Rozvrhy 2017-2018 zima

Oznam pre študentov: Rozvrhy si pohľadajte v AIS

Prístup do portálu AIS https://ais2.uniba.sk

- Rozvrh je dostupný aj v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.

Manuál - rozvrh v AIS

- Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal,  je potrebné konzultovať s vyučujúcim (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

UPOZORNENIE 1:

Na tejto stránke sú uverejnené rozvrhy len informatívne, na rýchle nahliadnutie. Všetky zmeny v rozvrhoch táto stránka nezaznamenáva, od uverejnenia sa rozvrhy na nej nemenia. Všetky zmeny v rozvrhoch sú zaznamenané len v AIS2, preto si treba rozvrh v AIS2 skontrolovať

UPOZORNENIE 2:

Na Prírodovedeckej fakulte si študenti sami nevytvárajú rozvrh, ale pre každý odbor je v AIS2 už vytvorený rozvrh. To znamená, že nie je potrebné prihlasovať sa na rozvrh. Naopak je potrebné navštevovať tie cvičenia, ktorú sú pridelené jednotlivým skupinám študentov. Rozdelenie do skupín je v priložených zoznamoch.

*******************************************************

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Zoznamy študentov sú v sekciách (Biológia, Chémia atď).

*******************************************************

Informácie pre externé štúdium

http://humannageografia.sk/externi.php

*******************************************************

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina)

na emailovú adresu :  danielovafns.uniba.sk ,

aby sme ich mohli zaznačiť do AIS.

Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie