2021/04/07 Zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Pozvánka na zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,

Zasadnutie Rozpočtovej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“) dňa 07.04.2021 o 13:00 hodine.

Online linka

Zasadnutie rozpočtovej komisie je verejné, členovia akademickej obce a hostia sa môžu priamo pripojiť cez link, ktorý bude zverejnený na webovej stránke fakulty https://fns.uniba.sk/.

Na zasadnutí Rozpočtovej komisie AS PriF UK bude prerokovaný Rozpočet PriF UK na rok 2021 (Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2021), Správa o hospodárení fakulty za rok 2020 a žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

Všetky dokumenty boli členom senátu zaslané, sú sprístupnené v sekcii Files v rámci Teams a zároveň Vám ich posielame v prílohe.

Pripomienky k dokumentom zasielajte na mailovú adresu prif.pasuniba.sk do 07.04.2021 do 10:00 hod.

S pozdravom

doc. Michal Galamboš, PhD.
predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK