Projekty

APVV

Projekt APVV-22-0134 Komplexný model W-Mo ložiska Ochtiná-Rochovce a environmentálne prijateľné možnosti  jeho využitia (vedúci projektu prof. P. Koděra, PhD.)

Projekt APVV-21-0212 Vybrané environmentálne záťaže ako stresový faktor ovplyvňujúci biodiverzitu a zdravotné riziká pre exponované skupiny obyvateľstva (vedúci projektu prof. E. Hiller, PhD.) 

Projekt APVV-17-0317 Antimón - kritický prvok a nebezpečný kontaminant ovplyvňujúci biodiverzitu na lokalitách s ťažobnými odpadmi (vedúci projektu prof. E. Hiller, PhD.)

Projekt APVV-0344-11  Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (vedúci projektu Mgr. P. Šottník, PhD.) 

Projekt APVV-VMSP-P-0115-09  Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín, APVV (zodpovedný riešiteľ za PRIF UK RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.) 

Projekt  APVV-0537-10  Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch  a environmentálne aspekty ich ťažby, (vedúci projektu doc. RNDr. Peter Koděra, PhD.) 

Projekt APVV-0231-07  Biogeochemické aspekty transférov potenciálne toxických stopových prvkov vo flyšových pôdach Východného Slovenska a ich environmentálne dôsledky (vedúci projektu doc. RNDr. J. Čurlík, DrSc.) 

Projekt APVV-VVCE-0033-07  Výskumno - vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu (vedúci projektu prof. RNDr. M. Chovan, CSc.) 

Projekt APVV-0268-06  Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu (vedúci projektu prof. RNDr. M. Chovan, CSc.) 

 

VEGA

Grant VEGA 1/0246/23 Priestorová distribúcia, geochemická frakcionácia, orálna bioprístupnosť a bioakumulácia rizikových stopových kovov/polokovov v pôdach a zelenine urbánnych komunitných a privátnych záhrad v Bratislave  (zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. E. Hiller, PhD.) 

Grant VEGA 1/0597/17 Geochemické podmienky výskytu a mobility ortuti v zložkách životného prostredia environmentálnych záťaží (zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.) 

Grant VEGA 1/0321/14  Geochemické podmienky aplikácie autochtónnych druhov mikroorganizmov v remediačných procesoch biolúhovania kontaminovaných pôd arzénom (pilotná lokalita Zemianske Kostoľany) (zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.) 

Grant VEGA 1/1034/11  Väzba kontaminantov na pevné fázy elektrárenských popolov – geochémia, mineralógia, environmentálne dopady, (zodpovedný riešiteľ RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.) 

Grant VEGA 1/0312/08  Mobilizácia a bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov (As, Zn, Cd, Hg, Sb) v kontaminovaných riečnych a dnových sedimentov (terénne a experimentálne geochemické štúdium), (zodpovedný riešiteľ RNDr. Jurkovič, PhD.) 

Grant VEGA 1/0238/08  Geogénne zdroje potenciálne toxických stopových prvkov v pôdach flyšových jednotiek Východného Slovenska, biogeochemické aspekty a environmentálne dopady (vedúci projektu doc. RNDr. O. Ďurža, CSc.) 

Grant VEGA  1/2037/05  Geochemické štúdium mobility a bioprístupnosti arzénu v zložkách životného prostredia (pôdy, povrchové a podzemné vody, riečne sedimenty a biomasa stálych porastov) – využitie pre posúdenie potenciálneho rizika As v životnom prostředí (vedúci projektu doc. RNDr. O. Ďurža, CSc.) 

Grant VEGA 1/1024/04  Sorpcia/desorpcia a degradácia herbicídov – acetochlóru a MCPA – v pôdach, dnových a riečnych sedimentoch: komparácia a využitie pre posúdenie rizika znečistenia povrchových a podzemných vôd (vedúci projektu doc. RNDr. M. Khun, CSc.) 

Grant VEGA 1/9163/02 Geochemické vyhľadávanie zdrojov toxických prvkov v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (vedúci projektu doc. RNDr. O. Ďurža, CSc.) 

Grant VEGA 1/5125/98  Environmentálno-geochemické štúdium južnej časti Záhorskej nížiny a Chránenej krajinnej oblasti Devínska Kobyla (vedúci projektu Doc. RNDr. M. Khun, CSc.) 

 

UK granty

Grant UK/9/2020 Koncentrácia, distribúcia a bioprístupnosť vybraných potenciálne toxických kovov a polokovov v pôdach komunitných záhrad v Bratislave (riešiteľ grantu Mgr. Zuzana Pilková)

Grant UK/10/2020 Geochemické faktory určujúce zloženie pruiny symbiotických organizmov v prostredí ultrabázických a metamorfovaných horninových substrátov (riešiteľ grantu Mgr. Viktória Krajanová)

Grant UK/183/2006 Geochemické zhodnotenie mobility a bioprístupnosti arzénu v riečnych sedimentoch  kontaminovanej oblasti toku Kyjov a Ondava (riešiteľ grantu RNDr. Jurkovič) 

 

LIFE PROJEKTY

2018–2022 zodpovedný riešiteľ projektu LIFE 17 ENV/SK/000036 " Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd" (LIFE - WATER and HEALTH).

 

INÉ projekty

Projekt UNDP PS 2009/15  Preparation and conducting of Study tour on learning from the Slovak experience in environmental management and remediation of priority mine sites (vedecký garant, vedúci projektu Mgr. Peter Šottník, PhD.) 

Deutsche Forschungsgemeinschaft, grant no. MA 3927/4-1 - Ferrihydrite as a powerful scavenger of As: A thermochemical and a field study. (vedúci projektu Dr. Juraj Majzlan, PhD.)