2021/09/22 Zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Pozvánka na zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,

Zasadnutie Rozpočtovej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“) dňa 22.09.2021 o 13:00 hodine.

Zasadnutie rozpočtovej komisie je verejné, členovia akademickej obce a hostia sa môžu priamo pripojiť cez link

Online linka

Na zasadnutí Rozpočtovej komisie AS PriF UK budú prerokované žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, ktoré dekan fakulty bude predkladať na schválenie do AS UK.

Všetky dokumenty boli členom senátu sprístupnené v sekcii Files v rámci Teams a zároveň Vám ich posielame v prílohe.

Pripomienky k dokumentom zasielajte na mailovú adresu prif.pasuniba.sk do 22.09.2021 do 11:00 hod.

doc. Michal Galamboš, PhD., predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc., predseda AS PriF UK