boďová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) za prácu v časopise Genetics, v ktorej so svojimi spoluautormi popísala evolučné a genetické mechanizmy vedúce k zabraňovaniu samooplodnenia (a tak následkom príbuzenského kríženia) u rastlín (Boďová a kol., 2018a). Práca laureátky ilustrovala, ako je kombinácia populačno-genetických a evolučných analýz s matematickým modelovaním užitočná pri hľadaní odpovedí na dôležité biologické otázky. Podobný prístup dr. Boďová využila aj ďalšej práci publikovanej v roku 2018, v ktorej modelovala koordinované správanie živočíšnych spoločenstiev (Boďová a kol., 2018b). Držiteľka Ceny je absolventkou FMFI UK, doktorát získala na University of Michigan v Ann Arbor (USA) a po trojročnom postdoktorálnom pobyte na Institute of Science and Technology (IST) Austria v Klosterneuburgu sa vrátila na FMFI, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička.

[.jpg]

Vzdelanie

1995-1999: Gymnázium Grösslingova, Bratislava
2004: Mgr., ekonomická a finančná matematika, FMFI UK
2009: PhD., aplikovaná a interdisciplinárna matematika, University of Michigan, Ann Arbor, USA
2009-2013: vedecká pracovníčka, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK
2013-2017: postdoktorálny pobyt, Institute of Science and Technology (IST) Austria, Klosterneuburg
2018-doteraz: odborná asistentka, Katedra matematiskej analýzy a numerickej matematiky, FMFI UK

http://hore.dnom.fmph.uniba.sk/~bodova/

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčš. Potom šípkou doprava môžete prejsť na ďalšiu fotku.


Autor fotiek: Ing. Martin Petrík, CIT UK, m.petrikuniba.sk,

Zdroj: https://photos.app.goo.gl/u37UD2mwp1bGzPu59