Rozvrhy 2021-2022 leto

Oznam pre študentov: Rozvrhy si pohľadajte v AIS

Prístup do portálu AIS https://ais2.uniba.sk

- Rozvrh je dostupný aj v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko. Pozor, ešte stále ho upravujeme v zmysle protipandemických opatrení

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

 

 

Manuál - rozvrh v AIS

Zatiaľ sú na tejto stránke dostupné len delenia do skupín, rozvrh upravujeme v zmysle pandemických opatrení. Dostupný je v AIS, treba si ho od 11.2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal, je potrebné konzultovať s vyučujúcim hneď na začiatku semestra (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vás má právo vyučujúci zo skupiny vyhodiť.

*******************************************************

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Zoznamy študentov sú v sekciách (Biológia, Chémia

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina)

na emailovú adresu :  katarina.danielovauniba.sk

aby sme ich mohli zaznačiť do AIS.

Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie