2021/06/25 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 25. 06. 2021 o 9:00 hodine    Online linka

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023.
 5. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK.
 6. Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK.
 7. Zriadenie Návrhových rád PriF UK.
 8. Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK.
 9. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK.
 10. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku PriF UK.
 11. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady PriF UK.
 12. Informácia o výsledkoch súdneho sporu s pani Daškovou.
 13. Informácie vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
 14. Rôzne.

Ospravedlnenia neúčasti prosím zasielajte na prif.pasuniba.sk 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.  
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]   [.rtf]

2021-06-25 zápisnica [.pdf] 

21.06.2021 - Pozvánka na zasadnutie komisií [.docx]

21.06.2021 Zapisnica Legislatívna komisia [.pdf] [.rtf]

21.06.2021 Zapisnica Pedagogicka komisia [.docx]

Podmienky_Bc._prijimacieho_konania_2022-23 [.docx]

Predpis Politiky zabezpecovania kvality PriF UK [.docx]

Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK [.docx]

Organizacny_poriadok_PRIFUK_dodatok 6 _schvaleny_25.6.2021 [.pdf]

Návrh na schválenie člena VR [.pdf] 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************