Pôdna ekofyziológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.  funkčné miesto profesor,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Boris Bokor, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Pôdna ekofyziológia získa vzdelanie tretieho stupňa so zameraním na modernú procesovo orientovanú pedológiu, ktorá je tradičnou súčasťou geologických a geografických vied v rámci odboru Vedy o Zemi. Absolvent ovláda najnovšie teoretické a metodologické poznatky v oblasti výskumu pôd. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z rôznych oblastí pedológie, medzi ktoré patrí pôdna chémia, pôdna fyzika, pôdna mikrobiológia a tiež je schopný hodnotiť vzťahy a interakcie v systéme pôda-rastlina. Tieto poznatky mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vytváranie nových poznatkov v oblasti pedológie a pôdnej ekofyziológie. Ovláda zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Je schopný samostatne tvorivo pracovať, rozvíjať teóriu a metodológiu v oblasti procesovo orientovanej pedológie a prispievať k tvorbe nových poznatkov.
Absolvent vie formulovať vedecký problém a hypotézy, určiť teoretický rámec, konkrétny metodický postup riešenia, kriticky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a formulovať závery a stratégie pre ďalší výskum pôdnych procesov a interakcií. Absolvent má rozsiahle vedomosti o moderných metódach a nástrojoch štúdia fyzikálnych, chemických a biologických vlastností a procesov v pôdach. Je schopný hodnotiť a overovať vhodnosť aplikácie metód pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov, rozumie limitom ich použitia. Je schopný tieto metódy a nástroje využívať a ďalej zdokonaľovať pri hodnotení a optimalizácii riešenia akademických problémov a pri hľadaní nových poznatkov a technológií. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení. Tieto postupy vie prezentovať v podobe výskumných výstupov, ako sú publikácie či výskumné správy, a výsledky transformovať do podoby odporúčaní pre spoločenskú prax, ako sú rozhodnutia, plánovacie dokumenty či verejné politiky.
 Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj  ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažerských zručností a kompetencií.  Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa a nepredvídateľných podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu pôd. Vie kriticky zhodnotiť výskumné výsledky z oblasti výskumu pôd a komplexných interakcií medzi pôdou a ostatnými zložkami prostredia. Svoje výsledky vie prezentovať pred medzinárodnou odbornou komunitou. Je schopný sa spoločensky angažovať v prospech prijímania vhodných riešení. Vie komplexne posúdiť etické, sociálne, environmentálne, ekonomické, politické a kultúrne súvislosti riešených problémov. Vďaka skúsenostiam s interdisciplinárnym charakterom výskumu pôd dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať interdisciplinárne výskumné tímy.

Pretože na Slovensku ide o jediné špecializované štúdium zamerané na problematiku pôd a ich interakcie s vegetáciou a ostatnými zložkami prostredia, absolventi nájdu uplatnenie v širokom spektre výskumných a vedeckých inštitúcií, prípadne na výskumne orientovaných univerzitách. Ako vedeckí a výskumní pracovníci nájdu uplatnenie v rámci rezortných výskumných ústavov pri riešení úloh v oblasti ochrany životného prostredia, územného plánovania a pozemkových úprav. Ako výskumní pracovníci v inštitúciách, ktoré riešia problémy nakladania s odpadmi, a ktoré navrhujú optimálne spôsoby remediácie území s kontaminovanými alebo inak znehodnotenými pôdami. V oblasti vodného hospodárstva sa uplatnia pri riešení problémov spojených s pôdnou hydrológiou. Ide o riešenie melioračných a závlahových sústav, o navrhovanie protipovodňových opatrení a o moderné prístupy k integrovanému manažmentu povodí. Absolventi predkladaného študijného programu nájdu tiež uplatnenie na viacerých ústavoch Slovenskej akadémie vied a vo vedecko-výskumných alebo pedagogických pozíciách na univerzitách výskumného charakteru, ktoré na vysokej úrovni riešia vedecké problémy súvisiace s pôdami.

Uplatniteľnosť v praxi

Ide o nový študijný program, ktorý ešte nemá absolventov, ale absolventi Katedry pedológie s podobným vedeckým zameraním v súčasnosti pracujú v rôznych pozíciách, kde uplatňujú svoje rozsiahle vedomosti z oblasti pôdnych procesov a ich interakcií s ostatnými zložkami životného prostredia. Absolventi, ktorí končili štúdium na Katedre pedológie preto pracujú v rezortných výskumných ústavoch (napr. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze), v ústavoch Slovenskej akadémie vied (napr. Ústav krajinnej ekológie, Ústav hydrológie, Botanický ústav) a tiež na univerzitách výskumného charakteru.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Jedna vedecká prvoautorská publikácia v časopise Q1-Q3 (JCR).