Prednáška Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody

19.4.2023 15:00 – 17:30 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams  
Pripojte sa o 14:58 na link: https://lnk.sk/alde

Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava,
miestnosť B1 – AMOS

Prednáška Plesá ako svedkovia zmien tatranskej prírody

Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Geologický odbor
Banská Bystrica

Horské jazerá sú nesmiernym rezervoárom pre uchovanie globálnych a regionálnych prírodných procesov. Pre využitie tejto pamäte jazier bol v rokoch 2016 – 2021  realizovaný výskum jazerných sedimentov Tatier, ktorý ukazuje vysokú rôznorodosť tatranských plies. Sú oknom do minulosti od posledného zaľadnenia, ktoré v Tatrách skončilo iba pred 9 800 rokmi. Prirodzené zmeny prostredia dokázali meniť ekologický stav jazier počas celého holocénu ešte pred nástupom priemyselnej revolúcie a intenzívneho turizmu. Mnohé z týchto jazier budú ešte dlho súčasťou tatranskej prírody, ale sú aj jazerá, ktoré onedlho prirodzene zaniknú.

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu