2019: Terénna exkurzia Zvolen

TERÉNNY KURZ PRIESKUMNÝCH A SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

1. – 4. október 2019

deň 1:

BRATISLAVA – VRAKUŇA – návšteva významnej EZ situovanej v Bratislave, spojenej s rozsiahlou kontamináciou podzemných vôd ako dôsledku nevhodného ukladania odpadov z CHZJD, prezentácia výsledkov podrobného prieskumu (DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. a ŠGÚDŠ) na lokalite a ukážka aktívnej dekontaminácie podzemných vôd vo viacstupňovom sanačnom systéme (ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Košice)

SEREĎ – halda lúženca – informácie o deponovaných materiáloch na halde lúženca po spracovaní rúd v bývalej niklovej huty v Seredi, definovanie rozsahu znečistenia do okolia, možné remediačné opatrenia

HORNÉ OPATOVCE – návšteva vysťahovanej obce situovanej pri hlinikárni, informácie o prieskumoch v tejto environmentálne zaťaženej lokalite, rozsiahla kontaminácia zložiek životného prostredia fluórom, skládkovanie priemyselných odpadov

deň 2:

STARÁ KREMNIČKA – ťažba bentonitu ako významnej nerastnej suroviny so širokým využitím v priemysle a ochrany životného prostredia, informácia o geologických podmienkach vzniku ložiska, ukážka aktívnej ťažby v lome a geologického prieskumu na lokalite, realizácia a vyhodnotenie geologického vrtu (REGOS s.r.o.).

KREMNICA (lom Šturec a štôlňa Andrej) – informácie o historickej ťažbe a spracovaní rúd zlata v oblasti Kremnice, potenciál ťažby zlata v súčasnosti v lome Šturec, návšteva historickej štôlne Andrej s výskytom sekundárnej mineralizácie viazanej na zvetrávanie pôvodnej mineralizácie

deň 3:

BANSKÁ BYSTRICA - Ústav vied o Zemi SAV - návšteva moderných laboratórií Geologického ústavu SAV s prezentáciou možností analytických prác pre geológiu a environmentalistiku (Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy, Laboratórium elektrónovej mikroskopie, Laboratórium izotopovej a organickej geochémie, Laboratórium paleolimnológie, Laboratórium rtg mikrotomografie, Laboratórium rtg difrakčnej analýzy materiálov, Laboratórium vibračnej spektroskopie)

ĽUBIETOVÁ – prezentácia úspešnej sanácie historickej banskej lokality, podzemné geochemické bariéry na čistenie podzemných vôd, návšteva rozsiahlych háld a štôlní po ťažbe Cu-rúd a ukážka odberu vôd pre rôzne analytické stanovenia a meranie in-situ parametrov vôd a stanovenie vybraných ukazovateľov terénnym spektrofotometrom, prezentácia možností interdisciplinárneho štúdia lišajníkov na rôznych typoch horninového substrátu

deň 4:

SANÁCIA EZ SLIAČ LETISKO – produktovod (znečistenie ropnými látkami v oblasti vojenského priestoru pri letisku Sliač) – prezentácia a ukážka kompletnej sanačnej technológie v plnej prevádzke (HES-COMGEO spol. s r.o., Banská Bystrica)

BANSKÁ ŠTIAVNICA – ŠOBOV – pasívne čistenie kyslých vôd na mieste významnej environmentálnej záťaže, informácie o acidifikácii zložiek životného prostredia, návšteva lomu na Šobove a štôlne v lome