2021/12/08 Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Pozvánka na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK

pozývam Vás na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2021 (streda) o 13:00 dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“.

Online linka


Na zasadnutí komisie budú prerokovávané materiály k bodom 5, 6, 7 programu (Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023; Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na PriF UK v akademickom roku 2022/2023; Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK).

Vaše prípadné pripomienky zasielajte na adresu prif.pas@uniba.sk.

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

Mgr. Lucia Olexová, PhD.
predseda Pedagogickej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK