Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave

20.09.2023 15:00 – 17:00 h

Prezenčne:
SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2
Bratislava-Staré Mesto, Objavovňa na 3. poschodí

Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave

RNDr. Eva Nelišerová, RNDr. Anna Ďurišová
SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Prírodovedné múzeá sú vnímané ako inštitúcie uchovávajúce menší či rozsiahly zbierkový fond. Prírodovedné zbierky sú cenným dokladovým a vedeckým materiálom, ktorý ochraňujeme, študujeme a ktorý bude možné skúmať novými metódami aj v budúcnosti. Fond je rozhodujúci pri tvorbe expozícií, výstavných projektoch i pri vedeckej práci. Pri prezentačných aktivitách veľkú skupinu návštevníkov Prírodovedného múzea tvoria deti, školské skupiny v rámci vyučovania či študenti. Návšteva múzea im má priniesť nielen poznatky, ale najmä možnosť tieto informácie lepšie pochopiť, osvojiť si ich v inom prostredí aj prostredníctvom minerálov, hornín a fosílií, ktoré v školách zväčša nie sú k dispozícii.

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu