2021/04/09 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 09. 04. 2021 o 9:00 hodine   

Online linka

Program:   

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2021, Rozpočet výnosov a nákladov UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta na rok 2021.

5. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na PriF UK v akademickom roku 2021/2022 – aktualizácia.

6. Výročná správa PriF UK za rok 2020.

7. Správa o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2020.

8. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2020.

9. Výročná správa činnosti ŠČAS PriF UK za rok 2020.

10. Informácia o aktuálnom vývoji pri príprave novely VŠ zákona a Národného plánu obnovy a odolnosti SR.

11. Informácie vedenia PriF UK, otázky na Vedenie PriF UK, prerokovanie spôsobu parkovania.

12. Rôzne.


Termíny konania Pedagogickej a Rozpočtovej komisie a materiály, ktoré budú prerokovávané Vám včas zašleme.  
Spôsob hlasovania bude v zmysle Rokovacieho poriadku AS PriF UK upresnený na zasadnutí AS PriF UK.  
Ospravedlnenia neúčasti prosím zasielajte na prif.pas@uniba.sk.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.  
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

2021-04-09 zápisnica [.pdf] 

2021-04-07 Zapisnica Rozpoctova komisia [.pdf]

AS PriF UK Rozpočet Plán 2021 [.xls]

AS PriF UK Výnosy a náklady_Skutočnosť 2020_Predpoklad_2021 [.xls]

Vypocet limitov miezd_2021_EXPORT_FINAL [.xls] 

Hospodárenie fakulty za rok 2020 [.docx] 

Podmienky_prijimacieho_konania_na_Mgr._studium_na_PriF_UK_2021-2022_opr._datum [.pdf]

Správa-o-činnosti-AS-PriF-UK-za-rok-2020 [.docx]

Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2020 [.pdf]

Vyrocna_sprava_za_rok_2020 [.pdf] 

 

Národný plán obnovy a odolnosti SR

https://www.planobnovy.sk/

Vyhlásenie Univerzity Komenského k Plánu obnovy a odolnosti SR

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************