2021/06/21 Zasadnutie Legislatívnej komisie a Pedagogickej komisie AS PriF UK

Spoločné zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK a Pedagogickej komisie AS PriF UK sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“) dňa 21.06.2021 o 10:00 hodine.

Zasadnutie je verejné, členovia akademickej obce a hostia sa môžu priamo  pripojiť cez link

Program rokovania je nasledovný:

Pedagogická komisia AS PriF UK:

  • Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023.

Legislatívna komisia AS PriF UK a Pedagogická komisia AS PriF UK:

  • Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK.
  • Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK.
  • Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK.
  • Zriadenie Návrhových rád PriF UK.
  • Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK.

Legislatívna komisia AS PriF UK:

  • Návrh na schválenie člena Vedeckej rady PriF UK.
  • Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku PriF UK.

Dokumenty „Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK“ a „Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK“ budú zaslané členom AS PriF UK po prerokovaní vo Vedeckej rade PriF UK dňa 18.06.2021.

Ostatné dokumenty boli členom senátu zaslané a sú sprístupnené v sekcii Files v rámci Teams.

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK bol stiahnutý z programu AS PriF UK.

Pripomienky k dokumentom zasielajte na mailovú adresu prif.pasuniba.sk do 21.06.2021 do 9:00 hod.

 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
predsedníčka Legislatívnej komisie AS PriF UK

Mgr. Lucia Olexová, PhD.
predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK