Konferencia Geochémia

  Každoročne začiatkom decembra Katedra geochémie Prif UK, oddelenie Geochémie životného prostredia ŠGÚDŠ a Slovenská asociácia geochemikov usporadúvajú v spolupráci s ďalšími organizáciami a odborníkmi konferenciu GEOCHÉMIA.

  Hlavným cieľom konferencie je umožniť všetkým členom Slovenskej asociácie geochemikov, širokému okruhu odborníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach geochémie a príbuzných vedných smerov a najmä mladým pracovníkom, v rôznych oblastiach geochémie prezentovať najnovšie výsledky svojej práce a naznačiť hlavné smery vývoja geochémie a jej aplikácie vo svete a u nás.