Mineralógia a petrológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.,   funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.  [portál VŠ

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.  [portál VŠ

doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.  [portál VŠ

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.  [portál VŠ

Profil absolventa

Predkladaný študijný program Mineralógia a petrológia je novým študijných programom, ktorý spája v sebe dva doposiaľ existujúce a úspešné študijné programy doktorandského stupňa s dlhou tradíciou – Mineralógia a Petrológia. Dôvodom na spojenie oboch programov je značná obsahová príbuznosť oboch doterajších programov tretieho stupňa vzdelávania, pretože petrológia  je založená na štúdiu minerálov, z ktorých je zložená každá hornina. V rámci predkladaného, spojeného programu Mineralógia a petrológia zostáva priestor pre budúceho absolventa venovať sa v rámci dizertačnej práci viac mineralogicky, alebo petrologicky orientovanej téme. Absolvent doktorandského študijného programu Mineralógia a petrológia dokáže analyzovať a klasifikovať horniny, stanoviť ich minerálne a chemické zloženie na základe terénnych a laboratórnych výsledkov a interpretovať podmienky ich vzniku v litosfére, ktorá zahŕňa kôru  a vrchnú, rigidnú časť plášťa. Absolvent dokáže aplikovať najnovšie mineralogicko-petrologické a geochemické metódy výskumu, tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho a termodynamického modelovania na genetickú interpretáciu hornín v rôznych geotektonických prostrediach a geodynamickom vývoji. Základom tohto študijného programu sú profilové predmety: Magmatická petrológia, Metamorfná petrológia, Sedimentárna petrológia, Mineralógia hornín, Geochémia hornín, Kryštalochémia silikátových a nesilikátových minerálov a Professional English 1. Pre interpretáciu genézy hornín je potrebná podrobná analýza ich minerálneho zloženia. Preto absolvent doktorandského štúdia Mineralógia a petrológia vie minerály identifikovať, určiť ich chemické zloženie, klasifikovať, charakterizovať izomorfné minerály, prípadne odhaliť substitučné mechanizmy prvkov. Na základe detailnej mineralogickej charakteristiky vie odvodiť genézu hornín a minerálov. Na získanie týchto vedomostí slúžia ďalšie povinné predmety: Laboratórne metódy výskumu minerálov a Kryštalochémia silikátových a nesilikátových minerálov. Absolvent je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu hornín terestrického aj mimozemského pôvodu. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je jeho schopnosť preniesť výsledky základného výskumu do praxe. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia, ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov. Absolvent má skúsenosti s metamorfnými a metasomatickými premenami hornín ako významného indikátora akumulácií prírodných zdrojov. Významnou mierou sa môže podieľať na vyhľadávacom prieskume a overovaní nerastných surovinových zdrojov. Je schopný riešiť zložité úlohy minerogenézy a petrogenézy v základnom aj aplikovanom výskume. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy na základe analýzy získaných údajov. Absolvent je vedený tak, aby mohol riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika, geotechnika a i.) v štátnej aj súkromnej sfére.

Absolvent doktorandského študijného programu Mineralógia a petrológia má uplatnenie v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnych organizáciách aj súkromnom sektore. Absolventi študijného programu nachádzajú svoje uplatnenie v organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum, ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na stavebno-technickú, environmentálno-ekologickú a územno – projekčnú činnosť. Znalosti z mineralógie a petrológie umožnia absolventom uplatniť sa aj v štátnych a súkromných organizáciách zaoberajúcich sa vyhľadávaním a ťažbou nerastných surovín. Taktiež môžu absolventi nájsť uplatnenie aj v akademickej sfére doma i v zahraničí:
* štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania zaoberajúce sa testovaním kvality surovín a technických geomateriálov
* vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ústavy SAV a iné výskumné organizácie prírodovedného zamerania
* geologické a geotechnické firmy na národnej a nadnárodnej úrovni zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov
* banské a ťažobné spoločnosti
* súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických organizáciách (geotechnika, vodohospodárstvo)
* environmentálno-ekologické organizácie a firmy
* inštitúcie a súkromné firmy zamerané na identifikáciu, spracovanie a určovanie pravosti drahokamov a polodrahokamov
* organizácie zamerané na ochranu prírody
* ministerstvá a orgány štátnej správy
* regionálna a lokálna samospráva
* prírodovedné a vlastivedné múzeá
* cestovný ruch, geoparky a geoturistika, muzeológia
* organizácie zamerané na ochranu a konzerváciu historických objektov, pamiatok a umeleckých diel

Uplatniteľnosť v praxi

Predkladaný študijný program je novým študijným programom, ktorý spája dva existujúce doktorandské programy s dlhodobou tradíciou – Mineralógia a Petrológia.  Oba tieto programy, ktorých obsah je logicky prepojený v novom doktorandskom programe Mineralógia a petrológia, vychovali celý rad významných absolventov, ktorí pôsobia v širokom spektre štátnych aj súkromných organizácií. Z poslednej generácie absolventov sa v Štátnom geologickom ústave venujú základnému a aplikovanému geologickému výskumu územia Slovenska Patrik Konečný – vedúci oddelenia elektrónovej mikroanalýzy, Dušan Laurinc, a Mário Olšavský. Viacerí pracujú v Slovenskej akadémii vied, v Ústave vied o Zemi, kde okrem iného spoluzakladali a v súčasnosti manažujú alebo sú súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry (Stanislava Milovská, Jarmila Luptáková, Martin Števko, Mikuš Tomáš Marek Vďačný, Kotulová Júlia, Pavol Siman – člen predsedníctva SAV, Ján Madarás – súčasný riaditeľ). Mnohí absolventi pokračujú v úspešnej práci vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku (napr. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Jana Brčeková rod. Michňová, Ondrej Nemec, Katarína Šarinová, Jana Fridrichová, Peter Ružička, ) i v zahraničí (docent Jaroslav Pršek na Banícko-hutníckej Univerzite S. Staszica v poľskom Krakowe). Niektorí absolventi sprístupňujú mineralógiu a petrológiu širokej verejnosti prácou v múzeách (Bronislava Voleková-Lalinská, Monika Orvošová), alebo pracujú v environmentálnych organizáciách a ťažobných spoločnostiach na Slovensku (Libor Pukančík) aj v zahraničí (František Bakoš). Zoznam všetkých významných absolventov je sprístupnený na webovej stránke: Významní absolventi a pracovníci katedry (uniba.sk). Absolventi doktorandského programu Mineralógia a petrológia majú uplatnenie v  základnom výskume, ktorý sa dá aplikovať v praxi pri vyhľadávaní ťažbe a spracovaní nerastných surovín, sanácii a remediácií environmentálnych záťaží, čo budú vždy aktuálne spoločenské témy.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 35 kreditov – (Dizertačná práca 1-3, Dizertačná skúška a Professional English 1) pre internú formu a 45 kreditov – (Dizertačná práca 1-5, Dizertačná skúška a Professional English 1) pre externú formu štúdia
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, minimálne 10 kreditov pre obe formy – výber najmenej dvoch povinne voliteľných predmetov
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, minimálne 9 kreditov pre obe formy, povinný výber najmenej troch voliteľných predmetov
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  30 kreditov pre obe formy

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

1) Minimálne publikačné kritériá k obhajobe dizertačnej práce:
Základnou podmienkou začatia obhajoby dizertačnej práce je publikačná aktivita v rozsahu jednej Q1-Q3 WOS (JCR) V (vedeckej publikácie) a jednej V publikácie z kategórie Q1-Q4, kde kvartil časopisu môže pochádzať z databázy WOS (JCR) alebo z databázy SCOPUS (SJR). Spolu sú to 2 vedecké práce (kategória V), ktoré musia súvisieť s témou dizertačnej práce, pričom nezáleží na poradí v autorskom kolektíve.

2) Kritériá pre odovzdanie dizertačnej práce ako súboru publikovaných prác.
Ak doktorand využije možnosť odovzdať dizertačnú prácu ako súbor článkov s komentárom, musí splniť nasledovné podmienky:
-minimálne 3 vedecké publikácie, z toho musia byť dve karentované práce kategórie Q1-Q3 a jedna práca môže byť kategórie Q1-Q4 (WOS - JCR alebo SCOPUS - SJR)
-minimálne v jednej práci musí byť doktorand prvý autor, prípadne korešpondenčný autor.