2018: Terénna exkurzia Prešov

TERÉNNY KURZ PRIESKUMNÝCH A SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

25. - 28.9.2018

deň 1:

- Pinciná - ložisku alginitu - perspektívny materiál pre dekontamináciu zložiek životného prostredia, pre priemysel a poľnohospodárstvo

- Poproč - opustené Sb ložisko a environmentálna záťaž po ťažbe Sb rúd (prieskum, monitoring a návrh sanácie)

deň 2:

Bystré (ZEOCEM a.s.) - návšteva spracovateľského závodu - zeolity (surovina pre sanácie)

- Nižný Hrabovec - ložisku zeolitu a aktívny ťažobný priestor

- Poša (Nižný Hrabovec) - environmentálna záťaž viazaná na odkalisko elektrárenského popola z teplárne v Strážskom, kontaminácia povrchových vôd arzénom

- Merník - prieskum a identifikácia environmentálnych rizík na opustenom Hg ložisku, geogénna kontaminácia pôd niklom a chrómom (tzv. mernícke zlepence), a prirodzený výskyt asfaltov

deň 3:

- Miková - zvyšky po historickej ťažbe ropy, zlikvidované ťažobné a prieskumné vrty, identifikácia prítomných plynov

- vodná nádrž Starina a geologická náučná lokalita DARA - odkryvy v záreze cesty nad Starinou

- kľúč k pochopeniu vzniku karpatského flyšového pásma a mineralogická zvláštnosť: tzv. marmarošské diamanty"

- Krásny Brod (skládka Monastýr) - ukončená sanácia skládky odpadov

deň 4:

- Dubník - opálové bane

- Prešov - Solivary - pravdepodobná environmentálna záťaž, prieskum a sanácia po ťažbe soli