Humánna geografia a demografia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Ján Buček, CSc. funkčné miesto profesor [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. [portál VŠ]

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD. [portál VŠ]

doc. Mgr. Vladimír Bačík, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. [portál VŠ

Profil absolventa

Študijný program „humánna geografia a demografia“ je v Slovenskej republike jediným doktorandským študijným programom v rámci študijného odboru vedy o Zemi, ktorý sa špecializuje na problematiku humánnej geografie a demografie. Takto zameraný študijný program vychádza z dlhoročných skúseností Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja (ďalej aj KEGD) so vzdelávaním v tejto oblasti a zohľadňuje potrebu vedeckej prípravy takto zameraných geografov. Študijný program nadväzuje na bakalársky program a magisterský stupeň podobného zamerania, ale je prístupný aj absolventom príbuzných disciplín (napr.  ekonómia a manažment, priestorové plánovanie, politické vedy, sociológia a sociálna antropológia, informatika).

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia Humánna geografia a demografia sú pripravovaní primárne na samostatné výskumné, analytické a riadiace pozície v inštitúciách výskumu, na univerzitách, organizáciách štátnej správy a samosprávy všetkých úrovní, v podnikateľskom i neziskovom sektore. Ovládajú najnovšie poznatky a trendy výskumu vo svojej špecializácii. Poznajú aktuálne priority výskumu i v kontexte spoločenského vývoja. Počas štúdia sa rozvíjajú schopnosti analyzovať ekonomické, sociálne, politické a demografické procesy, procesy rozvoja celej hierarchie priestorových jednotiek, od lokálnej až po nadnárodnú. Absolventi vedia tvorivo použiť náročné kvantitatívne a kvalitatívne metódy, pripravovať originálne dátové súbory, aplikovať techniky demografického a demogeografického výskumu, urbánnej a regionálnej analýzy, analýz verejnej politiky a riadenia sociálno-ekonomických systémov. Veľký dôraz pri príprave sa kladie na schopnosť samostatne formulovať výskumné projekty, prezentovať výsledky svojej práce formou štúdií, analýz, projektov, kartografických výstupov, publikačných výstupov medzinárodného štandardu, vzdelávacími aktivitami (či už prezenčne, alebo v online priestore.
Študenti sú z praktických hľadísk pripravovaní na navrhovanie nových projektov výskumu, samostatné zvládnutie špecializovanej výskumnej agendy, hľadanie alternatív riešenia identifikovaných problémov, formulovanie politických doporučení, plánovanie verejných politík s priestorovými znakmi, ako aj hodnotenie ich implementácie. Sú pripravovaní pracovať vo výskumných tímoch, koordinovať výskumnú prácu, byť zodpovední za materiálne zabezpečenie a celovú kvalitu výstupov práce.

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie primárne vo sfére výskumu, akademickej sfére, v oblasti štátnej správy a samosprávy, podnikateľských subjektoch i neziskových organizáciách. Sú pripravení v kvantitatívnych i kvalitatívnych metódach výskumu, vizualizácii geografických dát, procesoch priestorového plánovania rozvoja, tvorbe verejných politík, najmä v oblastiach blízkych zameraniu ich dizertačnej práce. V oblasti výskumu sú pre nich vhodné pracovné miesta vo výskume – univerzity a ústavy (napr. SAV). Môžu sa uchádzať o rôzne pozície v štátnej správe všetkých úrovní. Typické sú ministerstvá blízke priestorovým politikám, rozvoju územia, sociálnym otázkam  (najmä vybrané ministerstvá MIRRI SR, MDV SR, MŽP SR, MV SR, MPRV SR, MPSVR SR, samosprávy veľkých miest a regiónov), Sú schopní pracovať v tímoch spájajúcich odborníkov z rôznych profesií. Vďaka medzinárodne porovnateľnej príprave sú schopní pracovať v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí, veľkých neziskových organizáciách.

Okrem výskumne orientovaných pozícií a kariéry v akademickom prostredí (výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ, geograf), typické povolania sú napr. štátny radca (hlavný/generálny štátny radca) v štátnej správe, analytici – špecialisti v spoločnostiach rôzneho zamerania (dátový analytik, biznis analytik, finančný analytik, analytik logistiky), projektový resp. programový manažér (všetky sektory, projekty financované z eurofondov), rôzne špecializované informatické povolania (najmä v aplikáciách s využitím GIS). Postupom času sa absolventi presadzujú aj v riadiacich pozíciách (tím lídri, vedúci oddelení a odborov, sekcií v štátnej správe a samospráve, až exekutívne manažérske pozície). Pri zohľadnení klasifikácie zamestnaní ide o uplatnenie ako napr.: vysokoškolskí učitelia rôznych kategórií; špecialisti v oblasti sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja; špecialisti geografického informačného systému; špecialisti v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií; špecialisti hodnotenia operačných programov fondov EÚ a posudzovania projektov fondov EÚ; dátový analytici; vysokí štátni úradníci a predstavitelia obcí a krajov; manažéri v oblasti stratégie, plánovania; manažéri administratívnych a podporných činností; špecialisti v spoločenských vedách.

Uplatniteľnosť v praxi

Katedra sa opiera o desaťročia skúseností v príprave doktorandov (a predtým vedeckej prípravy vedúcej k titulu CSc.). Dlhodobo udržiava a dopĺňa databázu uplatnenia všetkých absolventov doktorandského štúdia. V súčasnosti evidujeme vyše 50 absolventov doktorandského štúdia ktorí ukončili toto štúdium na katedre po roku 1989 (a ďalších vyše 20 absolventov štúdie tohto stupňa pred rokom 1989). Z aktuálneho počtu absolventov po r. 1989 (vrátane CSc. ukončených v tomto období) tretina pôsobí na školiacom pracovisku (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja), ďalšia tretina pôsobí (príp. pôsobila) na iných univerzitných a výskumných pracoviskách v SR a v zahraničí. Rovnaký podiel na zamestnanosti ostatných absolventov má privátny sektor a verejná správa. Priblíženie uplatnenia absolventov je uvedené v ďalšom bode.

Absolventi našli uplatnenie v širokom spektre akademických pracovísk, pracovísk verejnej správy, vybraných sektoroch ekonomiky i neziskovom sektore pri zohľadnení špecializácie ktorú nadobudli počas štúdie. Majú analytické zručnosti, skúsenosti s realizáciou výskumu, znalosti v oblasti verejných politík a plánovania rozvoja, projektového manažmentu, vhodné na plnenie úloh v inštitúciách verejnej správy ako vybrané ministerstva (regionálny rozvoj, vnútro, životné prostredie, doprava), mestské a regionálna samospráva, okresné úrady, iné ústredné orgány, špecializovaná štátna správa.  Môžu sa uplatniť aj v rôznych odvetviach hospodárstva, najmä v nevýrobnej sfére a administratíve, poradenských spoločnostiach, finančnom sektore, plánovacích a poradenských spoločnostiach. Absolventi pri riešení praktických analytických úloh, i výskume vedia spolupracovať i interdisciplinárnych tímoch, ako aj špecialistami z oblasti plánovania a manažmentu územia (územné plánovanie a urbanizmus, sociológia, ekonómia, politické vedy).

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce (kópia 1)

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

1 ks vedecký výstup v časopise evidovaný v CCC, WOS, SCOPUS - Q1 – Q3 (autorský podiel min. 50%); a 1 ks recenzovaný vedecký výstup (Q1-Q4, publikácia v inom recenzovanom časopise, monografia a kapitola v monografii, autorský podiel min. 20%).