Zasadnutie Rozpočtovej komisie

Linka na meeting

dňa 12.01.2021 o 15:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Vážení členovia AS PriF UK,

Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

pozývam Vás na zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 12.01.2021 (utorok) o 15:00 dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“.

Linka na meeting

Na zasadnutí komisie bude prerokovávaný bod 6 programu zasadnutia AS PriF UK.

Prípadne ospravedlnenia neúčasti na komisii adresujte na prif.pasuniba.sk

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************