Výskum privátnych a komunitných záhrad v Bratislave

Projekt VEGA č. 1/0246/23 Priestorová distribúcia, geochemická frakcionácia, orálna bioprístupnosť a bioakumulácia rizikových stopových kovov/polokovov v pôdach a zelenine urbánnych komunitných a privátnych záhrad v Bratislave

Základné informácie

ANOTÁCIA

Záhrady v urbánnom území majú mnohé funkcie a jednou z nich je samozásobovanie obyvateľov vypestovanou zeleninou a ovocím. Na druhej strane, pôda a vypestované produkty môžu predstavovať zdravotné riziko pre ľudí, pretože urbánne územie je typické mnohými emisnými zdrojmi rizikových chemických prvkov.

Primárny cieľ projektu je stanovenie obsahov stopových kovov/polokovov typických pre urbánne prostredie (arzén (As), antimón (Sb), chróm (Cr), kadmium (Cd), mangán (Mn), meď (Cu), nikel (Ni), olovo (Pb), ortuť (Hg) a zinok (Zn)) v pôdach a zelenine urbánnych záhrad v Bratislave. Súčasťou projektu bude stanovenie orálnej bioprístupnosti týchto prvkov použitím "in vitro" testov, ktorá je vhodnejším ukazovateľom potenciálneho zdravotného rizika pre človeka. Okrem toho, projekt chce nájsť odpoveď na otázku či vlastnosti pôd, geochemická frakcionácia a pôdna mineralógia ovplyvňujú distribúciu, in vitro bioprístupnosť a bioakumuláciu rizikových kovov/polokovov v pôdach a vybraných druhoch zeleniny.

Riešiteľský kolektív

VEDÚCI PROJEKTU

Prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

SPOLURIEŠITELIA PROJEKTU

doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Mgr. Roman Tóth, PhD.

Mgr. Tomáš Faragó, PhD.

Mgr. Veronika Špirová (rod. Tatarková), PhD.

Mgr. Jozef Tuček

Mgr. Zuzana Pilková

Mgr. Claudia Čičáková