2017/12/18 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr. Ludmily Sedlárovej - Rabanovej za rok 2017

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Vás pozýva na slávnostné udeľovanie
Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
za rok 2017

18. decembra 2017 od 16:00 hod.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pavilón B-1

Program:

1. Otvorenie
2. Prezentácia Laboratória dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
3. Predstavenie držiteľa/ky Štipendia dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
4. Predstavenie finalistov nominovaných na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
5. Ing. Viliam Sedlár & doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan fakulty): Slávnostné udelenie Ceny za rok 2017
6. Prednáška laureáta/ky Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej
7. Diskusia

Bude prezentované aj Laboratórium, ktoré nesie jej meno a ktoré sponzorsky podporil jej manžel Ing. Viliam Sedlár.

Pozvánka [.pdf]

Zoznam ocenených [.pdf] - prezentácia profesora Ľubomíra Tomášku

Laureátom ceny sa stal doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD.  (katedra zoológie PriF UK).

Fotogaléria

Kontakt:

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., Katedra genetiky PriF UK, tomaska1uniba.sk