Prednášky geovedy

31. 5. 2023, 15:00 – 17:30 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams  
Pripojte sa na https://lnk.sk/mx18

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava
miestnosť B1-PLUS

Záhada predĺžených lebiek

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

S deformáciami lebiek, ktoré majú podivný pretiahnutý tvar, sa stretávame po celom svete už tisíce rokov. Takéto lebky boli objavené aj na našom území. Akým spôsobom boli modifikované? Sú deformované lebky mimozemským ideálom krásy? Podarí sa nám niekedy toto tajomstvo rozlúštiť?

Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na ZŠ a SŠ

prof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

V súvislosti s pripravenou zmenou kurikulárnych dokumentov boli pripravené aj výrazné zmeny vo výučbe prírodovedných predmetov. Novo ponúknutá možnosť výučby prírodovedných predmetov buď v jednom integrovanom predmete, alebo samostatne po predmetoch, vyžaduje zámerné využívanie interdisciplinárneho prístupu a tým zapracovanie výučby geologických tém okrem biológie aj do osnov chémie a fyziky. Predstavíme témy, ktorým sa dostalo naviac pozornosti, ako aj tie, ktoré podľa výsledkov projektov žiakov zaujali najviac, a pomocné materiály, ktoré by mohli skvalitniť výučbu geológie na školách a minimalizovať nechuť žiakov k štúdiu neživej prírody, ktorá sa podľa rôznych výskumov objavuje v populácii žiakov okolo deviateho roku.

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV
V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu