2021/05/24 Zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Pozvánka na zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,  

Zasadnutie Rozpočtovej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“) dňa 24.05.2021 o 15:00 hodine

Zasadnutie rozpočtovej komisie je verejné, členovia akademickej obce a hostia sa môžu priamo pripojiť cez link

Online linka

Na zasadnutí Rozpočtovej komisie AS PriF UK budú prerokované žiadosti o udelenie súhlasu AS UK so zľavami pre nájomcov PriF UK, ktoré dekan fakulty predkladá na schválenie do AS UK. 

Všetky dokumenty boli členom senátu sprístupnené v sekcii Files v rámci Teams a emailom. 

Pripomienky k dokumentom zasielajte na mailovú adresu prif.pas@uniba.sk do 24.05.2021 do 13:00 hod. 

doc. Michal Galamboš, PhD.
predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK