Prednáška Železničné prevádzky – špecifický typ environmentálnych záťaží

25.10.2023 15:00 – 17:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams, Pripojte sa na https://lnk.sk/qdx3
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Prednáška Železničné prevádzky –
špecifický typ environmentálnych záťaží

Mgr. Juraj Macek, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie

V registri environmentálnych záťaží SR je v súčasnosti registrovaných viac ako 50 lokalít spojených so železničnou dopravou. Väčšina z nich je evidovaná ako potvrdená alebo sanovanáenvironmentálna záťaž. Prednáška prezentuje úvod do problematiky. Obsahuje charakteristiku prevádzok ako aj znečisťujúcich látok. Zameriava sa spôsoby identifikácie a odstraňovania znečistenia, ktoré sú ilustrované na prípade konkrétnej geologickej úlohy.

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu