Regionálna geografia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. František Križan, PhD. funkčné miesto docent [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. [portál VŠ]

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. [portál VŠ]

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD. [portál VŠ]

Mgr. Martin Šveda, PhD. [portál VŠ

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Regionálna geografia ovláda tradičné a najnovšie teoretické a metodologické poznatky a zručnosti zodpovedajúce aktuálnemu stavu poznania v odbore (Teória a metodológia geografického výskumu, Teórie regionálneho rozvoja). Zároveň má rozsiahle vedomosti z viacerých oblastí geografie a príbuzných vedných disciplín, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Absolvent je schopný publikovať vedecké práce, je považovaný za experta vo svojej oblasti.

Absolvent je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a cieľavedome usmerňovať svoj vedecký rast, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v oblasti svojej špecializácie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní (Nové trendy v regionálnej geografii). Absolvent dokáže realizovať výskumné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy v meniacom sa prostredí v oblasti regionálnej geografie, navrhovať riešenia a rozhodnutia a vytvárať nové a zložité koncepty. Je schopný samostatne využívať široké spektrum metód a nástrojov na získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát (GIS v regionálnej geografii) a výsledkov výskumu.

Absolvent vie formulovať vedecký problém a hypotézy, určiť teoretický rámec, konkrétny metodický postup riešenia, kriticky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a formulovať závery a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj svojej špecializácie (Metódy výskumu v regionálnej geografii). Je schopný hodnotiť a overovať vhodnosť aplikácie metód a nástrojov pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov, rozumie i limitom ich použitia. Je schopný tieto metódy a nástroje využívať a ďalej zdokonaľovať pri hodnotení a optimalizácii riešenia akademických problémov a pri hľadaní nových poznatkov. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení. Tieto postupy vie prezentovať v podobe výskumných výstupov, ako sú publikácie či výskumné správy, a výsledky transformovať do podoby odporúčaní pre spoločenskú prax, ako sú rozhodnutia, plánovacie dokumenty či verejné politiky. Absolvent prispieva k rozvoju v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení výskumných a odborných úloh a projektov (vedecká časť programu). Je schopný uchádzať sa, získať a efektívne využiť grantové finančné prostriedky na riešenie konkrétnej vedeckej úlohy. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej kritickej analýzy a preukázať schopnosť koncipovať a riešiť vedeckú úlohu pred domácim a medzinárodným publikom (Blok expertov). Je schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať a samostatne formulovať závery a odporúčania svojho výskumu. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

Uplatniteľnosť v praxi

Z komplexného a syntetického charakteru ich výskumu vyplýva, že absolventi doktorandského štúdia regionálnej geografie sú schopní vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Majú schopnosti riadiť resp. koordinovať tímy pracovníkov nielen vo vlastnom odbore, ale aj pracovníkov príbuzných vedeckých odborov, participujúcich na regionálnom výskume. Ich znalosti ich predurčujú samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Možnosti uplatnenia absolventov doktorandského štúdia regionálnej geografie sú širokospektrálne od vzdelávacích inštitúcií po orgány štátnej a verejnej správy, ako aj medzinárodné inštitúcie riešiace a implementujúce problematiku regiónov, regionálneho rozvoja a regionálnych disparít. Priame uplatnenie absolventov je vo vedecko-výskumných ústavoch, okrem Geografického ústavu SAV sú to príbuzné ústavy, zaoberajúce sa problematikou regionálneho rozvoja, plánovania, životného prostredia a podobne. Sféra ich pôsobenia zahŕňa aj univerzitné a iné pracoviská. Absolventi budú po skončení štúdia schopní napomáhať vo výchove odborníkov v oblasti regionálnej geografie, učiteľov geografie alebo príbuzných študijných odborov.


Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

1 článok v prvoautorstve z problematiky obhajovanej dizertačnej práce v časopisoch evidovaných v databáze WOS alebo SCOPUS z prvého (Q1) až tretieho (Q3) kvartilu (pre časopisy evidované vo WOS sa berie do úvahy kvartil podľa JCR, pre časopisy evidované v SCOPUS sa berie do úvahy kvartil podľa SJR).