30 rokov Katedry molekulárnej biológie PriF UK

Katedra molekulárnej biológie PriFUK si pripomenula 30 rokov od je založenia na slávnostnom podujatí v priestoroch kongresového centra ŠD Družba v dňoch 2.-3.6.2022.

Na podujatí dňa 2.6. sa zúčastnilo okolo 100 hostí, vrátane vedenia Prírodovedeckej fakulty na čele s dekanom, prof. Fedorom, prorektor UK, prof. Masarik, generálny riaditeľ CVTI SR, prof. Kyselovič, vedúci katedier Biologickej sekcie, pozvaní hostia z PriFUK a tiež z ústavov SAV, ako aj hostia z partnerských spolupracujúcich spoločností. Dekan PriFUK, prof. Fedor pri tejto príležitosti odovzdal doc. Ferákovi, prof. Turňovi a prof. Kádašimu medailu PriFUK za ich významný príspevok pri založení ako aj rozvoji katedry. Následne boli odovzdané pamätné listy Katedry molekulárnej biológie členom vedenia PriFUK, zástupcom spolupracujúcich ústavov SAV, bývalým kolegom z katedry a tiež ďalším bývalým spolupracovníkom.

Na stretnutí odznelo viacero príhovorov, svoj pohľad na založenie pracoviska predniesli obaja predchádzajúci vedúci katedry, doc. Ferák a prof. Turňa. Súčasný vedúci katedry, doc. Stuchlík predniesol sumarizáciu výsledkov a úspechov pracoviska z pohľadu pedagogického, vedeckého, ale aj z hľadiska zlepšovania infraštruktúry, ktoré pracovisko dosiahlo počas 30 rokov jeho existencie, pričom zdôraznil možné výhľady do budúcnosti katedry. Na záver odznelo niekoľko video pozdravov úspešných absolventov katedry. Po oficiálnom programe nasledovala slávnostná recepcia.

Dňa 3.6. pokračovalo podujatie vedeckou konferenciou s názvom „30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA“, kde odzneli plenárna prednáška prof. Turňu a prierezové prednášky pracovníkov katedry z oblasti výskumu v biomedicíne ako aj molekulárnej biotechnológie. Súčasťou boli aj posterové prezentácie doktorandov z odborov molekulárna biológia a biotechnológie a odborná komisia ocenila 3 z nich knižnou poukážkou. Program podujatia a Zborník recenzovaných príspevkov je dostupný na tomto linku: https://fns.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_konferencie_30._rokov_Katedry_molekularnej_biologie_a_50._rokov_technologie_rekombinantnej_DNA.pdf.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na pripomenutie si jubilea Katedry molekulárnej biológie. Aj vďaka vám to boli príjemne strávené chvíle.

Srdečne.

Stano Stuchlík

Fotky z podujatia

Odovzdanie medailí PriFUK
Odovzdanie medailí PriFUK
Odovzdanie medailí PriFUK
Fotky z programu podujatia
Fotky z programu podujatia
Účastníci vedeckej konferencie