2021/12/13 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

Online linka

dňa 13. 12. 2021 o 9:00 hodine

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Informácia o výsledkoch volieb do ŠČ AS PriF UK, ŠČ AS UK a ŠRVŠ.
5. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023.
6. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na PriF UK
v akademickom roku 2022/2023.
7. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK.
8. Informácia o prerokovaní dokumentov:
* Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK,
* Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád),
* Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK spôsobom per rollam.
9. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia.
10. Voľba druhého podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK.
11. Voľba ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK.
12. Aktualizácia komisií a schválenie nových členov Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK.
13. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave.
14. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
15. Rôzne.

Ospravedlnenia neúčasti prosím zasielajte na prif.pasuniba.sk

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.  
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka [.pdf] 

2021-12-13 zápisnica [.pdf] 

2021-12-08 Zápisnica Pedagogická komisia [.pdf] 

2021-12-02 Zápisnica PAS [.docx] 

Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK [.docx]

Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád) [.docx]

Vytváranie, úprava a schvaľovania štúdijných programov na PriF UK [docx.]

Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia [.docx]

Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023 [.docx]

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na PriF UK v akademickom roku 2022/2023 [.docx]

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK [.docx]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************