2021/01/15 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Linka na meeting

dňa 15.01.2021 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 15. 01. 2021 o 9:00 hodine Linka na meeting

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022.
5. Podmienky prijatia na Magisterské študijné programy na PriF UK v akademickom roku 2021/2022.
6. Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK.
7. Prerokovanie smernice o zriadení Dočasnej návrhovej rady pre Študijné programy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (DNR).
8. Prerokovanie smernice o zriadení Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (DAR).
9. Prerokovanie návrhu personálneho zloženia DNR a DAR.
10. Informácie vedenia PriF UK, otázky na Vedenie PriF UK a prerokovanie spôsobu parkovania.
11. Rôzne.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

2021-01-15 zápisnica [.pdf] 

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy [.docx]

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy [.pdf]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************