2019: Terénna exkurzia Rožňava

TERÉNNY KURZ PRIESKUMNÝCH A SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

3. – 7. jún 2019

deň 1:

- Lehôtka pod Brehmi - ložisko perlitu - ťažba, úprava a spracovanie (environmentálna surovina, materiál pre stavebníctvo, priemysel a pre dekontamináciu zložiek ŽP)

- Banská Štiavnica - Horná Roveň - fytoremediácie a diverzita rastlín na starých banských haldách

- Kysihýbeľ - historický podzemný kameňolom na stavebné materiály (granodiorit)

deň 2:

- Čučma - ťažba nerastných surovín (Sb rudy, Mn rudy), kontaminácia pôd a vôd Sb a As, terénne práce zamerané na prieskum environmentálnych záťaží, odbery vzoriek z háld, odkaliskových kalov a pôd

- Krásnohorská dlhá lúka - návšteva unikátnej Krásnohorskej jaskyne - informácie o monitoringu podzemných vôd, ukážka odberu vôd pre rôzne analytické stanovenia, meranie in-situ parametrov vôd a stanovenie vybraných ukazovateľov terénnym spektrofotometrom

deň 3:

- Jelšava - fáranie do podzemných banských priestorov, ťažba magnezitu, spracovanie suroviny, dopady ťažby na životné prostredie, haldy a odkalisko (SMZ a.s. Jelšava)

- Ochtinská aragonitová jaskyňa - návšteva jaskyne a prednáška o geologických fenoménoch okolia Jelšavy

deň 4:

- Gemerská Poloma - ťažba mastenca, inovatívne technológie spracovania vyťaženej suroviny, návšteva háld s vyťaženou surovinou

- Nižná Slaná environmentálna záťaž po ťažbe sideritu (a sulfidickej mineralizácie), návšteva historických pecí na spracovanie železnej rudy (Vysoká pec Etelka huta)

- Dobšiná - ťažba azbestu, mineralogické výskyty, negatívne dopady na životné prostredie

deň 5:

- Sanácia EZ Prievidza rušňové depo - masívne znečistenie ropnými látkami, ukážka kompletnej sanačnej technológie v plnej prevádzke (HYDRANT s.r.o. Bratislava), meranie hladiny a odber podzemných vôd s fázou ropných látok

- Chalmová - reaktívna geochemická bariéra na báze odpadového Fe - sanácia kontaminovaných vôd z odkaliska elektrárenských popolov (Slovenské elektrárne, a.s., GEO Slovakia, s.r.o. Košice)