Terénne exkurzie

       Katedra geochémie v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) každý rok zorganizuje pestrý program exkurzií na rôznych zaťažených lokalitách Slovenska v rámci predmetu "Terénne cvičenie z geochémie". 

Vrámci terénnych exkurzií môžu študenti vidieť:

 

  • deponované antropogénne materiály (haldy, odkaliská)
  • skládky komunálnych odpadov 
  • staré banské lokality
  • prebiehajúce sanačné práce
  • jaskyne
  • aktívna ťažba a úprava nerastných surovín
  • in situ merania parametrov vôd (kyslík, ORP, pH, EC, atď.)
  • odbery vzoriek vôd, pôd a riečnych sedimentov