2021/03/03 Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu PriF UK

k novele zákona o vysokých školách

Linka na online meeting

dňa 03.03.2021 o 15:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia AS PriF UK,  
Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Podľa čl. 6 ods. 5 písm. b) Rokovacieho poriadku AS PriF UK (“RP AS PriF UK”) zvolávam v súlade s ustanovením čl. 11, ods. 12 RP AS PriF UK na základe rozhodnutia Predsedníctva AS PriF UK zo dňa 01. 03. 2021  

13. (mimoriadne) zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK na stredu 3. marca 2021 o 15:00 hod.

ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“)

Program mimoriadneho zasadnutia:

  • Otvorenie.
  • Voľba návrhovej komisie.
  • Stanovisko PriF UK a Vedenia PriF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
  • Záver.


Podľa čl. 11 ods. 12 RP AS PriF UK sa o programe mimoriadneho a slávnostného zasadnutia akademického senátu fakulty nehlasuje.

Dokumenty týkajúce sa návrhu novely vysokoškolského zákona sú sprístupnené v sekcii Files v rámci Teams.

V zmysle čl. 11 ods. 4 RP AS PriF UK Vám zasielam informáciu o spôsobe hlasovania na 13. (mimoriadnom) zasadnutí AS PriF UK: K bodu č. 4 sa bude hlasovať cez “chat”, kde bude zverejnené uznesenie a členovia senátu následne hlasujú vpísaním ZA/PROTI/ZDRŽIAVAM SA. Následne bude hlasovanie k danému bodu ukončené formuláciou “Koniec hlasovania”. K bodu č. 2 prebehne hlasovanie použitím nástroja “zdvihnutie ruky”, pokiaľ plénum nerozhodne inak. Uvedené spôsoby hlasovania sú najjednoduchšie a zároveň umožňujú vidieť priebeh hlasovania a jeho spätnú kontrolu.  

Mimoriadne zasadnutie senátu je verejné a je možné pripojiť sa priamo cez link

Linka na online meeting

Prosím Vás, na uvedenú „linku na meeting“ klikajte len v čase jeho konania.  

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Uznesenie

Uznesenie AS PriF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 03.03.2021

***************************************************

Vážení členovia Akademického senátu a Akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo návrh novely Zákona o vysokých školách. Návrh predstavuje zásadné oklieštenie akademických slobôd a akademickej samosprávy VŠ, v prípade fakúlt dokonca jej priamu likvidáciu, ako aj výrazný posun k podriadeniu VŠ politickej kontrole. Návrh ako neakceptovateľný odmietla ako celok nielen Univerzita Komenského, ale aj Rada vysokých škôl SR a Slovenská rektorská konferencia ako vrcholové reprezentácie vysokých škôl na Slovensku. Návrh novely aj uvedené stanoviská nájdete dolu medzi Prílohami.

Na 03. marca 2021 bude zvolané mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UK s cieľom vyjadrenia zásadného nesúhlasu s predkladanou novelou ako celkom ako aj podpore vyhlásení RVŠ a SRK a v nadväznosti na toto zasadnutie budú zvolané mimoriadne zasadnutia Akademických senátov všetkých fakúlt Univerzity Komenského, aby postoj vrcholových orgánov Univerzity Komenského podporili svojimi súhlasnými stanoviskami. Univerzita Komenského pripravuje aj ďalšie prejavy protestu, o ktorých budete včas informovaní.

 Z uvedeného dôvodu si Vás týmto dovoľujem informovať, že na stredu 03.marca 2021 bude zvolané aj mimoriadne on-line zasadnutie Akademického senátu PriF UK s jedným bodom programu – Stanovisko AS PriF UK k návrhu novely zákona o VŠ. Začiatok zasadnutia od 15.00 hod. (približne do 16.00).

Na zasadnutie pozývam taktiež všetkých členov Akademickej obce PriF UK.

Budúcnosť akademickej samosprávy na VŠ je vecou najvyššej dôležitosti. Je preto potrebné prezentovať jednotný a razantný odpor voči akýmkoľvek snahám o jej oklieštenie.  Dovoľujem si preto požiadať členov AS PriF UK, aby ste si svoje pedagogické a iné povinnosti podľa možnosti usporiadali tak, aby ste sa mohli na mimoriadnom zasadnutí zúčastniť.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka [.pdf]

Uznesenie AS PriF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 03.03.2021

Návrh stanoviska_AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách 

List akademickej obci FiF UK

NovelaZoVS porovnanie

Tlačová_správa_-_97._zasadnutie_SRK

Uznesenie RVŠ k novele VŠ schválené

Vyhlasenie UK

Stanovisko dekana PriF UK

Protest proti VŠ zákonu

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácií univerzít a verejných vysokých škôl.

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************