Tektonika a sedimentológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr. funkčné miesto profesor   [portál VŠ

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.  [portál VŠ

prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.    [portál VŠ]

prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.  [portál VŠ]  

Profil absolventa

Absolvent ovláda najnovšie teoretické a metodologické poznatky v oblasti výskumu tektoniky a sedimentológie. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Má systematické a rozsiahle vedomosti o širokom spektre metód v rámci svojej špecializácie. Ovláda zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Je schopný samostatne tvorivo pracovať, rozvíjať teóriu a metodológiu svojej oblasti výskumu a prispievať k tvorbe nových poznatkov. Absolvent vie formulovať vedecký problém a hypotézy, určiť teoretický rámec, konkrétny metodický postup riešenia, kriticky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a formulovať závery a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj svojej špecializácie. Je schopný hodnotiť a overovať vhodnosť aplikácie metód a technologických nástrojov pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov, rozumie i limitom ich použitia. Je schopný tieto metódy a nástroje využívať a ďalej zdokonaľovať pri hodnotení a optimalizácii riešenia akademických problémov a pri hľadaní nových poznatkov, technológií a technických detailov. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení. Tieto postupy vie prezentovať v podobe výskumných výstupov, ako sú publikácie či výskumné správy, a výsledky transformovať do podoby odporúčaní pre spoločenskú prax, ako sú rozhodnutia, plánovacie dokumenty či verejné politiky. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa a nepredvídateľných podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Vie kriticky zhodnotiť výskumné výsledky v rámci svojej špecializácie a dokáže ich prezentovať pred medzinárodnou odbornou komunitou. Je schopný sa spoločensky angažovať v prospech prijímania vhodných riešení, vie komplexne posúdiť etické, sociálne, environmentálne, ekonomické, politické a kultúrne súvislosti riešených problémov. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať interdisciplinárne výskumné tímy. Absolvent programu Tektonika a sedimentológia nadobudne rozširujúce vedomosti z geodynamiky, geofyziky, petrofyziky a modelov litosféry, mechaniky v štruktúrnej geológii a tektonike, sedimentológii , sedimentárnej petrografii, ako aj praktických aplikácií v geovedách. Zároveň je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti tektoniky a sedimentológie, ovláda špeciálne metódy štruktúrnej geológie, tektoniky, tektonomechaniky, sedimentológie  a sedimentárnej petrografie. Je schopný robiť syntézy, riadiť a koordinovať medzinárodné projekty, uplatňuje sa v odborno-technickej praxi.  Štúdium umožňuje absolventovi získať podrobný prehľad o širokom spektre metód v rámci sedimentológie a tektoniky, a rutinne zvládnuť osvojenie si väčšiny z nich. Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií. Vďaka uvedenému je schopný invenčne pristupovať k riešeniu problémov v rámci úloh teoretického aj aplikovaného výskumu, ako aj riadiť kolektív a efektívne plánovať rozdelenie úloh v rámci výskumných projektov.

Absolventi odboru Tektonika a sedimentológia sú uplatniteľní:
a)  V akademickej sfére, ako samostatní vedeckí pracovníci, alebo odborní asistenti. Absolvovanie programu a získanie titulu PhD. im umožňuje ďalší kariérny rast a získanie kvalifikácie 2A, prípadne docentskej habilitácie.
b) Vo sfére verejnej správy – napr. pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (absolvovanie štúdia a získanie titulu PhD. im umožní uplatnenie aj vo vedúcich funkciách), pracovníci MŽP SR, Štátnej ochrany prírody na rôznych úrovniach, environmentálnych oddeleniach samospráv a oddeleniach územného plánovania
c) Vo firmách s geologickým, banským či environmentálnym zameraním, kde im okrem senior researcher pozície hodnosť philosophie doctor umožňuje obsadenie aj vedúcich funkcií.  Absolventi študijného programu tektonika  a sedimentológia sú spôsobilí vykonávať profesiu výskumného pracovníka v akademickej i aplikovanej sfére; geológa so zameraním na geologický prieskum (pre spoločnosti ťažiace nerastné suroviny na celom svete,  geologické mapovanie napr. pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, prípadne iné súkromné geologické firmy. Absolvent sa výborne úplatní pri posudzovaní geologických rizík pri územnom plánovaní a na úradoch životného prostredia. 

Uplatniteľnosť v praxi

Jedná sa o nový študijný program, zatiaľ bez absolventov.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 35+30
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 10

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Minimálna požiadavka sú aspoň dva články, z ktorých jeden musí byť v karentovanom časopise a druhý minimálne v časopise registrovanom v Scopuse. Minimálne jeden z nich musí byť v prvoautorstve.